BDO

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZMIANY 2018 - RODO a ZFŚS (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 1087718

Miejsce: Legnica, Centrum miasta

Termin: 10 grudzień 2018 - 10 grudzień 2018

Cena: 490.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Cel szkolenia:

 • Przedstawienie zagadnień związanych z ZFŚS a RODO

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką ZFŚS które posiadają  już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem.
Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Program

1. Podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS

 • podstawy prawne

2. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS

 • krąg osób uprawnionych - definicja członków rodzin
 • osoby na urlopach bezpłatnych wychowawczych macierzyńskich
 • objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu
 • jak zdefiniować emeryta rencistę - byłego pracownika
 • uzależnienie pomocy od rodzaju umowy - stażu pracowniczego - wymiaru etatu

3. Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian

 • na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS
 • imprezy masowe a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej w świetle wyroków SN
 • pożyczki na cele mieszkaniowe
  - zasady wyboru celów mieszkaniowych finansowanych z ZFŚS
  - oprocentowanie pożyczki
  - skutki podatkowe umorzenia pożyczki dla pracownika, byłego pracownika oraz emeryta lub rencisty

4. Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych

 • sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych
 • badanie sytuacji na podstawie orzecznictwa sądów
 • na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny
 • stanowisko RODO/GIODO w sprawie pozyskiwania danych o dochodach pracownika z innych źródeł oraz członków jego rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
 • stanowisko GIODO/RODO w sprawie przechowywania dokumentów składanych przez osoby uprawnione
 • czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS
 • program 500+ a badanie sytuacji życiowej
 • związki partnerskie ( konkubinat) a dochód w gospodarstwie domowym
 • rozdzielność majątkowa a dochód w gospodarstwie domowym

5. Zasady naliczania odpisu i metodyka ustalania liczby zatrudnionych

 • osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu
 • co zrobić z osobami przebywającymi na urlopach bezpłatnych
 • wysokość odpisów  zmiany od 01 stycznia 2018 r.?
 • wysokość odpisów dla poszczególnych grup zawodowych
 • wysokość dobrowolnych odpisów na ZFŚS
 • o jakie dodatkowe środki pracodawca może zwiększyć środki na ZFŚS

6. Korekta rocznego odpisu na ZFŚS

 • w jaki sposób pracodawca ustala przeciętną liczbę zatrudnionych w danym roku kalendarzowym
 • metody statystyczne stosowane do ustalenia przeciętnego zatrudnienia w danym miesiącu
 • korekta rocznego odpisu a koszty uzyskania przychodu

7. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS

 • obowiązek konsultacji zmian ze związkami zawodowymi
 • czy pracodawca może wprowadzić jakiekolwiek zmiany do regulaminu w przypadku braku zgody związków zawodowych
 • wybór przedstawiciela załogi pracowników

8. Komisje socjalne

 • zasady tworzenia komisji socjalnych
 • skład komisji
 • komisja socjalna jako organ opiniodawczy
 • komisja socjalna jako organ przyznający świadczenia.
 • uprawnienia komisji socjalnej względem RODO

9. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS - zmiany od 01 stycznia 2018r.

 • paczki dla pracowników
 • bony towarowe
 • bilety i karnety dla pracowników,
 • zapomogi dla pracowników, Świadczenia kwalifikowane jako zapomogi a zwolnienie z opodatkowania do kwoty 3000 zł w danym roku - zmiany od 01 stycznia 2018 r.
 • wczasy pod gruszą a limit 14 dni urlopu wypoczynkowego ?
 • świadczenia dla emerytów i rencistów; Świadczenia dla rodzin zmarłego pracownika/emeryta lub rencisty z ZFŚS lub innych źródeł - zmiany od 01 stycznia 2018r.
 • dofinansowanie do "zielonej szkoły" i wycieczek szkolnych
 • dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie wczasów ukończyło 18 lat ; ukończenie przez dziecko 18 roku życia a zwolnienie podatkowe zmiany od 01 stycznia 2018 r.
 • wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników
 • rozliczenie imprez masowych/ integracyjnych  - po wyroku TK z lipca 2014 r.
 • koszt udziału pracowników w imprezie sportowej

10. Świadczenia związane z pobytem dzieci w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych - zmiany od 01 stycznia 2018r.
11. Panel dyskusyjny

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

     

Cena: 490 + 23% VAT*

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma.


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Legnica
Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera