BDO

Przetwarzanie danych osobowych w działach personalnych - obowiązki pracodawcy w 2018 roku (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 1093917

Miejsce: Legnica, Centrum miasta

Termin: 18 styczeń 2018 - 18 styczeń 2018

Cena: 490.00 zł +VAT

Program

1. Przetwarzanie danych osobowych w działach personalnych - obowiązki pracodawcy jako administratora danych.

 • Komu można udostępnić akta osobowe pracowników?
 • Czy pracodawca ma obowiązek udostępnienia pracownikowi jego akt osobowych? Jeśli tak, to z jakich  regulacji prawnych wynika ten obowiązek?
 • Czy pracownik może wykonywać kserokopie zgromadzonych w tych aktach dokumentów?
 • Ochrona danych osobowych w przypadku prowadzenia szczegółowej listy obecności
 • Przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy i upoważnienie do podpisania świadectwa pracy
 • Stanowisko GIODO  w sprawie przechowywania danych w aktach osobowych pracowników
 • Zakres danych osobowych, jakich może żądać pracodawca od kandydata do pracy i pracownika

2. Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO - kiedy należy zapytać o zgodę, a kiedy nie jest to konieczne.
3. Zasady przetwarzania danych z uwzględnieniem zmian wynikających z RODO (m.in. zasada minimalizacji, prawidłowości, rozliczalności).
4. Obowiązki i zakres odpowiedzialności osób przetwarzających dane (m.in. nadawanie upoważnień, prowadzenie rejestru osób upoważnionych).
5. Dokumentacja polityki bezpieczeństwa informacji - załączniki do PBI - w aspekcie prowadzenia i dokumentowania spraw pracowniczych.
6. Wymagania formalne dot. dokumentacji wewnętrznej.
7. Procedury zabezpieczania danych kadrowych przetwarzanych w formie papierowej (segregatory, akta osobowe) i elektronicznej (systemy kadrowo-płacowe)

 • Zakres obowiązku zabezpieczenia danych osobowych
 • Poziomy bezpieczeństwa danych osobowych
 • Środki bezpieczeństwa danych osobowych

8. Korzystanie z usług firm zewnętrznych (m.in. rekrutacja i zatrudnienie).
9. Prawa pracowników, których dane są przetwarzane przez pracodawcę.

 • Obowiązek informacyjny zgodny z RODO.
 • Dobra osobiste i prawo do ochrony wizerunku.
 • Prawo do prywatności przejawiające się m. in. w zakresie wymagania od pracownika nieadekwatnych danych.

10. Monitorowanie pracownika na stanowisku pracy - poczta elektroniczna, monitoring wizyjny, media społecznościowe, inne
11. Odpowiedzialność pracowników za naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych

 • Odpowiedzialność administracyjna
 • Odpowiedzialność cywilna
 • Odpowiedzialność karna

12. Podsumowanie szkolenia, dyskusja, konsultacje z trenerem

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

   

Cena: 490zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Legnica
Centrum miasta
Aktualności
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera