BDO

Przetwarzanie danych osobowych w działach personalnych - obowiązki pracodawcy w 2018 roku (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 1093917

Miejsce: Legnica, Centrum miasta

Termin: 18 styczeń 2018 - 18 styczeń 2018

Cena: 490.00 zł +VAT

Prowadzący
Głuchowska Adriana
  ekspert z wieloletnim doświadczeniem, współpracujący z najlepszymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce. Niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym Polityk Bezpieczeństwa Informacji dla sektora publicznego. Właściciel firmy AUDITOR zajmującej się doradztwem, weryfikacją i przeglądem stanu dokumentacji prawno-pracowniczej pod kątem zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Proponuje kompleksowe rozwiązania zmierzające do poprawy stanu dokumentacji.
Jako głos doradczy i ekspert na co dzień rozwiązuje nietypowe problemy z praktyki Przedsiębiorstw i Urzędów. Od 1998 roku przeszkoliła ponad kilkanaście tysięcy osób, przeprowadzając setki szkoleń. Posiadająca wszechstronną wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa (studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu: prawo i administracja), rachunkowości (dyplom księgowej i studia ekonomiczne w WSDG w Warszawie, ponadto KPSW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji w WSAIB w Gdyni, przystąpiła do egzaminu audytora PN-ISO/EIC 27001 - Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji). Świadczy profesjonalne usługi outsourcingu ABI oraz doradcze z tego zakresu. Od lat organizuje szkolenia z zakresu prawa pracy oraz ochrony danych osobowych dla najbardziej wymagających Klientów kompleksowo wdrażając wszystkie procedury. Prowadzi webinaria (szkolenia multimedialne na żywo) oraz jest konsultantem biznesowym Akademii Mistrza ZT Kruszwica SA oraz ekspertem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Współpracuje jako ekspert z grupą BDO oraz wydawnictwem INFOR. Ponadto pełni funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia SIATKA.
Jest Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w Krajowym Rejestrze Klientów Hotelowych sp. z  o.o., Izbie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Usług Wspólnych w Tczewie a ponadto w kilku innych podmiotach z sektora finansów publicznych oraz z sektora prywatnego.
Przygotowuje szkolenia dla specjalistów oraz Inspektorów Urzędu Kontroli Skarbowej, Izb Skarbowych, Urzędów Skarbowych, Urzędów Gmin, Urzędów Miast, Starostw Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy, Kuratoriów Oświaty, GOPS, MOPS, OPS, Szpitali, ZOZ-ów, Zakładów Usług Komunalnych, Straży Miejskiej, Gminnej, Inspekcji Celnej, Inspekcji Handlowej, Sądów Okręgowych, Rejonowych, Aresztów Śledczych, firm Prywatnych i wielu innych (m.in. Sekretarzy, Skarbników, Komendantów, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast, Starostów, Dyrektorów, Prezesów, Rzeczników Praw Konsumentów oraz innych Ważnych Klientów).
Autorka publikacji i setek materiałów szkoleniowych z tematyki dotyczącej finansów publicznych oraz prawa pracy, wdrażania procedur i instrukcji w JST (Kontrola Zarządcza, Polityka Bezpieczeństwa Informacji, Instrukcja Kancelaryjna). Praktyk - szkoli od lat zarówno czynnych zawodowo specjalistów, pracowników administracji publicznej, kadrę zarządzającą, głównych księgowych i kadrowców.
Program

1. Przetwarzanie danych osobowych w działach personalnych - obowiązki pracodawcy jako administratora danych.

 • Komu można udostępnić akta osobowe pracowników?
 • Czy pracodawca ma obowiązek udostępnienia pracownikowi jego akt osobowych? Jeśli tak, to z jakich  regulacji prawnych wynika ten obowiązek?
 • Czy pracownik może wykonywać kserokopie zgromadzonych w tych aktach dokumentów?
 • Ochrona danych osobowych w przypadku prowadzenia szczegółowej listy obecności
 • Przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy i upoważnienie do podpisania świadectwa pracy
 • Stanowisko GIODO  w sprawie przechowywania danych w aktach osobowych pracowników
 • Zakres danych osobowych, jakich może żądać pracodawca od kandydata do pracy i pracownika

2. Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO - kiedy należy zapytać o zgodę, a kiedy nie jest to konieczne.
3. Zasady przetwarzania danych z uwzględnieniem zmian wynikających z RODO (m.in. zasada minimalizacji, prawidłowości, rozliczalności).
4. Obowiązki i zakres odpowiedzialności osób przetwarzających dane (m.in. nadawanie upoważnień, prowadzenie rejestru osób upoważnionych).
5. Dokumentacja polityki bezpieczeństwa informacji - załączniki do PBI - w aspekcie prowadzenia i dokumentowania spraw pracowniczych.
6. Wymagania formalne dot. dokumentacji wewnętrznej.
7. Procedury zabezpieczania danych kadrowych przetwarzanych w formie papierowej (segregatory, akta osobowe) i elektronicznej (systemy kadrowo-płacowe)

 • Zakres obowiązku zabezpieczenia danych osobowych
 • Poziomy bezpieczeństwa danych osobowych
 • Środki bezpieczeństwa danych osobowych

8. Korzystanie z usług firm zewnętrznych (m.in. rekrutacja i zatrudnienie).
9. Prawa pracowników, których dane są przetwarzane przez pracodawcę.

 • Obowiązek informacyjny zgodny z RODO.
 • Dobra osobiste i prawo do ochrony wizerunku.
 • Prawo do prywatności przejawiające się m. in. w zakresie wymagania od pracownika nieadekwatnych danych.

10. Monitorowanie pracownika na stanowisku pracy - poczta elektroniczna, monitoring wizyjny, media społecznościowe, inne
11. Odpowiedzialność pracowników za naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych

 • Odpowiedzialność administracyjna
 • Odpowiedzialność cywilna
 • Odpowiedzialność karna

12. Podsumowanie szkolenia, dyskusja, konsultacje z trenerem

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

   

Cena: 490zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Legnica
Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera