BDO

Świadectwa pracy, ochrona i przetwarzanie danych kadrowych po zmianach 2017 (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 775917

Miejsce: Katowice, Centrum miasta

Termin: 15 wrzesień 2017 - 15 wrzesień 2017

Cena: 490.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z obowiązującymi i przepisami z zakresu zmian dotyczących wystawiania świadectw pracy praz przetwarzania i ochrony danych kadrowych. Zmiany, które obecnie są wprowadzane wymagają od działów kadrowo - płacowych zastosowania wiedzy na poziomie eksperckim

Adresaci szkolenia

 • Specjaliści ds. kadr i płac i HR, kadra zarządzająca

Metodologia szkolenia

 • 20% mini wykład 80 % warsztat praktyczny
Program

1. Ochrona danych osobowych w 2017 r

 • Unikanie dyskryminacji na etapie rekrutacji i selekcji pracowników
 • Przetwarzanie i obieg dokumentów aplikacyjnych kandydata do pracy
 • Dokumentowanie procesu rekrutacji po jej zakończeniu
 • Przetwarzanie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracowników
 • Co to są dane wrażliwe i jak należy je zabezpieczyć?
 • Zgoda na przetwarzanie wizerunku pracownika
 • Kontrola firmowej poczty elektronicznej pracodawcy
 • Monitoring miejsca pracy pracownika a ochrona jego wizerunku
 • Wyrok ETPC 2016 r - prawo do monitorowania prywatnej korespondencji pracownika, a jego ochrona danych osobowych

2. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej i okresy jej przetwarzania i archiwizowania

 • Przetwarzanie kopii wymaganych dokumentów związanych z zatrudnieniem.
 • Potwierdzanie wiarygodności dokumentów - skutki prawne
 • Podmioty zobowiązane do prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 • Kary za nieprowadzenie bądź nieprawidłowe prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 • Sposoby i miejsca przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • Czas i okresy obowiązkowego przechowywania dokumentacji kadrowej i płacowej
 • Ewidencjonowanie czasu pracy i niezbędne dokumenty i załączniki

3. Akta osobowe

 • Podział akt osobowych pracownika na trzy części, chronologia wpisów

Cześć A

- Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy i pracownika - porównanie dokumentów, różnice.
- CV, list motywacyjny, list intencyjny, referencje i zdjęcia - kiedy można ich żądać od przyszłego pracownika?
- Przedwstępna umowa o pracę lub przyrzeczenie umowy o pracę przed zawarciem właściwej umowy -  istotne postanowienia
- Skierowanie kandydata na wstępne badania lekarskie - aktualne regulacje prawne
- Orzeczenie lekarskie po badaniach wstępnych - aktualizacja zaświadczenia wystawionego u poprzedniego pracodawcy?
- Świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy
- Świadectwa szkolne i dyplomy wyższych uczelni a uprawnienia urlopowe
- Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
- Złożenie wymaganych dokumentów po terminie, dające wyższe uprawnienia do urlopu wypoczynkowego
- Zatajenie przez pracownika przyczyny rozwiązania umowy o pracę z poprzednim pracodawcą


Część B

 • Zapoznanie się pracownika z Regulaminem pracy
 • Potwierdzenie umowy o pracę (na okres próbny, umowa na zastępstwo, czas określony, czas nie określony) 
  - zmiany 2016/2017
  - Umowa na okres próbny po zmianach 2016
  - Kolejna umowa na zastępstwo z tym samym pracownikiem
  - Umowa na czas określony po zmianach 2016
  - Ilość umów terminowych można podpisać z jednym pracownikiem
  - Ograniczenie co do długości trwania jednej lub kilku umów na czas określony?
  - Okoliczności i obowiązki pracodawcy uzasadniające podpisanie długiej umowy na czas określony
  - Umowa na zastępstwo nieobecnego pracownika
  - Umowy zawierane na zastępstwo: terminy, okresy wypowiedzenia
  - Ile można podpisać umów na zastępstwo?
  - Do kiedy trwa umowa na zastępstwo i jak się rozwiązuje?
  - Czy trzeba zawrzeć w umowie na zastępstwo termin końcowy jej trwania?
  - Jak długo może trwać umowa na zastępstwo, zgodnie z nowymi przepisami?
 • Zakres obowiązków pracownika
 • Informacja o warunkach zatrudnienia
 • Porozumienie zmieniające i wypowiedzenie zmieniające - różnice i skutki prawne dla pracownika i pracodawcy
 • Badania wstępne, okresowe i kontrolne
 • Dokumentacja związana z rodzicielstwem i macierzyństwem
  - Urlop macierzyński - wymiar i terminy składania wniosków po zmianie 2016
  - Urlop macierzyński a obniżenie wymiaru etatu
  - Urlop rodzicielski - wymiar, terminy składania wniosków i przerwa  w korzystaniu po zmianach w 2016
  - Urlop rodzicielski a obniżenie wymiaru etatu
  - Urlop ojcowski - terminy składania wniosków, podział na części po zmianach  w 2016
  - Uprawnienia do urlop wychowawczego a obniżenie wymiaru etatu
  - Zwolnienie z art. 188 K.p. i obniżenie wymiaru czasu pracy w wymiarze godzinowym po zmianach 2016 - konsekwencje dla Pracodawcy.
  - Zakazy pracy w godzinach nadliczbowych - kobiety w ciąży
  - Ograniczenia w pracy w godzinach nadliczbowych - rodzice do lat 4
 • Dokumentacja kar porządkowych i skuteczne metody usuwania ich z akt osobowych i dokumentacji kadrowej

Część C

4. Zmiany w świadectwach pracy i sposobie wypowiadania umów o pracę 2016/2017

 • Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę lub rozwiązaniu stosunku pracy
 • Nowe, obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku reguły wydawania świadectwa pracy.
 • Terminy wystawienia zaległych świadectw pracy.
  - Przejście od starych do nowych zasad wystawiania świadectwa pracy w okresie przejściowym.
  - Analiza obowiązującego od 1 stycznia 2017 roku wzoru świadectwa pracy.
  - Inne zmiany w rozporządzeniu dotyczącego świadectwa pracy, obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku.
  - Podawanie w świadectwie pracy wymiaru wykorzystanego zwolnienia od pracy na dziecko w formie godzinowej.
  - Określanie w świadectwie pracy wymiaru wykorzystanego urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego i wychowawczego od 1 stycznia 2017 roku.
  - Żądanie wydania świadectwa pracy oraz dokumenty związane z niewypłaceniem pracownikowi ekwiwalentu za urlop.

5. Odwołania do Sądów Pracy po zmianach 2017r.

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

   

Cena: 490zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Katowice
Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera