BDO

Świadectwa pracy 2017/2018. Dokumentacja pracownicza 2017/2018- jak prawidłowo prowadzić akta pracownicze. Archiwizacja akt pracowniczych 2017-2018 (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 1110017

Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta

Termin: 24 styczeń 2018 - 24 styczeń 2018

Cena: 520.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Cel szkolenia:

 • Przedstawienie zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej oraz jej archiwizacji.
 • Omówienie zmian przepisów w zakresie prawa pracy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają  już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem.
Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Program

1. Prowadzenie akt osobowych w praktyce:

 • podział teczki na części, sporządzanie wykazów dokumentacji, zachowanie chronologii, numeracja, kopiowanie dokumentacji
 • podejście organów kontrolnych do ewentualnych nieprawidłowości w dokumentacji
 • teczka osobowa przy ponownym zatrudnieniu po przerwie
 • prowadzenie dokumentacji osobowej w językach obcych
 • poświadczanie przez pracownika zagranicznych okresów pracy i edukacji w tym tłumaczenie dokumentacji na język polski
 • teczka osobowa pracownika zatrudnionego na podstawie kilku umów
 • najważniejsze rodzaje dokumentacji gromadzonej w poszczególnych częściach teczki osobowej w związku z rekrutacją, 
  zatrudnieniem oraz zwolnieniem pracownika

2. Wybrane dokumenty związane z zatrudnieniem nowego pracownika:

 • wybór optymalnego rodzaju umowy o pracę
 • rubryki umowy o pracę - krok po kroku
 • dodatkowe klauzule w umowach o pracę (np. poufność wynagrodzenia, dłuższy okres wypowiedzenia)
 • forma prawna i najważniejsze elementy zakresu czynności
 • uzgodnienie z pracownikiem zakazu konkurencji
 • umowa przedwstępna i list intencyjny
 • przygotowywanie informacji o warunkach zatrudnienia
 • aktualizacja informacji w świetle nowych stanowisk PIP i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
 • poświadczenie zapoznania z regulaminem pracy
 • oświadczenie o korzystaniu/niekorzystaniu z uprawnień rodzicielskich
 • zapoznanie pracownika z zakresem informacji objętych tajemnicą
 • spełnienie wymogów w zakresie poinformowania o równym traktowaniu w zatrudnieniu

3. Dokumentacja badań i zaświadczeń pracowniczych:

 • rodzaje wymaganych badań
 • poprawne skierowanie pracownika na badania i skutki nie wykonania badania w terminie
 • dokumentacja poszczególnych rodzajów szkoleń bhp
 • karta oceny ryzyka i sposób poświadczania o zapoznaniu pracownika z kartą
 • zaświadczenie o niepełnosprawności wpływ na uprawnienia pracownicze przy terminowym i nieterminowym doręczeniu

4. Dokumentacja w zakresie uprawnień rodzicielskich po zmianach prawnych:

 • wnioskowanie o urlopy macierzyńskie i rodzicielskie, w tym problem oświadczeń o korzystaniu/niekorzystaniu z urlopu
    przez drugiego rodzica
 • wniosek o urlop wychowawczy po zmianach prawnych

5. Dokumentacja kar porządkowych:

 • wymogi formalne dla skutecznego wymierzenia kary
 • zacieranie kary porządkowej w aktach osobowych
 • umieszczanie w aktach osobowych notatek wskazujących na nieprawidłowości ze strony pracownika

6. Dokumentacja w zakresie odpowiedzialności materialnej:

 • odpowiedzialność na zasadach ogólnych a odpowiedzialność za mienie powierzone
 • sporządzanie umowy dotyczącej mienia powierzonego w praktyce

7. Dokumentacja w zakresie wspierania pracownika w podnoszeniu kwalifikacji:

 • wspieranie pracownika w podnoszeniu kwalifikacji obowiązek czy możliwość dla pracodawcy?
 • zakres uprawnień pracownika związanych podnoszeniem kwalifikacji
 • przykładowa umowa z pracownikiem

8. Dokumentacja związana z ustaniem oraz przekształceniem stosunku pracy:

 • rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
 • wypowiedzenie umowy o pracę z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwo Sądu Najwyższego
 • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
 • wydawanie świadectwa pracy i jego duplikatów
 • świadectwo pracy za okresy zatrudnienia terminowego problemy na tle aktualnych przepisów Kodeksu pracy
 • wypełnianie poszczególnych rubryk świadectwa pracy krok po kroku
 • czasowe powierzenie innych zadań bez wypowiadania umowy
 • porozumienie zmieniające
 • wypowiedzenie zmieniające

9. Dokumentacja w zakresie urlopów wypoczynkowych i innych nieobecności w pracy

 • plan urlopów a wnioski urlopowe
 • rodzaje dokumentacji przedkładanej w związku z określonymi nieobecnościami w pracy

10. Dokumentacja czasu pracy

 • lista obecności i inne formy rejestracji obecności w pracy
 • rejestracja wyjść prywatnych w świetle nowych przepisów Kodeksu pracy
 • rozliczanie czasu pracy

11. Regulaminy oraz dokumentacja potwierdzająca zapoznanie z regulaminami

 • regulamin pracy
 • regulamin wynagradzania i premiowania
 • regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

12. Przepisy o ochronie danych osobowych a dokumentacja kadrowa  RODO 2018

 • najważniejsze wymogi z ustawy o ochronie danych osobowych dotyczące komórek kadrowych
 • zasady postępowania z CV dostarczanymi przez pracowników
 • dopuszczalność pobierania zaświadczeń o niekaralności
 • stosowanie własnych wzorów kwestionariuszy osobowych
 • referencje i zdjęcia pracowników

13. Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji pracowniczej

 • przepisy o archiwizacji
 • okresy przechowywania
 • zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania.
   
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE
  

Cena: 520 + 23% VAT*

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma.


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Wrocław
Wrocław - Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera