BDO

Składki na ZUS 2018/2019r. i zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze - obowiązki płatników.Zmiany obowiązujące od 30 IV 2018 r oraz najnowsze zmiany od 1 I 2019r. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 1088818

Miejsce: Warszawa, Centrum miasta

Termin: 11 grudzień 2018 - 11 grudzień 2018

Cena: 520.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Cel szkolenia:
Przedstawienie zasad dotyczących opłacania składek na ZUS pod kątem umów o pracę i  cywilnoprawnych z uwzględnieniem najnowszych zmian i interpretacji  i ich konsekwencji dla płatników. Na podstawie praktycznych przykładów, omówione zostaną  problemy wynikające ze stosowania przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz udzielone zostaną praktyczne wskazówki.

Adresaci:
specjaliści działów kadr i płac, pracownicy działów księgowości, biur rachunkowych oraz osoby odpowiedzialne za rozliczanie wynagrodzeń i zawieranie umów.

Korzyści:
Usystematyzowanie wiedzy z obszaru rozliczeń z ZUS-em. Uzyskanie praktycznych wskazówek które mogą być pomocne w bieżącej pracy.

Program

I. Konsekwencje wprowadzenia przepisów ustawy prawo przedsiębiorców  na obowiązki płatników związane z opłacaniem składek ZUS i podatków

1. Nowe możliwości nieopłacania składek od umów zlecenia umów o świadczenie usług - niższe koszty ponoszone do ZUS
2. Jakie warunki muszą być spełnione aby płatnik mógł skorzystać na nowych regulacjach,
3. Czy nowe rozwiązania mogą zostać zastosowane do aktualnych zleceniobiorców, kiedy można je stosować, a kiedy jest to niedopuszczalne
4. Jaki dokument powinien przedstawić osoba wykonująca działalność nierejestrowaną aby płatnik był zwolniony z obowiązków składkowych
5. Jak się skutecznie zabezpieczyć przed ZUS-em


II. Składki za pracowników i zleceniobiorców, członków RN

1. Definicja pracownika w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych
2. Ustalanie podstawy wymiaru składek, przychody zwolnione od składek,
3. Umowy cywilnoprawne zawarte z własnym pracodawcą,
4. Umowy cywilnoprawne wykonywane na rzecz własnego pracodawcy,
5. Konsekwencje udzielenia pracownikowi urlopu bezpłatnego
6. Rozliczanie składek za zamarłego pracownika
7. Rozliczanie składek za pracownika przywróconego do pracy
8. Uznanie umowa zlecenia za umowę o pracę - obowiązki płatnika względem ZUS i US
9. Konsekwencje składkowe sfinansowania składek na ubezpieczenia  za pracownika, zleceniobiorcę byłego pracownika,
10. Jak odzyskać składki zapłacone w całości za pracowników i zleceniobiorców w części która powinna zostać sfinansowana z ich środków
11. Jak opłacać składki za zleceniobiorcę który równocześnie wykonuje inne umowy zlecenia, prowadzi działalność gospodarczą, przebywa na urlopie wychowawczym, urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim wykonuje umowę o   pracę w innej firmie analiza przypadków
12. Jaki dokument zwalnia płatnika z obowiązku opłacania składek za zleceniobiorcę,
13. Jak rozliczyć się ze zleceniobiorcą gdy doszło do nadpłaty, niedopłaty składek
14. Umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem, do kiedy płatnik jest zwolniony z opłacania składek,
15. Przychody zwolnione od składek
16. Umowa zlecenia zawarta z własnym pracownikiem lub wykonywana na rzecz własnego pracodawcy - obowiązki płatnika składek - jakie zapisy wprowadzić do treści umów zawieranych z firmami zewnętrznymi aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy płatnika
17. Składki na FP i FGŚP,
18. Przekwalifikowanie umowy o dzieło w umowę zlecenie a korekty ZUS i podatkowa

III. Zasiłki dla pracowników i zleceniobiorców - obowiązki płatnika związane z wypłatą świadczeń

1. Zasady ustalania uprawnień do wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego
2. Okresy wyczekiwania na prawo do świadczeń z tytułu  niezdolności do pracy przez pracowników i  zleceniobiorców
3. Okres zasiłkowy,
4. Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą
5. obowiązki płatnika związane z podwyższeniem zasiłku macierzyńskiego do 1000 zł
6. Podstawa wymiaru zasiłków. Zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników wynagrodzenia przysługujących za okresy miesięczne, kwartalne i roczne, składki przysługujące do określonego terminu, przychód z umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem w podstawie wymiaru zasiłku

IV. Nowe obowiązki płatników wobec ZUS związane ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji (od 1.01.2019 r.)

1. Fakultatywne skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej krok po kroku (m.in. oświadczenie o zamiarze złożenia raportów informacyjnych na nowym druku ZUS)
2. Obowiązek i terminy złożenia raportów informacyjnych za zatrudnionych między 1.01.1999 r. a 31.12.2018 r.
3. Omówienie nowego raportu informacyjnego ZUS RIA i jego elementy
4. Obowiązki płatnika oraz ZUS wobec pracownika i zleceniobiorcy, za którego płatnik złoży raport ZUS RIA
5. Stwierdzenie nieprawidłowości w formularzu ZUS RIA i sposoby ich korekty
6. Omówienie pozostałych zmian w dokumentach składanych do ZUS mających obowiązywać od 2019 r.

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

   

Cena: 520zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • autorskie materiały szkoleniowe
  • lunch, serwis kawowy
  • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Warszawa
Centrum miasta
ul. Postępu 12Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera