BDO

Składki na ZUS w 2018 r. Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 496618

Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta

Termin: 17 kwiecień 2018 - 17 kwiecień 2018

Cena: 520.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Cel szkolenia:
Przedstawienie zasad dotyczących opłacania składek na ZUS pod kątem umów o pracę i  cywilnoprawnych z uwzględnieniem najnowszych zmian i interpretacji  i ich konsekwencji dla płatników. Na podstawie praktycznych przykładów, omówione zostaną  problemy wynikające ze stosowania przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz udzielone zostaną praktyczne wskazówki.

Adresaci:
specjaliści działów kadr i płac, pracownicy działów księgowości, biur rachunkowych oraz osoby odpowiedzialne za rozliczanie wynagrodzeń i zawieranie umów.

Korzyści:
Usystematyzowanie wiedzy z obszaru rozliczeń z ZUS-em. Uzyskanie praktycznych wskazówek które mogą być pomocne w bieżącej pracy.

Program

I. Składki za pracowników

1. Definicja pracownika w ustawie systemowej
2. Umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, umowa o dzieło) zawarta z własnym pracownikiem obowiązki względem ZUS
3. Umowa cywilnoprawna z pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, macierzyńskim, rodzicielskim
4. Umowa cywilnoprawna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy - obowiązki pracodawcy,
5. Definicja pracodawcy. Umowy w ramach grupy kapitałowej
6. Umowa na rzecz pracodawcy wykonywana w ramach działalności - Analiza skutków orzeczeń Sądu Najwyższego z 27 kwietnia 2017 r. i z 21 września 2017 r.
7. Przychody zwolnione od składek - analiza interpretacji ZUS
8. Odszkodowania za nierówne traktowanie, mobbing, a składki ZUS, zapewnienie mieszkania
9. Rozliczanie składek za pracownika przywróconego do pracy,
10. Wynagrodzenie po zmarłym pracowniku, a rozliczenia z ZUS-em

II. Składki za zleceniobiorców

1. Stawka wynagrodzenia godzinowego,  a rozliczenia z ZUS-em
2. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy - konsekwencje przekazania zgłoszenia z opóźnieniem,
3. Opłacanie składek za zleceniobiorcę, który jednocześnie jest pracownikiem, wykonuje inną umowę zlecenia prowadzi
działalność gospodarczą, jest członkiem Rady Nadzorczej, ma ustalone prawo do emerytury lub renty,
4. Przychody zleceniobiorców zwolnione od składek
5. Wynagrodzenie wypłacane po zakończeniu wykonywania umowy zlecenia - zasady postępowania
6. Umowa z uczniem lub studentem do kiedy nie naliczamy składek
7. Nadpłata (niedopłata) składek na ubezpieczenia społeczne za zleceniobiorcę - jak rozliczyć się z ubezpieczonym

III. Składki za inne osoby podlegające ubezpieczeniom

1. Osoby przebywające na urlopach wychowawczych
2. Osoby pobierające zasiłki macierzyńskie
3. Kontrakt menadżerski - kiedy jest odrębnym tytułem do ubezpieczeń, a kiedy może być wykonywany w ramach prowadzonej działalności

IV. Konsekwencje uznania umowy zlecenia za umowę o pracę w zakresie rozliczeń z ZUS

1. Różnice pomiędzy umową o pracę, a umową zlecenia (umową o świadczenie usług),
2. Jakie zapisy wprowadzić do umowy zlecenia, jakich unikać
3. Korekta dokumentów związana z wyrokiem sądu uznającym zlecenie za pracę
4. Uprawnienia ZUS-u do kwestionowania umów cywilnoprawnych

V. Umowa o dzieło - kiedy można ją zawrzeć. Jakie prace są dopuszczana w świetle aktualnego stanowiska ZUS i orzecznictwa sądowego - analiza przypadków

1. Jakie zapisy wprowadzić do umowy o dzieło, a jakich unikać aby umowa nie była kwestionowana
2. Konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia - rozliczenia z ubezpieczonym i z ZUS-em
3. Kiedy płatnik może wystąpić o zwrot składek do ubezpieczonego - jak to skutecznie zrobić
4. Konsekwencje sfinansowania składek za ubezpieczonego w zakresie podatkowym

VI. Składki za członków zarządu, Rad Nadzorczych

1. Jak rozliczać wynagrodzenia członków komisji gminnych.

VII. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
1. Kiedy składki nie są opłacane
2. Zmiana w sprawie opłacania składek na FGŚP nowa definicja pracownika

VIII. Rozliczenia z ZUS

1. Zmiana w zakresie opłacania składek od 1 I 2018 r. - jedno konto
2. Zasady rozliczania wpłat od I 2018 r. (na co zwrócić uwagę przy rozliczeniach z ZUS)
3. Likwidacja pd 1 stycznia 2018 r. limitu 30-krotności - obowiązki płatnika
4. Złożenie przez zleceniobiorcę błędnego oświadczenia  konsekwencje w rozliczeniach z ZUS-em
5. Jak rozliczyć się z ubezpieczonym i zwrócić mu nadpłacone składki
6. Dostarczenia zwolnienia lekarskiego po wypłaceniu wynagrodzenia sposób postępowania
7. Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na pdof
8. Przedawnienie należności a obowiązek złożenia korekty dokumentów rozliczeniowych do ZUS,
9. Kiedy warto wystąpić do ZUS o interpretację

IX. Jak przygotować się na kontrolę ZUS-u

1. Prawa i obowiązki płatnika podczas kontroli
2. Protokół kontrolny - jak zgłosić zastrzeżenia
3. Odwołanie od decyzji ZUS.  Konsekwencje złożenia odwołania.

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

  

Cena: 520 + 23% VAT*

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma.


Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • autorskie materiały szkoleniowe
  • lunch, serwis kawowy
  • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Wrocław
Wrocław - Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera