BDO

odw-Rewolucyjne zmiany w ustawie o związkach zawodowych - 2018/2019 (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod:

Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta

Termin: 26 wrzesień 2018 - 26 wrzesień 2018

Cena: 520.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Opis szkolenia:
7 czerwca tego roku została uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzane zmiany dotyczą m.in. nowych możliwości tworzenia związków zawodowych przez zleceniobiorców i jednoosobowe działalności gospodarcze, nowych zasad osiągania reprezentatywności przez związki zawodowe, kontroli sądowej liczebności związkowców, rozszerzenia możliwości prowadzenia sporu zbiorowego i akcji protestacyjno - strajkowych.
Pracodawcy posiadający w swoim zakładzie organizacje związkowe są zobowiązani do wykonywania wielu obowiązków wynikających z ustaw i orzecznictwa sądowego. Jednocześnie powinni mieć oni świadomość, iż przysługują im również konkretne uprawnienia względem organizacji i działaczy związkowych.

Niniejsze szkolenie ma na celu zaprezentowanie praktycznych i prawnych aspektów współpracy związku zawodowego z pracodawcą. Jest ono skierowane przede wszystkim do osób zarządzających działami HR, podmiotami gospodarczymi, organizacjami związkowymi.

Program

1. Rewolucyjne zmiany w prawie związkowym

 • Nowe zasady dotyczące związkowców - nie pracowników
 • Reprezentatywny związek zawodowy - nowe definicje
 • Nowe zasady dotyczące sporów zbiorowych
 • Zmiany w zakresie zwolnień doraźnych na czynności związkowe
 • Nowe sankcje dla pracodawcy i związków zawodowych
 • Zmiany zasad dotyczących udostępniania związkom zawodowym informacji
 • Nowa rola Państwowej Inspekcji Pracy w kwestiach związkowych
 • Nowe zasady dotyczące kontroli liczebności związkowców w zakładzie
 • Kontrole sądowe związku zawodowego

2. Powstanie związku zawodowego

 • Jakie są konsekwencje objęcia firmy działaniem zakładowej, a międzyzakładowej organizacji związkowej?
 • Jak powinno być sporządzone pismo informujące pracodawcę o ilości działaczy
 • związkowych w zakładowej i międzyzakładowej organizacji związkowej?
 • Jak traktować członków nowo powstałego związku zawodowego "w organizacji"?
 • Dlaczego niekiedy wystarczy jedna osoba, aby w zakładzie pracy powstał pełnoprawny związek zawodowy?
 • Czy i w jaki sposób pracodawca może zakwestionować uprawnienia związku zawodowego w firmie?

3. Uprawnienia działaczy związkowych w zakresie ochrony szczególnej przed zmianą i rozwiązaniem stosunku pracy w zakładowej i międzyzakładowej organizacji związkowej

 • Jakie są zasady ustalania liczby chronionych związkowców?
 • W jaki sposób związek zawodowy powinien wskazać chronionych działaczy?
 • Jak sporządzić zapytanie o zgodę na zwolnienie chronionego działacza?
 • Jakie sytuacje uzasadniają uchylenie ochrony szczególnej związkowca?
 • Jak powinno wyglądać udzielanie zgody na uchylenie ochrony szczególnej?
 • Precedensy Sądu Najwyższego - jak zwolnić z pracy szczególnie chronionego związkowca?

4. Działania związku zawodowego w indywidualnych sprawach pracowniczych

 • Jakie są zasady konsultowania ze związkiem zawodowym zwolnień pracowników?
 • Jak sporządzać pisma zawiadamiające związek zawodowy o zamiarze zwolnienia pracownika?
 • Jak sformułować zapytanie o reprezentowanie konkretnego pracownika przez związek zawodowy?
 • Przy których umowach konsultacja nie jest wymagana?
 • Na czym polega reprezentacja związkowa w sprawach indywidualnych pracowników nie objętych ochroną szczególną?
 • W jakich okolicznościach i w jaki sposób pracodawca powinien informować związek zawodowy o karze porządkowej
   nałożonej na pracownika?

5. Zasady reprezentowania pracowników w sprawach zbiorowych

 • Jak tworzyć porozumienia o zawieszeniu postanowień płacowych w trudnej sytuacji zakładu pracy?

6. Uprawnienia i obowiązki związków zawodowych w zakresie kontroli przestrzegania prawa pracy i zasad BHP

 • Jakie są uprawnienia związków zawodowych przy zakładowym funduszu świadczeń socjalnych?
 • Jaka jest rola związków zawodowych przy zmianach regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania?
 • Na czym powinna polegać współpraca w zakresie kontroli BHP w zakładzie pracy?
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie funkcjonowania organizacji związkowej
 • Jakie są zasady ponoszenia kosztów korzystania z pomieszczeń i urządzeń technicznych?
 • Jakie są zasady odprowadzania przez pracodawcę składek członkowskich?
 • Jak powinna być sformułowana zgoda pracownika na potrącanie składki związkowej?

7. Spory zbiorowe: Zasady prowadzenia sporu zbiorowego

 • Kiedy rozpoczyna się spór zbiorowy?
 • Jakie żądania nie mogą być przedmiotem sporu zbiorowego?
 • Kiedy spór zbiorowy jest prawnie niedopuszczalny?
 • Jak sporządzić porozumienie kończące spór zbiorowy?
 • Kiedy i w jaki sposób sporządzić protokół rozbieżności?
 • Rokowania, Mediacja, Arbitraż - etapy sporu zbiorowego
 • Strajk i strajk ostrzegawczy - pułapki prawne dla ich organizatorów

8. Zwolnienia grupowe

 • Jakie są zasady współpracy z pracodawcą w razie zwolnień grupowych?
 • Jakie pisma powinny być sporządzenia dla związków w razie zwolnień grupowych?
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

     

Cena: 520 + 23% VAT*

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma.


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Wrocław
Wrocław - Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera