BDO

Rozliczenia z ZUS - zmiana w zakresie opłacania składek od 1.01.2018. Obowiązki płatników składek oraz zasiłki z ubezpieczenia społecznego (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 960717

Miejsce: Lublin, Hotel Mercure Lublin Centrum

Termin: 7 grudzień 2017 - 8 grudzień 2017

Cena: 900.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Szkolenie skierowane do pracowników działów kadrowo - płacowych  zajmujących się opłacaniem składek ZUS oraz ustalaniem prawa oraz naliczaniem podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Szkolenie ma na celu przedstawienie obowiązków płatnika składek ZUS z uwzględnieniem najnowszych zmian.
W trakcie szkolenia zostaną przybliżone najważniejsze zagadnienia dotyczące opłacania składek ZUS za pracowników, osoby zatrudnione na umowy cywilno-prawne i zleceniobiorców a także będzie możliwość zaktualizowania wiedzy na temat świadczeń z tytułu choroby, zasiłków macierzyńskich i opiekuńczych. Szkolenie pomoże pozbyć się wątpliwości jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru świadczeń i  jakie składniki wynagrodzenia należy uwzględnić w jego podstawie.

Program

Dzień I

1. Opłacanie składek za pracowników

 • nowa definicja płatnika składek
 • umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, umowa o dzieło) zawarta z własnym pracownikiem obowiązki względem ZUS
 • umowa cywilnoprawna z pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, macierzyńskim,
  rodzicielskim
 • pracownik pracuje podczas rodzicielskiego jak rozliczać składki
 • umowa cywilnoprawna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy - zagrożenia dla pracodawcy
 • przychody zwolnione od składek - analiza interpretacji ZUS
 • odszkodowania za nierówne traktowanie, mobbing, a składki ZUS,
 • rozliczanie składek za pracownika przywróconego do pracy,
 • wynagrodzenie po zmarłym pracowniku, a rozliczenia z ZUS-em

2. Składki od umowy zlecenia

 • stawka "13 zł" a rozliczenia z ZUS-em
 • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy - konsekwencje przekazania zgłoszenia z opóźnieniem,
 • jak opłacać składki za zleceniobiorcę który w trakcie miesiąca zostaje pracownikiem,
 • do jakich ubezpieczeń zgłosić zleceniobiorcę,
 • jakich dokumentów płatnik może żądać od zleceniobiorcy aby ustalić do jakich ubezpieczeń go zgłosić,
 • jakie składki opłacać za zleceniobiorcę który równocześnie jest pracownikiem, wykonuje inna umowę zlecenia
  prowadzi działalność gospodarczą, jest członkiem Rady Nadzorczej, ma ustalone prawo do emerytury lub renty,
 • jakie przychody są zwolnione od składek
 • wynagrodzenia wypłacane po zakończeniu wykonywania umowy zlecenia - zasady postępowania
 • umowa z uczniem lub studentem do kiedy nie naliczamy składek
 • nadpłata (niedopłata) składek na ubezpieczenia społeczne za zleceniobiorcę - jak rozliczyć się z ubezpieczonym

3. Konsekwencje uznania umowy zlecenia za umowę o pracę w zakresie rozliczeń z ZUS

 • różnice pomiędzy umową o pracę, a umową zlecenia (umową o świadczenie usług),
 • jakie zapisy wprowadzić do umowy zlecenia,
 • korekta dokumentów związana z wyrokiem sądu uznającym zlecenie za pracę
 • czy ZUS może uznać, że zawarta pomiędzy stronami umowa to umowa o pracę, a nie zlecenie

4. Umowa o dzieło - kiedy można ją zawrzeć. Jakie prace są dopuszczana w świetle aktualnego stanowiska ZUS i orzecznictwa sądowego - analiza przypadków

 • jakie zapisy wprowadzić do umowy o dzieło, a jakich unikać aby umowa nie była kwestionowana
 • konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia - rozliczenia z ubezpieczonym i z ZUS-em
 • kiedy płatnik może wystąpić o zwrot składek do ubezpieczonego,
 • konsekwencje sfinansowania składek za ubezpieczonego

5. Składki za członków zarządu, Rad Nadzorczych,

6. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 • kiedy składki nie są opłacane

7. Rozliczenia z ZUS

 • zmiana w zakresie opłacania składek od 1.01.2018 r. - jedno konto
 • zasady rozliczania wpłat od stycznia 2018 r.
 • przekroczenie 30-krotności - obowiązki płatnika
 • złożenie przez ubezpieczonego błędnego oświadczenia  konsekwencje w rozliczeniach z ZUS-em
 • jak rozliczyć się z ubezpieczonym i zwrócić mu nadpłacone składki
 • dostarczenia zwolnienia lekarskiego po wypłaceniu wynagrodzenia
 • obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na pdof
 • zwrot pracodawcy nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika, byłego pracownika, a korekta rozliczeń z ZUS

Dzień II

Na wstępie przedstawienie:

 • NOWYCH DRUKÓW: Z-15A i Z-15B
 • nowych regulacji wprowadzonych ustawą z 21.04.2017 r. o zmianie ustawy "zasiłkowej" (Dz. U. z 2017, poz. 992)
 • przedstawienie propozycji zmian legislacyjnych w
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

     

Cena: 900 + 23% VAT*

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma.


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia

Uwaga!
Istnieje możliwość uczestniczenia w wybranym dniu szkolenia.
Cena 1 dnia szkolenia: 490 zł + 23 %VAT

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Lublin
Hotel Mercure Lublin Centrum
al. Racławickie 12Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera