BDO

Prawo pracy w 2018 z uwzględnieniem planowanych zmian 2018/2019 (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 746818

Miejsce: Poznań, Centrum Miasta

Termin: 20 wrzesień 2018 - 20 wrzesień 2018

Cena: 520.00 zł +VAT

Cel szkolenia
 • zapoznanie uczestników z obowiązującymi od 2017 roku zmianami w zakresie prawa pracy
 • oraz zapoznanie z najnowszymi, planowanymi zmianami
Program

I. Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy 
1.  Rodzaje umów o pracę po ostatnich zmianach

 • Umowa o pracę na okres próbny (czas trwania, możliwość ponownego zawarcia, rozwiązywanie)
 • Umowa o pracę na czas określony (limity: 3 umowy i okres 33 miesięcy, wyjątki od limitów, okres wypowiedzenia, dopuszczalność stosowania)
 • Umowa na zastępstwo nieobecnego pracownika
 • Umowa o pracę nas czas nieokreślony.
 • Umowa o pracę tymczasową (limity i zasady zatrudniania po zmianach od 1 czerwca 2017 r.)

2.  Zasady potwierdzania umowy o pracę na piśmie - przed dopuszczeniem do pracy a nie przed rozpoczęciem  pracy.
3. Wypowiedzenie umowy o pracę 

 • Złożenie oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę (w tym "doręczenie zastępcze")
 • Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę
 • Zrównane okresy wypowiedzenia umów o pracę na czas określony i nieokreślony
 • Jednostronne zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

4.  Nowe zasady dotyczące wydawania świadectwa pracy i jego treść

 • Obowiązek wydania świadectwa pracy uniezależniony od rodzaju umowy o pracę
 • Obowiązek wydania świadectwa pracy niezwłocznie/ na wniosek pracownika
 • Obowiązek wydania nowego świadectwa pracy
 • Informacje jakie powinno zawierać świadectwo pracy
 • Terminy związane z wydawaniem świadectwa pracy
 • Prostowanie świadectwa pracy
 • Zmiany w zakresie świadectwa pracy przewidziane w prezydenckim projekcie zmian w KP.

5. Ochrona przedemerytalna (art. 39 Kodeksu pracy) po zmianach w systemie emerytalnym po 1 października 2017 r.  

II. Urlop rodzicielski po zmianach - wybrane zagadnienie

 • Zasady udzielania urlopu rodzicielskiego
 • Terminy składania wniosków
 • Dzielenie urlopów pomiędzy oboje rodziców
 • Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą.
 • Zasady wydłużania urlopu rodzicielskiego w związku w wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze.
 • Wymiar urlopu wypoczynkowego przysługującego w przypadku łączenia urlopu z pracą.

III. Zmiany w prawie pracy w toku
1.  Zmiany w zakresie dokumentacji pracowniczej (możliwość prowadzenia i przechowywania w postaci papierowej
 lub elektronicznej; skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej, obowiązki informacyjne pracodawcy) od 1 stycznia 2019 r.
2.  Zmiana zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę (na konto - zasada).
3.  Zmiany w zakresie ograniczenia handlu w niedziele, w tym zmiany w KP od 1 marca 2018 r.
4.  Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych - projekt ustawy o ochronie danych osobowych i Przepisy  wprowadzające tę ustawę zmieniające ustawę - Kodeks pracy - zmiana art. 22(1) - zmiany w stosunkach  pracy w związku ze stosowaniem rozporządzenia unijnego RODO w 2018 r.
5.  Różne zmiany w Kodeksie pracy przewidziane w prezydenckim projekcie zmian w Kodeksie pracy (druk sejmowy 1653) obejmujące zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich, w zakresie świadectwa pracy, mobbingu, dyskryminacji.
6.  Projekt ustawy o zasadach badania niekaralności kandydata do pracy w podmiotach sektora finansowego.
7.  Projektowane zmiany w Kodeksie pracy dotyczące sytuacji pracowników zatrudnionych u przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w razie jego śmierci.
8.  Projektowane zmiany w Kodeksie pracy w zakresie szkoleń bhp.
9.  Projektowane zmiany w Kodeksie pracy w zakresie telepracy.

IV. Wybrane najnowsze orzecznictwo sądowe

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

  

Cena: 520zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Poznań
Centrum Miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera