BDO

Prawo pracy w praktyce 2017 r. Intensywne warsztaty dla praktyków z zakresu aktualnych i przyszłych zmian prawa pracy (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 1025617

Miejsce: Kraków, Centrum miasta

Termin: 11 grudzień 2017 - 11 grudzień 2017

Cena: 490.00 zł +VAT

Prowadzący
Aleksander Kuźniar

prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób Na  Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 oraz komentarzy do innych ustaw z zakresu prawa pracy m.in. Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, Ustawy o czasie pracy kierowców. Autor licznych opinii prawnych, porad prawnych, poradników w zakresie sposobu sporządzania regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, planowania i rozliczania czasu pracy itd.  Występował również jako specjalista z zakresu prawa pracy powołany do sporządzania opinii dla prokuratury. Od 10 lat prowadzi wykłady z zakresu prawa pracy.

Program

1. Nowości w prawie pracy 2017 r.

 • Zmiana w ochronie pracy kobiet od 1 maja 2017 r. - konieczność zmiany regulaminu pracy!
 • Likwidacja w ograniczeniu czasu pracy kobiet wykonujących pracę przy monitorze ekranowym.
 • Zmiana rozporządzenia dotyczącego ręcznych prac transportowych dodanie norm dźwigania dla kobiet.
 • Ochrona kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią od 1 maja 2017 r.
 • Ochrona przedemerytalna w związku z obniżeniem wieku emerytalnego w 2017 r.
 • Jak liczyć 4 letni okres ochronny przed emeryturą od 1 października 2017 r.
 • Elektronizacja dokumentacji pracowniczej w 2017 r.
 • Skrócenie archiwizacji akt osobowych pracowników.
 • Możliwość zawierania i rozwiązywania umów o pracę w trybie elektronicznym.
 • Konieczność uzyskania od pracowników numerów kont bankowych celem wypłaty wynagrodzenia - pamiętaj  o terminie !
 • Jak prowadzić akta osobowe w trybie elektronicznym - czy dopuszczalne będzie prowadzenie akt tradycyjnie - tak jak do tej pory?

2. Jak prawidłowo stosować zmiany w  Kodeksie pracy od 1 stycznia 2017 r.

 • Konieczność tworzenia regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania przy zatrudnieniu 50 pracowników.
 • Brak konieczności wydawania świadectw pracy po 24 miesiącach zatrudnienia.
 • Co z niewydanymi świadectwami pracy na starych zasadach - czy wydać je mimo że zmieniły się przepisy.
 • Zmiana terminów na odwołanie się pracownika od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę - uwaga na pouczenia w pismach rozwiązujących umowę.
 • Nowy wzór świadectwa pracy - uwaga zmiana zawartości i układu informacji wskazywanych w świadectwie.
 • Jak prawidłowo wypełnić poszczególne punkty świadectwa pracy.
 • Tryb uzupełniania, prostowania i wydawania odpisów świadectwa pracy.
 • Czy pracodawca zawsze musi wydać odpis świadectwa pracy na żądanie pracownika.
 • Wydawanie świadectw pracy - kiedy wydać by nie popełnić wykroczenia?
 • Najczęstsze błędy w treści świadectwa pracy.
 • Jak prawidłowo wskazać w świadectwie wykorzystany urlop wypoczynkowi i ten, za który wypłacono ekwiwalent pieniężny
 • Czy w świadectwie można zapisać, że zawarto porozumienie o wykorzystaniu urlopu w trakcie kolejnego zatrudnienia.
 • Jak sporządzić duplikat świadectwa pracy.

3. Umowy cywilnoprawne 2017 r. - szczególny nadzór organów kontrolnych

 • W jakiej formie zmienić trwające umowy zlecenia i do kiedy trzeba to zrobić?
 • Czy umowy o dzieło dotyczą te same przepisy co umów zlecenia w zakresie wynagrodzenia?
 • Minimalna stawka za godzinę 13 zł.?
 • Czy stawka wynagrodzenia przy zleceniu musi być godzinowa, czy może być miesięczna?
 • Czy wynagrodzenie zleceniobiorcy musi być mu wypłacane w każdym miesiącu?
 • Jaki jest termin wypłaty wynagrodzenia przy umowie zlecenia - nowe wytyczne PIP.
 • Czy umowa zlecenia musi być zawarta w formie pisemnej?
 • W  jakiej formie ewidencjonować czas pracy zleceniobiorcy?
 • Jak ewidencjonować godziny pracy zleceniobiorcy by nie narazić się na popełnienie wykroczenia zgodnie z nowymi przepisami?
 • Co zrobić gdy brak jest obiektywnych możliwości ewidencjonowania czasu pracy zleceniobiorcy?
 • W jakiej formie zleceniobiorca, który wykonuje pracę poza zakładem będzie wskazywał liczbę przepracowanych godzin?
 • Czy brak ewidencji czasu pracy zleceniobiorcy jest wykroczeniem, za które będzie karał PIP?
 • Czy zleceniobiorcy można sporządzić grafik czasu pracy?
 • Czy kary umowne za przekroczenia wskazanego czasu pracy zleceniobiorcy będą skuteczne?
 • Jakich umów zleceń nie dotyczy minimalna stawka wynagrodzenia?
 • Co to oznacza, że zleceniobiorca sam decyduje o miejscu i czasie wykonania zlecenia?
 • Czy w umowie zlecenia można wskazać godziny wykonywania pracy przez zleceniobiorcę?
 • Kiedy są spełnione wszystkie przesłanki stosunku pracy i umowa zlecenie zostanie przekształcona w umowę o pracę?
 • Jak prawidłowo sporządzić umowę zlecenia by nie została uznana przez PIP za umowę o pracę.
 • Jakich zapisów nie zawierać w umowach zlecenia?
 • Klauzula o możliwości powierzenia zlecenia innej osobie - kiedy warto zawrzeć w umowie?
 • Jakie umowy o dzieło kwestionuje ZUS?
 • Umowę zlecenia z własnym pracownikiem - kiedy to możliwe?
 • Co po zmianie przepisów będzie kontrolował PIP w umowach zlecenia?
 • Kiedy PIP będzie kwestionował niewypłacenie minimalnego wynagrodzenia godzinowego zleceniobiorcy?
 • W jakich przypadkach PIP występuje do sądu o przekształcenie umowy zlecenia na umowę o pracę?
 • Jakie kary może nałożyć PIP za naruszenie minimalnego wynagrodzenia zleceniobiorcy?
 • Badania lekarskie i szkolenia bhp dla zleceniobiorcy - czy są konieczne?
 • Kto płaci za badania lekarskie zleceniobiorcy?
 • Czy zleceniobiorca może mieć zwracane koszty podróży służbowej?
 • Jakie elementy bhp należy zapewnić zleceniobiorcy?

4. Prawo wewnątrzzakładowe z reguły do poprawki

 • Co powinien zawierać prawidłowy regulamin pracy.
 • Jakich zapisów unikać w przepisach wewnętrznych.
 • Jak prawidłowo uregulować zagadnienia z zakresu czasu pracy i wynagrodzeń w regulaminie pracy.
 • Jakie elementy regulaminu pracy podlegają szczególnej analizie przez PIP
 • Co ma zawierać regulamin wynagradzania.
 • Zmiana regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania - procedura, wejście w życie, konieczność indywidualnych  zmian stosunku pracy poprzez porozumienie stron lub wypowiedzenie zmieniające.

5. Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem

 • Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
 • Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę osobiście lub w trybie elektronicznym.
 • Wysłanie wypowiedzenia pocztą - kiedy następuj skuteczne doręczenie.
 • Jakie przyczyny wypowiedzenia podać by nie narazić się na przywrócenie pracownika do pracy przez sąd.
 • Co może stanowić podstawę dyscyplinarnego zwolnienia pracownika z pracy - ważny regulamin.
 • Długotrwała choroba pracownika - jak rozwiązać umowę z art. 53 Kp.

6. Umowy na czas określony w 2017 r. - w pytaniach od uczestników szkolenia

 • Zasada 3 umów i 33 miesięcy - jak to prawidłowo interpretować?
 • Jak liczyć 33 miesiące przy zatrudnieniu na niepełne miesiące?
 • Procedura obiektywnych przyczyn uzasadniających dłuższe umowy - jak ją prawidłowo przeprowadzić?
 • Jakie obiektywne przyczyny nie będą kwestionowane przez PIP?
 • Nowe interpretacje PIP w zakresie umów terminowych?
 • Czy obiektywną przyczyną są: prace interwencyjne, roboty publiczne, zatrudnianie cudzoziemca, najem lub dzierżawa lokalu, kontrakt handlowy lub  produkcyjny, wygrany przetarg, realizacja projektu unijnego, refundacja kosztów zatrudnienia w związku z dofinansowaniem wyposażenia stanowiska pracy itp.
 • Stanowisko MPiPS w sprawie sposobu liczenie stażu pracy pracownika uzależniającego jego okres wypowiedzenia
  umowy - jakich przypadków dotyczy?
 • Jak wypowiadać i jakie terminy wypowiedzenia przyjmować do aktualnie trwających umów na czas określony?
 • Uwaga na umowy na zastępstwo po nowelizacji Kodeksu pracy - czy nie popełniasz błędów w związku z pojawiającymi się błędnymi interpretacjami?
 • Czy umowa na zastępstwo musi mieć wskazany termin jej zakończenia?

7. Przygotowanie pracowników do pracy

 • Nowe skierowanie na badania lekarskie - czy dobrze je wypełniasz?
 • Czy skierowanie na badania ma być przechowywane w aktach osobowych pracownika?
 • Badania lekarskie i szkolenia bhp dla stażysty - kto wykonuje?
 • Kiedy badania lekarskie i szkolenia bhp trzeba powtórzyć chociaż nie upłyną jeszcze okres ich ważności?
 • Czy pracownik prowadzący pojazd służbowy ma mieć badania psychotechniczne?
 • Co zrobić gdy w skierowaniu na badania nie wskazano prowadzenia samochodu służbowego lub prywatnego, a pracownik ma być wydelegowany w podróż służbową?
 • Ryczałt za używanie własnego samochodu - czy konieczne są badania psychotechniczne?
 • Szkolenia bhp wstępne - na co musi zwrócić uwagę kadrowiec wpinając kartę szkolenia do akt osobowych?

8. Jak prawidłowo sporządzać dokumentację związaną z zatrudnieniem pracownika

 • Kwestionariusz osobowy - jakie dane można odbierać od pracownika?
 • Nowy wzór umowy o pracę - jakich zapisów nie wolno już umieszczać w umowach?
 • W umowie ma być 4 daty (sporządzenia, zatrudnienia, rozpoczęcia pracy i przy podpisie pracownika) - jak je prawidłowo wskazać?
 • Potwierdzenie pracownikowi umowy w formie pisemnej po nowelizacji przepisów z 2016 r. - kiedy najpóźniej wręczyć umowę i jaką ma mieć ona datę?
 • Akta osobowe - nie żądaj dokumentów, za które kontrolujący może skierować zawiadomienie do prokuratury o bezprawne gromadzenie danych osobowych.
 • Badania lekarskie, szkolenia bhp - oryginały czy kopie zaświadczeń do akt?
 • Informacja o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 Kp) - najczęstsze błędy, prawidłowy sposób sporządzania i uzupełniania - czy dobrze ją sporządzasz?
 • Wydawanie świadectw  - kiedy wydać by nie popełnić wykroczenia?
 • W której części akt umieścić świadectwa pracy i dyplomy doniesione przez pracownika w trakcie zatrudnienia i jaki mają one wpływ na uprawnienia urlopowe i wynagrodzeniowe dla pracownika?
 • W której części akt umieścić porozumienie urlopowe i jaka ma by jego treść?
 • Spisy, numeracja i chronologia dokumentacji pracowniczej w aktach osobowych - jak to interpretować?
 • Czy w spisach akt można dokonywać zmian (korektorować)?
 • Co ze spisem dokumentów po usunięciu kary porządkowej?

9. Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy

 • CV kandydata do pracy - jakich danych można żądać?
 • Czy CV można umieścić w części A akt osobowych?
 • Czy po zakończonej rekrutacji można nadal przechowywać CV pracowników czy należy je zniszczyć?
 • Jakich dokumentów nie można umieszczać w aktach osobowych pracowników?
 • Czy na liście obecności mogą być zaznaczone urlopy i inne nieobecności pracowników?
 • Czy w grafiku czasu pracy można planować urlopy pracowników?
 • Czy w aktach osobowych można przechowywać kserokopię świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia?
 • Czy księgowa ma wgląd do akt osobowych pracowników?
 • Jakich dokumentów można domagać się od pracownika ubiegającego się o urlop okolicznościowy, dofinansowanie z ZFŚS itp.?

10. Urlopy wypoczynkowe i okolicznościowe - najczęstsze problemy

 • Kiedy można wykorzystać "połówkę" urlopu?
 • Pracownik nie dostarczył żadnych świadectw pracy - jaki przyjąć wymiar urlopu?
 • Czy potwierdzona przez pracownika działalność gospodarcza ma wpływ na wymiar urlopu?
 • Kto może udzielać urlopów w zakładzie?
 • Kogo Inspektor Pracy uzna winnym wykroczenia niewykorzystania zaległych urlopów przez pracowników?
 • Co zrobić gdy pracownik nie chce iść na urlop?
 • Kiedy niepełnosprawny nabędzie pełne 10 dni urlopu wypoczynkowego?
 • Proporcjonalny urlop niepełnosprawnego - czy liczyć odrębnie, czy łącznie z normalnym urlopem wypoczynkowym (20 lub 26 dni)?
 • Porozumienie urlopowe przy zawieraniu kolejnej umowy - najczęstsze błędy.
 • Jak liczyć 4 dni urlopu na żądanie, gdy pracownik pracuje po 12 godzin?
 • Plan urlopów czy warto posiadać?
 • Urlopy okolicznościowe - w jakim czasie od zdarzenia można udzielić?

11. Wyjścia osobiste pracowników - uwaga na ewidencję i wynagrodzenie

 • Legalne odrabianie wyjść osobistych pracowników.
 • Planowanie wyjść osobistych w grafiku - czy to prawidłowe?
 • Ewidencja czasu pracy w zakresie wyjść osobistych.
 • Odrabianie wyjść osobistych - ćwiczenia praktyczne.
 • Odliczanie wyjść osobistych z urlopu wypoczynkowego - czy to legalne?
 • Wymogi formalne dla wyjścia osobistego.
 • Jak udzielać wyjść osobistych, gdy nie ma możliwości ich odrobienia.
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

   

Cena: 490zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Kraków
Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera