BDO

Prawo pracy 2018/2019. Trudne pytania dotyczące uchwalonych i nadchodzących zmian w przepisach prawa pracy z uwzględnieniem RODO w dokumentacji pracowniczej. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 1015318

Miejsce: Katowice, Centrum miasta

Termin: 26 listopad 2018 - 26 listopad 2018

Cena: 520.00 zł +VAT

Program

1.  Zmiany przepisów dotyczących czasu pracy dla rodziców dzieci obowiązujące od 6 czerwca 2018r.

 • Których pracowników - rodziców dzieci dotyczą przepisy o możliwości wnioskowania o zmianę systemu lub rozkładu czasu pracy?
 • Kiedy pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika - rodzica dziecka?
 • O jakie systemy i rozkłady czasu pracy może wnioskować pracownik - rodzic dziecka?
 • Do jakiego wieku dziecka pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika?

2. Monitoring w zakładzie pracy - nowe przepisy Kp od 25 maja 2018 r.

 • Na jakiej podstawie pracodawca może wprowadzić monitoring wizyjny w zakładzie pracy?
 • Jakie pomieszczenia mogą być monitorowane?
 • Jak prawidłowo ustalić cel, zakres i sposób stosowania monitoringu ? - przykładowe zapisy regulaminu,
 • Czy związki zawodowe mogą zablokować monitoring w zakładzie?
 • Obowiązek informacyjny wobec pracowników w zakresie monitoringu - czy nowy dokument do akt osobowych?
 • Jak prawidłowo oznaczyć pomieszczenia i miejsca monitorowane ? - uwaga na błędne interpretacje!
 • Co zrobić gdy nasi pracownicy wykonują pracę na terenie monitorowanym przez inny podmiot, pracodawcę, zarządcę budynku itp.?
 • Monitoring poczty elektronicznej, komputera, przemieszczania się pojazdu (GPS), lokalizacja tel. komórkowego, laptopa itp.- jakie obowiązki ma pracodawca?

3. Zmiany przepisów Kodeksu pracy od 1 stycznia 2019 r.

 • Zmiana podstawowej formy wypłaty wynagrodzenia na przelew bankowy i związane z tym obowiązki pracodawcy.
 • Skrócenie przechowywania dokumentacji pracowniczej do 10 lat od rozwiązania stosunku pracy.
 • Niszczenie dokumentacji pracowniczej - kiedy obowiązkowe a kiedy dobrowolne?
 • Obowiązek kontynuacji tych samych akt osobowych po ponownym zatrudnieniu pracownika - jak w praktyce to zrobić?
 • Konieczność wydania dodatkowego dokumentu informacyjnego wraz ze świadectwem pracy  - wzór dokumentu.
 • Możliwość prowadzenia akt osobowych pracowników w formie papierowej lub elektronicznej.
 • Na jakiej zasadzie przekształcić akta osobowe na formę elektroniczną i czy jest to obowiązkowe?
 • Czy można prowadzić akta dla części załogi w formie papierowej, a dla części w formie elektronicznej?
 • Czy dla jednego pracownika można prowadzić akta w obu formach jednocześnie?
 • Konieczność wydania pracownikowi lub byłemu pracownikowi kopii dokumentacji pracowniczej na jego żądanie  - w jakim terminie i czy za opłatą?

4. Zmiana przepisów dostosowująca Kodeks pracy do RODO 2018 r.

 • Ograniczenie danych osobowych przetwarzanych przez pracodawcę o pracowniku
 • Konieczność modyfikacji kwestionariuszy osobowych, ofert pracy, informacji o naborach itp.
 • Zbieranie od pracowników dodatkowych danych osobowych za zgodą - uwaga na zasady konkretności i jednoznaczności zgody!
 • Wzory zgód udzielanych przez pracowników na przetwarzanie danych związanych z: numerem telefonu, zdjęciem na potrzeby identyfikatora, prywatnym adresem email itd.
 • Ograniczenie w Kp przetwarzania  danych biometrycznych pracowników wyłącznie do określonej grupy pracowników.
 • Ograniczenie zbierania od pracowników zaświadczeń o niekaralności.
 • Zakaz zwolnienia lub ukarania za brak zgody lub jej wycofanie przez pracownika.

5. Nowe rozporządzenie o aktach osobowych - propozycje zmian od 1 stycznia 2019 r.

 • Podział akt osobowych na części A,B,C,D.
 • Konieczność umieszczania w części C akt dokumentacji związanej z odpowiedzialnością porządkową pracowników.
 • Odrębna, szczegółowa dokumentacja z zakresu czasu pracy.
 • Uszczegółowienie informacji jakie mają się znajdować w ewidencji czasu pracy.
 • Konieczność umieszczania grafików czasu pracy w aktach pracowniczych.
 • Jak prawidłowo dokonywać zmian w grafikach czasu pracy by nie narazić się na wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym?
 • Umieszczanie w aktach osobowych wniosków o wyjścia prywatne - co z rejestrami (książkami, zeszytami) wyjść prywatnych?
 • Wnioski o odbiór czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych - kiedy złożyć i do której części akt umieścić?
 • Wnioski o opiekę nad zdrowym dzieckiem w części B akt osobowych.
 • Jak zoptymalizować i dostosować akta pracownicze do nadchodzących przepisów? - czy trzeba będzie wyczyścić akta z zbędnych danych osobowych.

6. Świadectwa pracy

 • Brak konieczności wydawania świadectw pracy po 24 miesiącach zatrudnienia - czy jednak można wydawać świadectwo po każdej umowie bez wniosku pracownika?
 • Co z niewydanymi świadectwami pracy na starych zasadach - czy wydać je, mimo że zmieniły się przepisy.
 • Nowy wzór świadectwa pracy - uwaga zmiana zawartości i układu informacji wskazywanych w świadectwie.
 • Jak prawidłowo wypełnić poszczególne punkty świadectwa pracy.
 • Tryb uzupełniania, prostowania i wydawania odpisów świadectwa pracy.
 • Czy pracodawca zawsze musi wydać odpis świadectwa pracy na żądanie pracownika.
 • Wydawanie świadectw pracy - kiedy wydać by nie popełnić wykroczenia?
 • Najczęstsze błędy w treści świadectwa pracy.
 • Jak prawidłowo wskazać w świadectwie wykorzystany urlop wypoczynkowi i ten, za który wypłacono ekwiwalent pieniężny?
 • Czy w świadectwie można zapisać, że zawarto porozumienie o wykorzystaniu urlopu w trakcie kolejnego zatrudnienia?
 • Czy w świadectwie zamieszczać informację o wypłaconej pracownikowi odprawie emerytalnej?
 • Jak sporządzić duplikat świadectwa pracy.

7. Optymalizacja dokumentacji pracowniczej - RODO 2018/2019

 • Czy uzupełniać w świadectwie pracy imiona rodziców pracownika?
 • Czy uzupełniać w zaświadczeniu ze szkoleń okresowych bhp miejsce urodzenia pracownika?
 • Czy usuwać z akt osobowych kserokopie świadectw pracy i dyplomów pracownika?
 • Czy wpisywać w umowie o pracę adres zamieszkania pracownika?
 • Czy wpisywać w skierowaniu na badania lekarskie adres zamieszkania pracownika?
 • Kiedy umieszczać na skierowaniu na badania lekarskie PESEL pracownika?
 • Jakie dokumenty należy usunąć z akt osobowych pracownika?
 • Czy w skierowaniu na badania lekarskie umieszczać informację o niepełnosprawności pracownika?
 • Czy w grafikach czasu pracy, listach obecności mogą się znajdować informację o urlopie, chorobie itp. Pracowników?
 • Czy można przetwarzać wizerunek pracownika na kserokopii dyplomu?
 • Jak prawidłowo sporządzić nowy zwór kwestionariusza osobowego?
 • Jakich dokumentów i danych osobowych pozbyć się z akt pracowniczych?

8. Inne ciekawe zagadnienia

 • Czy pracownik niepełnosprawny może korzystać z wyjść prywatnych i odrabiać je z naruszając sztywne normy czasu pracy?
 • Jak liczyć 1 rok po upływie, którego niepełnosprawny nabywa dodatkowy urlop?
 • Czy niepełnosprawny nabywa dodatkowy urlop wstecz, jeżeli przedłożył orzeczenie o niepełnosprawności z wieloletnim opóźnieniem?
 • Jak długo można karmić dziecko piersią - jak sobie radzić z nieuczciwymi pracownikami?
 • W jakim okresie można wykorzystać urlop okolicznościowy?
 • Czy pracodawca może bez wniosku wysłać pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy?
 • Czy pracodawca może na wniosek pracownika przenieść zaległy urlop na okres po 30 września lub nie udzielać pracownikowi 14 dni wypoczynku związanych z podziałem urlopu na części?
 • Jak prawidłowo wskazać terminy w umowie o pracę?
 • Najczęstsze błędy w skierowaniach na badania lekarskie.
 • 3 umowy i 33 miesiące na czas określony - najczęstsze błędy.
 • Najczęstsze błędy w informacji z art. 29 § 3 Kp.
 • Inne proponowane zmiany do przepisów prawa pracy.
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

   

Cena: 520zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Katowice
Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera