BDO

Świadectwa pracy oraz pozostała dokumentacja pracownicza Dokumenty gromadzone w aktach osobowych pracowników (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 859217

Miejsce: Poznań, Centrum konferencyjne mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum miasta Poznania, przy ulicy Jana Matejki 62, tuż obok Międzynarodowych Targów Poznańskich, vis-

Termin: 12 październik 2017 - 12 październik 2017

Cena: 490.00 zł +VAT

Program

1. Dokumenty kończące postępowanie rekrutacyjne: list intencyjny, przedwstępna umowa o pracę - ich znaczenie w kontekście roszczenia o zawarcie umowy o pracę,
2. Zasady poprawnego dokumentowania skierowania kandydata do pracy na wstępne badania profilaktyczne (przypadki, gdy gromadzone są dokumenty sporządzone przez inny podmiot niż przyjmujący do pracy), w tym wykładnia dotycząca badań prowadzących pojazdy dla celów służbowych,
3. Zasady dokumentowania zawarcia umowy o pracę, postanowienia które powinny być zawarte w umowach o pracę oraz takie, które mogą być do nich dodatkowo wprowadzone, w tym:

 • dodatkowe postanowienia w umowach o pracę na czas określony niepodlegających limitowaniu zgodnie z Kodeksem pracy,
 • obowiązek informowania pracodawcy o fakcie podjęcia dodatkowego zatrudnienia (zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego),

4. Potwierdzenie warunków zatrudnienia w przypadku, gdy umowa nie była sporządzona na piśmie i surowe konsekwencje nie zastosowania się do tych zasad,
5. Obowiązek założenia akt osobowych oraz prowadzenia pozostałej dokumentacji pracowniczej - planowane od 1 czerwca 2018 r. zmiany w zakresie:

 • czasu przechowywania dokumentów gromadzonych w aktach osobowych pracowników (z uwzględnieniem szczególnych rozwiązań prawnych wobec pracowników zatrudnionych przed planowaną zmianą przepisów),
 • dokonywania zmiany postaci dokumentów gromadzonych w aktach osobowych z papierowej na elektroniczną i odwrotnie,
 • zasady postępowania z dokumentami sporządzonymi w formie pisemnej po zmianie postaci przechowywanych dokumentów (obowiązek zwrócenia ich pracownikowi, uprawnienie do ich zniszczenia),

6. Aktualna problematyka prowadzenia akt osobowych w formie papierowej, w tym:

 • kwestia porządku chronologicznego gromadzonych dokumentów,
 • zasady numerowania dokumentów gromadzonych w aktach osobowych i zasady sporządzania wykazu dokumentów (spisu treści) w szczególności w razie konieczności usunięcia informacji o ukaraniu pracownika karą porządkową,
 • zasady gromadzenia przede wszystkim odpisów i kopii dokumentów (problematyka orzeczenia o zdolności do pracy),
 • obowiązek posiadania dokumentów pracowniczych w języku polskim (skutki braku tłumaczenia w razie kontroli PIP),
 • skutki dostarczenia dokumentu potwierdzającego szczególne uprawnienia pracownicze z opóźnieniem w kontekście przepisów o przedawnianiu się roszczeń ze stosunku pracy,

7. Wybrane dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia pracownika, gromadzone w części C akt osobowych, w tym:

 • oświadczenie woli pracodawcy o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę oraz dodatkowe elementy takiego oświadczenia w szczególności: o skróceniu okresu wypowiedzenia oraz o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy (praktyczne przykłady),
 • pouczenie pracownika o prawie odwołania się do sądu pracy, z uwzględnieniem terminów na odwołanie się pracownika do sądu pracy w razie rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę,

8. Kontrole PIP w zakresie prowadzenia akt osobowych - nieprawidłowości jakie wskazują inspektorzy PIP,
9. Zasady prowadzenia innej niż akta osobowe dokumentacji pracowniczej z uwzględnieniem ewidencji czasu pracy pracownika, w szczególności:

 • prawidłowe prowadzenie kart ewidencji czasu pracy pracowników, w tym planowane zmiany przepisów w odniesieniu do przechowywania kart ewidencji czasu pracy,
 • lista obecności jako dokument pomocniczy do karty ewidencji czasu pracy - jakie dane pracowników może zawierać,

10. Świadectwo pracy - zasady prawidłowego wydawania i wypełnienia z uwzględnieniem nowo wprowadzonych przepisów oraz wykładni, w tym:

 • zasady wydawania świadectwa pracy na wniosek pracownika (nowa postać papierowa albo elektroniczna wniosku),
 • zasady poprawnego wypełniania świadectwa pracy ze szczególnym uwzględnieniem punktów dotyczących korzystania przez pracowników z uprawnień rodzicielskich - praktyczne przykłady wypełnienia świadectwa pracy,
 • zasady poprawnego wydawania i wysyłania świadectw pracy uprawnionym osobom, w tym także świadectwa pracy po zmarłym pracowniku,
 • terminy na wydanie sprostowanego świadectwa pracy oraz na jego uzupełnienie - wydłużenie tych terminów od 1 czerwca br.,
 • pro stosowanie świadectwa pracy po terminie oraz z inicjatywy pracodawcy w świetle orzecznictwa sądowego,
 • obowiązujące 1 czerwca br. regulacje dotyczące wydawania świadectwa pracy w wyniku ugody (dotyczącej ustania zatrudnienia),
 • zasady sporządzania odpisu świadectwa pracy zgodnie z najnowszą wykładnią,

11. Ochrona danych osobowych kandydatów do pracy w związku z rekrutacją oraz pracowników w trakcie trwania stosunku pracy i po jego zakończeniu zgodnie z aktualną wykładnią,
12.  Konieczność przygotowania się na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz na planowane zmiany innych przepisów, w tym ustawy o ochronie danych osobowych.

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

   

Cena: 490zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Poznań
Centrum konferencyjne mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum miasta Poznania, przy ulicy Jana Matejki 62, tuż obok Międzynarodowych Targów Poznańskich, vis-
Aktualności
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera