BDO

ODW - Zatrudnianie cudzoziemców 2018/2019

Kod: 1031118

Miejsce: Poznań, Centrum Miasta

Termin: 21 listopad 2018 - 21 listopad 2018

Cena: 520.00 zł +VAT

Prowadzący
r.pr. Przemysław  Ciszek

    jest radcą prawnym i wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Współtworzył Departament Prawa Pracy i Prawa Europejskiego w międzynarodowej kancelarii w Warszawie. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje współpracę z Departamentem Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy oraz szkolenia dla inspektorów pracy. Specjalizuje się w tematyce indywidualnego prawa pracy, a w szczególności w problematyce czasu pracy. Realizuje projekty z zakresu szeroko pojętej optymalizacji czasu pracy głównie w branży produkcyjnej i energetyce. Jest autorem wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy.

 

Program

Część teoretyczno - praktyczna

1. Planowane zmiany przepisów (planowany termin wejścia w życie 1 stycznia 2019)

 • Ustawa o rynku pracy - całkowite uchylenie ustawy o promocji zatrudnienia
 • Ułatwienia dla rodzin cudzoziemców
 • 12 miesięcy pracy na oświadczeniu
 • Możliwość pracy na oświadczeniu bez względu na obywatelstwo w wybranych zawodach

2. Praktyka urzędników podczas kontroli legalności zatrudnienia

 • Kontrole Straży Granicznej
 • Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy
 • Odpowiedzialność pracodawcy (osoby zarządzającej) za wykroczenia / blokada możliwości legalizacji pracy innych osób

3. Zmiany w zasadach uzyskiwania zezwoleń na pobyt

 • Mniej formalności przy uzyskiwaniu zezwoleń na pobyt i pracę
 • pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa
 • Pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności

4. Zasady legalizacji pracy w Polsce

 • Jakie nowe zasady obowiązują / będą obowiązywać od 2018 r.  w zakresie zatrudniania pracowników z wybranych państw ościennych nienależących do UE (Rosja, Ukraina, Białoruś itd.)
 • W jaki sposób uzyskać zezwolenie na pracę dla obywateli pozostałych państw?
 • W jaki sposób należy zalegalizować pobyt obcokrajowca w Polsce i jakie są koszty z tym związane?
 • Test rynku pracy 2017 r. - w jakich przypadkach zatrudniający nie ma obowiązku pytać urzędu pracy o odpowiedniego kandydata

5. Legalizacja pobytu

 • Jakie są zasady uzyskiwania wiz jednolitych (Schengen), a jakie wiz krajowych?
 • Zezwolenie na pobyt czasowy
 • Ruch bezwizowy

6. Zasady postępowania w przypadku podjęcia decyzji o kontynuacji zatrudnienia cudzoziemca (kiedy musi wyjechać, kiedy nie może pracować).

 • Oświadczenia (zezwolenia krótkoterminowe) dla obywateli Ukrainy, a "procedura 108".
 • Przedłużanie zezwoleń na pracę
 • Odnowienie dokumentów pobytowych

7. W jaki sposób zaplanować legalizację pobytu i pracy w celu zmniejszenia ilości koniecznych formalności?

 • Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.
 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach
 • Jak ocenić, czy zezwolenie jest w ogóle konieczne


Część warsztatowa

1. Ocena właściwego wyboru procedury.

 • Ustalanie właściwego dokumentu pobytowego
 • Wybór dokumentu legalizującego pracę
 • Przejmowanie pracowników/zleceniobiorców innej firmy - co zrobić?

2. Legalizacja pobytu i pracy obywatel Ukrainy

 • Przejmowanie osoby już zatrudnionej
 • Zatrudnienie "od nowa"
 • Wybór dokumentów i wypełnienie wniosków (oświadczenie, zezwolenie na pracę, zezwolenie na pobyt i pracę)

3. Legalizacja pracy i pobytu obywateli państw nieobjętych procedurą oświadczeniową

 • Przejmowanie osoby już zatrudnionej
 • Zatrudnienie "od nowa"
 • Wybór dokumentów i wypełnienie wniosków (oświadczenie, zezwolenie na pracę, zezwolenie na pobyt i pracę)

4. Kontrola okazanych dokumentów (case study)

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

   

Cena: 520zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Poznań
Centrum Miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera