Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw wprowadziła do ustawy o odpadach dodatkowy rozdział dotyczący odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W myśl zapisu art. 101a tego typu odpady zbiera się i odbiera selektywnie. Wchodzi on w życie od stycznia 2023 r.

To oznacza, że wytwarzane odpady budowlane i rozbiórkowe trzeba będzie rozdzielać na 6 frakcji: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne (np. beton, cegły, ceramika). Z tego obowiązku zwolnione będą gospodarstwa domowe, PSZOKi i odpady budowlano-rozbiórkowe, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji (chociaż odpady o kodzie 17 09 04 nie są wymienione w rozporządzeniu ws. rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów).

Niestosowanie się do nakazu selektywnego zbierania i odbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych zagrożone będzie administracyjną karą pieniężną z art. 194, czyli od 1000 do 1000 000 zł. To oznacza, że podmioty obowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów nie będą w praktyce mogły przekazywać odpadów o kodzie 17 09 04 (Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03), ale będą ten odpad musiały rozdzielać u siebie na poszczególne frakcje. W naszej opinii spowoduje to bardzo duże komplikacje związane z magazynowaniem i transportem tych odpadów - więcej kontenerów, więcej transportów, co w konsekwencji przełoży się na wzrost kosztów tego typu usług. To z kolei może prowadzić do rozwinięcia się "szarej strefy" w gospodarce odpadami budowlanymi i zwiększonej częstotliwości nielegalnego porzucania zmieszanych odpadów budowlanych np. w lasach.

Termin składania za pośrednictwem systemu BDO sprawozdań za 2022 r. mija 15 marca 2023 roku.

Podmioty, które są zobowiązane do złożenia w/w sprawozdania to m. in.:

  • Producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań z papieru lub tektury, tworzyw sztucznych, szkła, drewna, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
  • Przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach takie jak: piekarnie, cukiernie, mleczarnie, wytwórnie napojów i wody mineralnej, producenci kosmetyków, huty szkła, zakłady produkcyjne pakujące swoje wyroby, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy towarów w opakowaniach, eksporterzy towarów w opakowaniach i wiele innych, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
  • Prowadzący sklep lub hurtownie, w której klienci pakują zakupy w reklamówki, objęte opłatą recyklingową, o których mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
  • Wprowadzający na rynek krajowy produkty tj. oleje, opony, preparaty smarowe (np. importer, producent opon) lub towary je zawierające (np. podmioty zajmujące się wewnątrzwspólnotowym nabyciem lub importem pojazdów, maszyn), o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (nie dotyczy podmiotów, które nabywają opony, oleje, preparaty smarowe lub towary je zawierające, na terenie kraju).
  • Podmioty będące producentami pojazdów, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdów (np. komisy samochodowe sprowadzające pojazdy z zagranicy), o których mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
  • Wprowadzający sprzęt elektryczny lub elektroniczny, autoryzowany przedstawiciel, o których mowa w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym np. producenci urządzeń elektronicznych z dziedziny medycyny, automatyki przemysłowej, energetyki, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy sprzętu elektrycznego i elektronicznego (np. urządzeń AGD, RTV);
  • Działalność, która obejmuje produkcję, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie baterii lub akumulatorów (w tym tych zamontowanych w produktach lub w pojeździe np. przywóz z zagranicy zabawek, zegarków, pojazdów/maszyn zawierających akumulator), o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach;
  • Organizacje odzysku, organizacje odzysku opakowań, organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdy obowiązek, o którym mowa w art. 74 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., wykonuje ta organizacja.

 

Najbliższe szkolenia online dotyczące bazy danych odpadowych

 

 

Szkolenia online