BDO

Prawo pracy z uwzględnieniem zmian 2017/2018 (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 1037617

Miejsce: Opole, Centrum miasta

Termin: 11 grudzień 2017 - 11 grudzień 2017

Cena: 430.00 zł +VAT

Prowadzący
Mec.Piotr Wojciechowski

      Adwokat, niezależny ekspert prawa pracy, były inspektor pracy. W latach 2004-2008 wicedyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy. Wcześniej zatrudniony w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, gdzie brał czynny udział w sporządzaniu opinii prawnych na temat obowiązujących przepisów prawa pracy. Brał udział w pracach nad projektami legislacyjnymi tworzonymi na potrzeby kolejno wybieranych rządów, pisał ekspertyzy na potrzeby Komisji Trójstronnej działającej przy Ministrze Pracy oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy zajmującej się tworzeniem nowego ustawodawstwa. Od 2009 r. prowadzi samodzielną praktykę doradczą w różnych formach, łącząc swoje bogate doświadczenie zawodowe z bardzo cenionymi umiejętnościami przekazywania wiedzy. Wykładowca prawa pracy na renomowanych uczelniach oraz autor licznych publikacji.

 

Cel szkolenia
Proponowany Państwu praktyczny warsztat prawa pracy utrwala wiedzę na temat obowiązujących przepisów prawa pracy oraz  podsumowuje wszystkie zmiany w prawie pracy, które weszły w życie w 2016 r. i 2017 r. oraz są planowane w 2018 r. Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z brzmieniem nowych przepisów, jak również stanowiskami interpretacyjnymi Ministerstwa Pracy i Państwowej Inspekcji Pracy. 
Poruszane w trakcie szkolenia zagadnienia opisywane będą w sposób praktyczny, warsztatowy, z prezentacją licznych przykładów oraz analizą sporządzanych na potrzeby warsztatu dokumentów. Słuchacze w czasie szkolenia zadawać mogą niezliczone ilości pytań dotyczących ich własnych sytuacji prawnych związanych z tematem szkolenia.        
Program

I. Zmiany w prawie pracy 2017/2018.
1. Nowe zasady zatrudniania Zleceniobiorców - ustalanie wynagrodzenia, terminy wypłat, przebieg kontroli PIP.
2. Nowe zasady wydawania świadectw pracy.
3. Nowe mechanizmy ochrony przedemerytalnej.  
5. Zmiany w zakresie zatrudniania pracowników tymczasowych.
6. Projektowane zmiany w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.
7. Projektowane zmiany w zakresie ochrony danych osobowych w prawie pracy.
8. Projektowane zmiany w zakresie elektronicznego prawa pracy.
9. Projektowane zmiany w zakresie ustawy o związkach zawodowych.    

II. Zatrudnianie i zwalnianie - warsztaty.
1. Optymalny wybór umowy o pracę - na okres próbny, czas określony czy nieokreślony  - warsztatowa analiza wszystkich
typów umowy o pracę - samodzielne podejmowanie przez uczestników decyzji - która z umów najbardziej odpowiadająca potrzebom organizacji. Wady i zalety każdej z nich. 
2. Przygotowanie do rozwiązania umowy o pracę - warsztaty przygotowania do zwolnienia, wybór trybu rozwiązania umowy
o pracę.
3. Przeprowadzenie spotkania z pracownikiem w celu rozwiązania umowy o pracę - symulacja kierowana. Uczestnicy wezmą
udział w zwalnianiu i byciu zwalnianym.
4. Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem w prawie pracy - omówienie zasad ochrony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę.
   
III. Zasady zarządzania czasem pracy - praktyczne stosowanie przepisów o czasie pracy
1. Zasady gospodarowania czasem pracy - postanowienia regulaminowe o systemach czasu pracy, ewidencjonowanie czasu pracy.
2. Zasady planowania czasu pracy - grafiki, harmonogramy, zmiany w grafikach i harmonogramach.
3. Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych oraz zakres możliwości odmówienia przez pracownika takiej pracy.
4. Praca w niedziele i święta oraz w porze nocnej - zasady rekompensowania.

IV. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego.
1. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego:
2. Zasady udzielania urlopów zaległych.
3. Przesuwanie terminów urlopów wypoczynkowych.
4. Odwoływanie pracownika z urlopu wypoczynkowego.
5. Urlop na żądanie - kiedy i w jaki sposób pracownik może zgłosić urlop na żądanie.

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

   

Cena: 430zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • autorskie materiały szkoleniowe
  • lunch, serwis kawowy
  • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Opole
Centrum miasta
ul. Krakowska 57-59
077 451 82 01


Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera