BDO

odw-Zasiłki w 2017 r. - kompendium dla zaawansowanych (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 780417

Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta

Termin: 22 wrzesień 2017 - 22 wrzesień 2017

Cena: 490.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Szkolenie skierowane do pracowników działów kadrowo - płacowych  zajmujących się ustalaniem prawa oraz naliczaniem podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Szkolenie ma na celu zaktualizowanie wiedzy na temat świadczeń z tytułu choroby, zasiłków macierzyńskich i opiekuńczych. Pomoże pozbyć się wątpliwości jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru świadczeń i  jakie składniki wynagrodzenia należy uwzględnić w jego podstawie.

Program

1. Świadczenia z tytułu choroby (wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy):

 • okres wyczekiwania,  brak prawa,
 • kontrola zwolnień lekarskich,
 • okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, w tym w razie braku kodu A, wliczanie lub niewliczanie okresów niezdolności do okresu zasiłkowego,
 • wysokość świadczeń,
 • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, waloryzacja.

2. Zasady wystawiania zwolnień lekarskich i dokumentowania uprawnień do zasiłku chorobowego i wynagrodzenia chorobowego:

 • wystawianie e-ZLA przez lekarza, dostarczanie wydruku e-ZLA, zaświadczenie wystawione na wydruku z systemu, zwolnienia w okresie przejściowym,
 • przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek,
 • obowiązki płatników nieposiadających profilu płatnika składek,
 • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez pracodawcę: posiadającego profil płatnika, nieposiadającego profilu płatnika,
 • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS: w przypadku pierwszego zwolnienia, w przypadku kolejnych zwolnień,
 • przekazywanie wypłaty zasiłku do ZUS, jeżeli za część okresu zaświadczenia lekarskiego wypłaty dokonuje płatnik składek, a za część ZUS (e-ZLA / ZUS ZLA) - w przypadku płatnika posiadającego profil płatnika oraz nieposiadającego profilu płatnika składek, 
 • obowiązki płatnika składek posiadającego profil płatnika składek, nieposiadającego profilu płatnika składek,
 • jak postąpić w razie stwierdzenia błędu w e-ZLA,
 • nieważność zaświadczenia lekarskiego,
 • zwolnienie wystawione za okres wsteczny  (e-ZLA / ZUS ZLA) - czy może służyć do wypłaty świadczeń.

3. Świadczenie rehabilitacyjne: zasady ubiegania się i przyznawania, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, waloryzacja
4. Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej - zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne: wysokość,  warunki niezbędne do przyznania, przypadki, w których świadczenia nie przysługują, dokumenty potwierdzające wypadek przy pracy oraz chorobę zawodową niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń oraz ich wysokości.
5. Zasiłek macierzyński:

 • prawo do zasiłku macierzyńskiego oraz okres przysługiwania:
  - z tytułu urodzenia dziecka,
  - z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie,
 • zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego, możliwość odroczenia urlopu, czy odroczony urlop przysługuje, jeśli urlop był wykorzystywany przed 2016 r.
 • podejmowanie pracy w czasie urlopu rodzicielskiego, wydłużanie urlopu rodzicielskiego w razie wykonywania pracy u swojego pracodawcy, dwa sposoby obliczenia wydłużenia,
 • możliwość przerwania zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczoną matkę dziecka (skrócenie urlopu macierzyńskiego przez matkę, pobyt dziecka w szpitalu, pobyt matki w szpitalu, matka niezdolna do samodzielnej egzystencji),
 • przypadki, w których z zasiłku macierzyńskiego może skorzystać ubezpieczony ojciec dziecka, gdy matka dziecka jest osobą ubezpieczoną, gdy jest osobą nieubezpieczoną,
 • przyznanie zasiłku ojcu dziecka w razie podjęcia pracy przez nieubezpieczoną matkę dziecka,
 • zasady przyznawania zasiłku w razie porzucenia dziecka przez matkę,
 • zasiłek dla ojca gdy matki dziecka ubezpieczona lub nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji,
 • wysokość zasiłku, w tym w razie przedłużenia urlopu rodzicielskiego, w razie korzystania z rodziców z urlopu rodzicielskiego w tym samym czasie, wyrównywanie zasiłku do 100%, obniżanie wysokości zasiłku,
 • zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego,
 • dokumenty do wypłaty zasiłku dla matki i ojca, w przypadku dzielenia się przez rodziców okresem wypłaty zasiłku macierzyńskiego.

6. Wypłata podwyższenia zasiłku macierzyńskiego, ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu, ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego, w razie wypłacania zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego, w razie dokonywania potrąceń i egzekucji z zasiłku. Dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku. Wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w raportach ZUS RSA.
7. Zasiłek opiekuńczy: przypadki, w których przysługuje zasiłek opiekuńczy, krąg członków rodziny, nad którymi opieka uprawnia do zasiłku opiekuńczego, wysokość zasiłku  i okres wypłaty,  limity wypłaty zasiłku, praca zmianowa rodziców a prawo do zasiłku opiekuńczego (opieka nad dzieckiem chorym i zdrowym), przypadki, w których zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, dokumenty niezbędne do ustalenia prawa, wysokości i wypłaty zasiłku opiekuńczego.
8. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń: okres do ustalenia podstawy wymiaru, składniki uwzględniane i nieuwzględniane, uzupełnianie wynagrodzenia, składniki do określonego terminu, zmiana wymiaru czasu pracy, składniki za okresy miesięczne, kwartalne, roczne, kiedy podstawy wymiaru nie ustala się ponownie.
9. ODPOWIEDZI NA PYTANIA.

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

   

Cena: 490zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Gdańsk
Centrum miasta
Aktualności
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera