BDO

Problematyczne kwestie dotyczące poprawnego rozstania się z pracownikiem.Dalsze planowane zmiany dotyczące świadectw pracy, planowane zmiany dotyczące dochodzenia roszczeń przez pracowników, zwłaszcza dotyczących mobbingu i dyskryminacji (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 951417

Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta

Termin: 8 grudzień 2017 - 8 grudzień 2017

Cena: 490.00 zł +VAT

Program

1. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia, w tym:

 • zasady postępowania w przypadku, gdy pracownik wystąpi o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron,
 • zasady, na jakich rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron może nastąpić z inicjatywy pracodawcy,
 • przypadki, w których pracownik może uchylić się od swojego oświadczenia woli w sprawie rozwiązania umowy o pracę,

2. Wypowiedzenie umowy o pracę krok po kroku - przydatne w praktyce najnowsze orzecznictwo sądowe dotyczące:

 • kryteriów doboru pracowników do zwolnienia z przyczyn ich niedotyczących, w tym jaka przesłanka może stanowić zgodne z prawem kryterium doboru do zwolnienia (wiele praktycznych orzeczeń sądowych),
 • możliwości dokonania wypowiedzenia z powodu niezawinionego nieosiągania wyników zamierzonych przez pracodawcę,
 • przypadków, w których należy udowodnić nie jedną, ale większość przyczyn wskazanych w wypowiedzeniu,
 • możliwości zwolnienia za nieprzestrzeganie przepisów Regulaminu pracy oraz postanowień umownych wprowadzonych do umowy o pracę, w tym zakazu podejmowania dodatkowej pracy albo za niepoinformowanie o podjęciu dodatkowego zatrudnienia,
 • zakwalifikowania przyczyny wypowiedzenia jako zbyt błahej albo zbyt ogólnikowej,
 • sądowej definicji długotrwałej nieobecności dezorganizującej pracę u danego pracodawcy,

3. Prawidłowe pouczenie pracownika o prawie odwołania się do sądu pracy, w tym:

 • właściwość sądu,
 • termin na odwołanie się od wypowiedzenia,
 • skutki niepoinformowania pracownika o prawie odwołania się do sądu pracy,
 • przypadki, w których sąd pracy może przywrócić pracownikowi termin na odwołanie się do sądu pracy,

4. Prawidłowe ustalenie długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony i nieokreślony, w tym:

 • zasady zliczania okresów wykonywania pracy u danego pracodawcy,
 • początek okresu wypowiedzenia zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego,

5. Wręczanie oświadczenia o wypowiedzeniu - krok po kroku, w tym:

 • konsultacja związkowa wypowiedzenia - terminy oraz forma występowania do zakładowej organizacji związkowej,
 • świadek wypowiedzenia zgodnie z wykładnią GIODO,
 • poprawne postępowanie w przypadku, gdy dany pracownik odmawia przyjęcia składanego oświadczenia woli, pomocne orzecznictwo sądowe,

6. Pracownicy chronieni przed wypowiedzeniem, w szczególności:

 • rozszerzenie ochrony trwałości zatrudnienia na zasadach ochrony przedemerytalnej w stosunku do niektórych pracowników, także na okres po osiągnięciu wieku emerytalnego, które będzie obowiązywało od 1 października br. -  wyjaśnienie w oparciu o praktyczne przykłady,
 • szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracownic w ciąży i pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich (w tym także z urlopu wychowawczego) oraz planowane zmiany w zakresie ochrony trwałości zatrudnienia takich pracowników (zwiększenie ochrony dla pracowników - innych członków najbliższej rodziny), a także planowane zmiany w przepisach o dochodzeniu przez pracowników objętych ochroną trwałości stosunku z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich pracy roszczeń z tytułu niezgodnego z prawem zwolnienia,

7. Najnowsze, praktyczne orzecznictwo sądowe dotyczące zwolnienia pracownika bez wypowiedzenia w trybie dyscyplinarnym, w tym:

 • zasady liczenia upływu 1 miesięcznego terminu na zwolnienie dyscyplinarne,
 • przypadek, w którym nie stosuje się zwolnienia dyscyplinarnego za picie alkoholu w miejscu pracy,
 • zwolnienie z powodu nadmiernej krytyki pracodawcy (także publikowanej anonimowo),
 • zwolnienie za opóźnienie w usprawiedliwianiu nieobecności - ewolucja orzecznictwa sądowego,
 • ocena zwolnienia dyscyplinarnego pod kątem dotychczasowego przebiegu zatrudnienia - najnowsze podejście,

8. Problematyczne kwestie zwolnienia pracownika bez wypowiedzenia, bez jego winy, w szczególności:

 • zasady kierowania na badania kontrolne,
 • urlop wypoczynkowy po długotrwałej chorobie, a możliwość zwolnienia na podstawie art. 53 Kodeksu pracy zgodnie z najnowszym orzecznictwem,

9. Problematyczne kwestie dotyczące prawidłowego doręczania oświadczenia woli w formie pisemnej nieobecnemu pracownikowi zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego,
10. Świadectwo pracy - zasady poprawnego wydawania i wypełniania świadectw pracy, w tym:

 • kolejny, nowy wzór świadectwa pracy od 1 czerwca br.,
 • zasady wydawania świadectw pracy, gdy zatrudnienie jest kontynuowane na podstawie kolejnych stosunków pracy,
 • zasady wydawania świadectwa pracy na wniosek pracownika (nowa postać papierowa albo elektroniczna wniosku),
 • obowiązek wydania świadectwa pracy za okres zatrudnienia w zmienionym od 1 stycznia br., co do zasady do 30 czerwca br.,
 • zasady poprawnego wypełniania świadectwa pracy ze szczególnym uwzględnieniem punktów dotyczących korzystania przez pracowników z uprawnień rodzicielskich - praktyczne przykłady wypełnienia świadectwa pracy,
 • zasady poprawnego wydawania i wysyłania świadectw pracy uprawnionym osobom, w tym także świadectwa pracy po zmarłym pracowniku,
 • terminy na wydanie sprostowanego świadectwa pracy oraz na uzupełnienie świadectwa pracy -planowane wydłużenie tych terminów od 1 czerwca br.,
 • nowe, mające obowiązywać od 1 czerwca br. regulacje dotyczące wydawania świadectwa pracy w wyniku ugody (dotyczącej ustania zatrudnienia),
 • zasady sporządzania odpisu świadectwa pracy zgodnie z najnowszą wykładnią,

11. Najnowsze orzecznictwo i wykładnia dotycząca dyskryminacji oraz mobbingu oraz roszczeń pracownika przed sądem pracy w tym zakresie, a także:

 • planowane, nowe przepisy w zakresie dyskryminacji i mobbigu idące w kierunku ułatwiania pracownikom dochodzenia roszczeń z tego tytułu przed sądami pracy.
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

  

Cena: 490zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Wrocław
Wrocław - Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera