BDO

Zmiany w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych w 2017 r. oraz najnowsze orzecznictwo sądowe dotyczące kadr i płac (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 788217

Miejsce: Warszawa, Centrum miasta

Termin: 15 wrzesień 2017 - 15 wrzesień 2017

Cena: 490.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Cel szkolenia:

 • omówienie zmian wprowadzonych w prawie pracy w 2017
 • omówienie projektowanych zmian w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych w 2018 r
 • omówienie orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącego kadr i płac za 2016 -2017 r
Program

1. ZMIANY W PRAWIE PRACY WPROWADZONE OD 1.1.2017 R.

 • Zmiana terminów odwołania do sądu pracy od wypowiedzenia i rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia
 • Nowe zasady dotyczące obowiązku ustalania regulaminu pracy, wynagradzania i ZFŚS
 • Zmiany liczenia terminów w Kodeksie cywilnym, gdy termin kończy się w sobotę i ich zastosowanie w prawie pracy
 • Nowe obowiązki pracodawców w stosunku do pracowników należących do Wojsk Obrony Terytorialnej
 • Wpływ terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie na urlopy wypoczynkowe pracowników
 • Obowiązkowe urlopy bezpłatne dla pracowników należących do Wojsk Obrony Terytorialnej
 • Zmiany dotyczące ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • Minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenia
 • Podmioty objęte obowiązkiem wypłaty minimalnych stawek godzinowych
 • Nowe zasady dokumentowania liczby przepracowanych godzin na zleceniu
 • Nowe uprawnienia PIP związane z kontrolą wypłacania minimalnej stawki godzinowej

2. ŚWIADECTWO PRACY - NOWE ZASADY WYSTAWIANIA OD 1.1.2017 R.

 • Nowe zasady wystawiania świadectw pracy po umowach terminowych
 • Obowiązek wystawienia do 30.6.2017 r. świadectw pracy za zakończone okresy zatrudnienia w 2016 r.
 • Nowe zasady wystawiania świadectw pracy
 • Zmiany w trybie prostowania świadectwa pracy
 • Zasady wpisywania w świadectwie pracy urlopów związanych z rodzicielstwem
 • Nowe reguły wpisywania podstawy prawnej rozwiązania stosunku pracy
 • Zasady wpisywania do świadectwa pracy opieki nad dzieckiem do lat 14
 • Zasady wystawiania odpisów świadectw pracy
 • Pieczątka na świadectwie pracy - obowiązek czy dobra wola pracodawcy

3. ZMIANY W PRAWIE PRACY OD 1.4.2017 R.

 • Zmiany w zasadach podwyższania składki wypadkowej przez ZUS - konieczność uwzględnienia winy płatnika składek

4. ZMIANY W PRAWIE PRACY OD 1.5.2017 R.

 • Zmiany w wykazach prac wzbronionych kobietom wprowadzane od 1.5.2017 r.
 • Zmiany w zakresie możliwości pracy przy monitorach ekranowych kobiet w ciąży
 • Konieczność zaktualizowania regulaminów pracy - nowe wykazy prac szkodliwych i uciążliwych dla kobiet w ciąży i karmiących dzieci piersią
 • Zmiany w przepisach bhp dotyczących ręcznych prac transportowych

5. ZMIANY W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH OD 1.6.2017 R.

 • Nowe zakazy pracy tymczasowej
 • Obowiązek wskazania przez agencję osoby kontaktowej
 • Nowe obowiązki informacyjne pracodawców użytkowników
 • Ewidencja osób wykonujących pracę tymczasową - zasady prowadzenia
 • Nowe zasady zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych
 • Obowiązkowe zaświadczenia dokumentujące wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umów cywilnoprawnych
 • Nowe zasady ustalania okresu zatrudnienia u pracodawcy użytkownika i sankcje za ich nieprzestrzeganie
 • Nowe wykroczenia przeciwko prawom pracownika związane z wykonywaniem pracy tymczasowej
 • Zasady wystawiania świadectw pracy pracownikom tymczasowym

6. ZMIANY W ZAKRESIE OCHRONY PRZEDEMERYTALNEJ

 • Sposób liczenia ochrony przedemerytalnej dla osób, które już w niej były przed obniżeniem wieku emerytalnego
 • Ochrona przed emerytalna dla osób, które ją uzyskają od dnia wejścia w życie ustawy w związku z obniżeniem wieku emerytalnego

7. PROJEKTOWANE ZMIANY W PRAWIE PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W 2018 R.

 • Zmiany w zasadach wystawiania e-ZLA od 1.12.2018 r.
 • Zmiany w zasadach opłacania składek ZUS od 1.1.2018 r.
 • Konta płatników składek - zasady ich tworzenia i poinformowania o tym płatników składek
 • Decyzje ustalające płatników składek - nowa kompetencja ZUS
 • Nowe zasady wydania interpretacji indywidualnych przez ZUS
 • E-ZLA jedyną formą zwolnień lekarskich od 1.7.2018 r.
 • Nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • Elektroniczna akta osobowe

8. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA SĄDU NAJWYŻSZEGO DOTYCZĄCEGO KADR I PŁAC ZA 2016 -2017 R.

 • Kryteria doboru pracowników do zwolnień - najnowsze orzecznictwo
 • Brak efektywności a wiek pracownika w kontekście przyczyny wypowiedzenia
 • Zmiana zasad wynagradzania a uchylenie ochrony przedemerytalnej
 • Wadliwe prowadzenie spraw księgowych a dyscyplinarne zwolnienia pracownika
 • Odmowa pracy na innym stanowisku po urlopie wychowawczym a dyscyplinarne zwolnienie pracownika
 • Niecelowość przywrócenia do pracy w sporach sądowych
 • Brak zakazu konkurencji a naruszenie obowiązku dbałości o dobro pracodawcy w kontekście dyscyplinarnego zwolnienia pracownika
 • Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę a obowiązywania klauzul konkurencyjnych
 • Zasady ustalania odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy
 • Dyskryminacja pracowników - przykłady z orzecznictwa
 • Molestowanie na wycieczce dofinansowywanej z ZFŚS a odpowiedzialność pracodawcy
 • Ryzyko wypłacania systematycznych premii uznaniowych przez pracodawcę
 • Umowa o dzieło a umowa zlecenia według najnowszego orzecznictwa
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

  

Cena: 490 + 23% VAT*

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma.


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Warszawa
Centrum miasta
Centrum Konferencyjne Golden Floor. Al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa (budynek Millenium Plaza - po wejściu należy kierować się na lewo do głównej recepcji)Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera