BDO

odw-Składki na ZUS w 2018 r. Zmiany obowiązujące od 30 IV 2018 r. po wprowadzeniu przepisów ustawy prawo przedsiębiorców. Zmiany od 1 stycznia 2019 r. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 672918

Miejsce: Łódź, Centrum miasta

Termin: 19 lipiec 2018 - 19 lipiec 2018

Cena: 520.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Cel szkolenia:
Przedstawienie zasad dotyczących opłacania składek na ZUS pod kątem umów o pracę i  cywilnoprawnych z uwzględnieniem najnowszych zmian i interpretacji  i ich konsekwencji dla płatników. Na podstawie praktycznych przykładów, omówione zostaną  problemy wynikające ze stosowania przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz udzielone zostaną praktyczne wskazówki.

Adresaci:
specjaliści działów kadr i płac, pracownicy działów księgowości, biur rachunkowych oraz osoby odpowiedzialne za rozliczanie wynagrodzeń i zawieranie umów.

Korzyści:
Usystematyzowanie wiedzy z obszaru rozliczeń z ZUS-em. Uzyskanie praktycznych wskazówek które mogą być pomocne w bieżącej pracy.

Program

1. Konsekwencje wprowadzenia przepisów ustawy prawo przedsiębiorców  na obowiązki płatników związane z opłacaniem składek ZUS

 • nowe możliwości nieopłacania składek od umów zlecenia umów o świadczenie usług - niższe koszty ponoszone do ZUS
 • jakie warunki muszą być spełnione aby płatnik mógł skorzystać na nowych regulacjach,
 • czy nowe rozwiązania mogą zostać zastosowane do aktualnych zleceniobiorców, kiedy można je stosować, a kiedy jest to niedopuszczalne
 • jakich dokument powinien przedstawić osoba wykonująca działalność nierejestrowaną aby płatnik był zwolniony z obowiązków składkowych
 • jak się skutecznie zabezpieczyć przed ZUS-em
 • zmiany w zakresie opłacania składek przez osoby prowadzące działalność - ulga na start  6 miesięczne zwolnienie z
  opłacania składek.

2. Nowe obowiązki płatników wobec ZUS związane ze skróceniem okresu przechowywynia dokumentacji   (od 1.01.2019 r.)

 • fakultatywne skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej krok po kroku (m.in. oświadczenie zamiaru złożenia raportów informacyjnych na nowym druku ZUS)
 • obowiązek i terminy złożenia raportów informacyjnych za zatrudnionych między 1.01.1999 r. a 31.12.2018 r.
 • omówienie nowego raportu informacyjnego ZUS RIA i jego elementy
 • obowiązki płatnika oraz ZUS wobec pracownika i zleceniobiorcy, za którego płatnik złoży raport ZUS RIA
 • stwierdzenie nieprawidłowości w formularzu ZUS RIA i sposoby ich korekty
 • omówienie pozostałych zmian w dokumentach składanych do ZUS mających obowiązywać od 2019 r.

3. Składki za pracowników

 • definicja pracownika w ustawie systemowej
 • umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, umowa o dzieło) zawarta z własnym pracownikiem obowiązki względem ZUS
 • umowa cywilnoprawna z pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim
 • umowa cywilnoprawna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy - obowiązki pracodawcy,
 • definicja pracodawcy. Umowy w ramach grupy kapitałowej
 • umowa na rzecz pracodawcy wykonywana w ramach działalności - analiza skutków orzeczeń Sądu Najwyższego z 27
  kwietnia 2017 r. i z dnia 21 września 2017 r.
 • przychody zwolnione od składek - analiza interpretacji ZUS
 • odszkodowania za nierówne traktowanie, mobbing, a składki ZUS, zapewnienie mieszkania, abonamenty medyczne
 • rozliczanie składek za pracownika przywróconego do pracy,
 • wynagrodzenie po zmarłym pracowniku, a rozliczenia z ZUS-em i US

4. Składki za zleceniobiorców

 • stawka wynagrodzenia godzinowego,  a rozliczenia z ZUS-em,
 • sposoby potwierdzania liczby godziny - zapisy praktyczne
 • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy - konsekwencje przekazania zgłoszenia z opóźnieniem,
 • opłacanie składek za zleceniobiorcę, który jednocześnie jest pracownikiem, wykonuje inną umowę zlecenia prowadzi działalność gospodarczą, jest członkiem Rady Nadzorczej, ma ustalone prawo do emerytury lub renty - jakich żądać dokumentów
 • przychody zleceniobiorców zwolnione od składek
 • wynagrodzenie wypłacane po zakończeniu wykonywania umowy zlecenia - zasady postępowania
 • umowa z uczniem lub studentem do kiedy nie naliczamy składek
 • nadpłata (niedopłata) składek na ubezpieczenia społeczne za zleceniobiorcę - jak rozliczyć się z ubezpieczonym

5. Składki za inne osoby podlegające ubezpieczeniom

 • osoby przebywające na urlopach wychowawczych
 • osoby pobierające zasiłki macierzyńskie
 • kontrakt menadżerski - kiedy jest odrębnym tytułem do ubezpieczeń, a kiedy może być wykonywany w ramach prowadzonej działalności

6. Konsekwencje uznania umowy zlecenia za umowę o pracę w zakresie rozliczeń z ZUS

 • różnice pomiędzy umową o pracę, a umową zlecenia (umową o świadczenie usług),
 • jakie zapisy wprowadzić do umowy zlecenia, a jakich unikać
 • korekta dokumentów związana z wyrokiem sądu uznającym zlecenie za pracę
 • uprawnienia ZUS-u do kwestionowania umów cywilnoprawnych i umów o pracę

7. Umowa o dzieło - kiedy można ją zawrzeć. Jakie prace są dopuszczana w świetle aktualnego stanowiska ZUS i orzecznictwa sądowego - analiza przypadków

 • jakie zapisy wprowadzić do umowy o dzieło, a jakich unikać aby umowa nie była kwestionowana
 • konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia - rozliczenia z ubezpieczonym i z ZUS-em
 • kiedy płatnik może wystąpić o zwrot składek do ubezpieczonego - jak to skutecznie zrobić
 • konsekwencje sfinansowania składek za ubezpieczonego w zakresie podatkowym i w zakresie rozliczeń z ZUS-em

8. Składki za członków zarządu, Rad Nadzorczych,

 • jak rozliczać wynagrodzenia członków komisji gminnych.

9. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 • kiedy składki nie są opłacane
 • zmiana w sprawie opłacania składek na FGŚP nowa definicja pracownika

10. Rozliczenia z ZUS

 • zmiana w zakresie opłacania składek od 1 I 2018 r. - jedno konto
 • zasady rozliczania wpłat od I 2018 r. (na co zwrócić uwagę przy rozliczeniach z ZUS)
 • dokumenty składane do ZUS-u
 • złożenie przez zleceniobiorcę błędnego oświadczenia  konsekwencje w rozliczeniach z ZUS-em
 • jak rozliczyć się z ubezpieczonym i zwrócić mu nadpłacone składki
 • dostarczenia zwolnienia lekarskiego po wypłaceniu wynagrodzenia sposób postępowania
 • obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na pdof
 • przedawnienie należności a obowiązek złożenia korekty dokumentów rozliczeniowych do ZUS,
 • kiedy warto wystąpić do ZUS o interpretację

11. Jak przygotować się na kontrolę ZUS-u

 • prawa i obowiązki płatnika podczas kontroli
 • protokół kontrolny - jak zgłosić zastrzeżenia
 • odwołanie od decyzji ZUS.  Konsekwencje złożenia odwołania.
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

   

Cena: 520zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Łódź
Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera