BDO

Rozliczenia z ZUS - zmiana w zakresie opłacania składek od 1.01.2018. Obowiązki płatników składek oraz zasiłki z ubezpieczenia społecznego (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 1003117

Miejsce: Warszawa, Centrum miasta

Termin: 11 grudzień 2017 - 12 grudzień 2017

Cena: 900.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Szkolenie skierowane do pracowników działów kadrowo - płacowych  zajmujących się opłacaniem składek ZUS oraz ustalaniem prawa oraz naliczaniem podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Szkolenie ma na celu przedstawienie obowiązków płatnika składek ZUS z uwzględnieniem najnowszych zmian.
W trakcie szkolenia zostaną przybliżone najważniejsze zagadnienia dotyczące opłacania składek ZUS za pracowników, osoby zatrudnione na umowy cywilno-prawne i zleceniobiorców a także będzie możliwość zaktualizowania wiedzy na temat świadczeń z tytułu choroby, zasiłków macierzyńskich i opiekuńczych. Szkolenie pomoże pozbyć się wątpliwości jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru świadczeń i  jakie składniki wynagrodzenia należy uwzględnić w jego podstawie.

Program

Dzień I

Obowiązki płatników składek. Praktyka i problemy - Umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło i inne tytuły do ubezpieczeń. Z omówieniem najnowszych zmian

1. Opłacanie składek za pracowników

 • nowa definicja płatnika składek
 • umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, umowa o dzieło) zawarta z własnym pracownikiem obowiązki względem ZUS
 • umowa cywilnoprawna z pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, macierzyńskim, rodzicielskim
 • pracownik pracuje podczas rodzicielskiego jak rozliczać składki
 • umowa cywilnoprawna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy - zagrożenia dla pracodawcy
 • przychody zwolnione od składek - analiza interpretacji ZUS
 • odszkodowania za nierówne traktowanie, mobbing, a składki ZUS,
 • rozliczanie składek za pracownika przywróconego do pracy,
 • wynagrodzenie po zmarłym pracowniku, a rozliczenia z ZUS-em

2. Składki od umowy zlecenia

 • stawka "13 zł" a rozliczenia z ZUS-em
 • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy - konsekwencje przekazania zgłoszenia z opóźnieniem,
 • jak opłacać składki za zleceniobiorcę który w trakcie miesiąca zostaje pracownikiem,
 • do jakich ubezpieczeń zgłosić zleceniobiorcę,
 • jakich dokumentów płatnik może żądać od zleceniobiorcy aby ustalić do jakich ubezpieczeń go zgłosić,
 • jakie składki opłacać za zleceniobiorcę który równocześnie jest pracownikiem, wykonuje inna umowę zlecenia prowadzi działalność gospodarczą, jest członkiem Rady Nadzorczej, ma ustalone prawo do emerytury lub renty,
 • jakie przychody są zwolnione od składek
 • wynagrodzenia wypłacane po zakończeniu wykonywania umowy zlecenia - zasady postępowania
 • umowa z uczniem lub studentem do kiedy nie naliczamy składek
 • nadpłata (niedopłata) składek na ubezpieczenia społeczne za zleceniobiorcę - jak rozliczyć się z ubezpieczonym

3. Konsekwencje uznania umowy zlecenia za umowę o pracę w zakresie rozliczeń z ZUS

 • różnice pomiędzy umową o pracę, a umową zlecenia (umową o świadczenie usług),
 • jakie zapisy wprowadzić do umowy zlecenia,
 • korekta dokumentów związana z wyrokiem sądu uznającym zlecenie za pracę
 • czy ZUS może uznać, że zawarta pomiędzy stronami umowa to umowa o pracę, a nie zlecenie

4. Umowa o dzieło - kiedy można ją zawrzeć. Jakie prace są dopuszczana w świetle aktualnego stanowiska ZUS i orzecznictwa sądowego - analiza przypadków

 • jakie zapisy wprowadzić do umowy o dzieło, a jakich unikać aby umowa nie była kwestionowana
 • konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia - rozliczenia z ubezpieczonym i z ZUS-em
 • kiedy płatnik może wystąpić o zwrot składek do ubezpieczonego,
 • konsekwencje sfinansowania składek za ubezpieczonego

5. Składki za członków zarządu, Rad Nadzorczych,

6. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 • kiedy składki nie są opłacane

7. Rozliczenia z ZUS

 • zmiana w zakresie opłacania składek od 1 I 2018 r. - jedno konto
 • zasady rozliczania wpłat od I 2018 r.
 • przekroczenie 30-krotności - obowiązki płatnika
 • złożenie przez ubezpieczonego błędnego oświadczenia  konsekwencje w rozliczeniach z ZUS-em
 • jak rozliczyć się z ubezpieczonym i zwrócić mu nadpłacone składki
 • dostarczenia zwolnienia lekarskiego po wypłaceniu wynagrodzenia
 • obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na pdof
 • zwrot pracodawcy nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika, byłego pracownika, a korekta rozliczeń z ZUS

Dzień II

1. Świadczenia z tytułu choroby (wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy):

 • okres wyczekiwania,  brak prawa,
 • kontrola zwolnień lekarskich,
 • okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, w tym w razie braku kodu A, wliczanie lub niewliczanie okresów niezdolności
  do okresu zasiłkowego,
 • wysokość świadczeń,
 • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, waloryzacja.

2. Zasady wystawiania zwolnień lekarskich i dokumentowania uprawnień do zasiłku chorobowego  i wynagrodzenia chorobowego:

 • wystawianie e-ZLA przez lekarza, dostarczanie wydruku e-ZLA, zaświadczenie wystawione na wydruku z systemu,
  zwolnienia w okresie przejściowym,
 • przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek,
 • obowiązki płatników nieposiadających profilu płatnika składek,
 • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez pracodawcę: posiadającego profil płatnika, nieposiadającego profilu płatnika,
 • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS: w przypadku pierwszego zwolnienia, w przypadku kolejnych
  zwolnień,
 • przekazywanie wypłaty zasiłku do ZUS, jeżeli za część okresu zaświadczenia lekarskiego wypłaty dokonuje płatnik
  składek, a za część ZUS (e-ZLA / ZUS ZLA) - w przypadku płatnika posiadającego profil płatnika oraz nieposiadającego profilu płatnika składek, 
 • obowiązki płatnika składek posiadającego profil płatnika składek, nieposiadającego profilu płatnika składek,
 • jak postąpić w razie stwierdzenia błędu w e-ZLA,
 • nieważność zaświadczenia lekarskiego,
 • zwolnienie wystawione za okres wsteczny  (e-ZLA / ZUS ZLA) - czy może służyć do wypłaty świadczeń.

3. Świadczenie rehabilitacyjne: zasady ubiegania się i przyznawania, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, waloryzacja
4. Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej - zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne: wysokość,  warunki niezbędne do przyznania, przypadki, w których świadczenia nie przysługują, dokumenty potwierdzające wypadek przy pracy oraz chorobę zawodową niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń oraz ich wysokości.
5. Zasiłek macierzyński:

 • prawo do zasiłku macierzyńskiego oraz okres przysługiwania:
  - z tytułu urodzenia dziecka,
  - z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie,
 • zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego, możliwość odroczenia urlopu, czy odroczony urlop przysługuje, jeśli urlop
  był wykorzystywany przed 2016 r.
 • podejmowanie pracy w czasie urlopu rodzicielskiego, wydłużanie urlopu rodzicielskiego w razie wykonywania pracy u
  swojego pracodawcy, dwa sposoby obliczenia wydłużenia,
 • możliwość przerwania zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczoną matkę dziecka (skrócenie urlopu macierzyńskiego
  przez matkę, pobyt dziecka w szpitalu, pobyt matki w szpitalu, matka niezdolna do samodzielnej egzystencji),
 • przypadki, w których z zasiłku macierzyńskiego może skorzystać ubezpieczony ojciec dziecka, gdy matka dziecka jest
  osobą ubezpieczoną, gdy jest osobą nieubezpieczoną,
 • przyznanie zasiłku ojcu dziecka w razie podjęcia pracy przez nieubezpieczoną matkę dziecka,
 • zasady przyznawania zasiłku w razie porzucenia dziecka przez matkę,
 • zasiłek dla ojca gdy matki dziecka ubezpieczona lub nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji,
 • wysokość zasiłku, w tym w razie przedłużenia urlopu rodzicielskiego, w razie korzystania z rodziców z urlopu rodzicielskiego w tym samym czasie, wyrównywanie zasiłku do 100%, obniżanie wysokości zasiłku,
 • zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego,
 • dokumenty do wypłaty zasiłku dla matki i ojca, w przypadku dzielenia się przez rodziców okresem wypłaty zasiłku
  macierzyńskiego.

6. Wypłata podwyższenia zasiłku macierzyńskiego, ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu, ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego, w razie wypłacania zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego, w razie dokonywania potrąceń i egzekucji z zasiłku. Dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku. Wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w raportach ZUS RSA.
7. Zasiłek opiekuńczy: przypadki, w których przysługuje zasiłek opiekuńczy, krąg członków rodziny, nad którymi opieka uprawnia do zasiłku opiekuńczego, wysokość zasiłku  i okres wypłaty,  limity wypłaty zasiłku, praca zmianowa rodziców a prawo do zasiłku opiekuńczego (opieka nad dzieckiem chorym i zdrowym), przypadki, w których zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, dokumenty niezbędne do ustalenia prawa, wysokości i wypłaty zasiłku opiekuńczego.
8. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń: okres do ustalenia podstawy wymiaru, składniki uwzględniane i nieuwzględniane, uzupełnianie wynagrodzenia, składniki do określonego terminu, zmiana wymiaru czasu pracy, składniki za okresy miesięczne, kwartalne, roczne, kiedy podstawy wymiaru nie ustala się ponownie.
9. Odpowiedzi na pytania

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

     

Cena: 900 + 23% VAT*

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma.


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia

Uwaga!
Istnieje możliwość uczestniczenia w wybranym dniu szkolenia.
Cena 1 dnia szkolenia: 490 zł + 23 %VAT

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Warszawa
Centrum miasta
ul. Postępu 12Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera