Jak naprawić błąd w rozliczeniu składek i podatku osoby współpracującej

Według art.8 ust.2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, jeśli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, to dla celów ubezpieczeń społecznych jest traktowany jak osoba współpracująca. Art.11 powołanej ustawy za osobę współpracującą z prowadzącym działalność gospodarczą uznaje m.in. jego małżonka, jeżeli pozostaje z przedsiębiorcą we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracuje przy prowadzeniu tej działalności. Z art.6 ust.1 pkt 5a w związku z art. 18 w/w ustawy wynika, że składki ubezpieczeniowe za osobę współpracującą w całości finansuje przedsiębiorca z własnych, czyli z firmowych pieniędzy. Składka zdrowotna także finansowana jest w całości przez przedsiębiorcę. Zatem osoba współpracująca w związku z zatrudnieniem nie ponosi żadnych wydatków. Wymiar składek ubezpieczeniowych za osobę współpracującą, z którą przedsiębiorca zawarł umowę o pracę ustala się na takich samych zasadach jak ubezpieczenie samego przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorca finansuje wszystko. Jeśli przedsiębiorca wypłaca osobie współpracującej wynagrodzenie ze stosunku pracy ma on obowiązek z tego tytułu pobrać jako płatnik zaliczkę na podatek, tak jak za każdego innego pracownika. A więc małżonek ze statusem osoby współpracującej z przedsiębiorcą dla urzędu skarbowego to pracownik. Jeżeli przez pomyłkę osobie współpracującej pobrano od wynagrodzenia wypłaconego w listopadzie składki ZUS tak jak zwykłemu pracownikowi, a więc w części ze środków przedsiębiorcy, a w części ze środków osoby współpracującej, to na koncie płatnika, (przedsiębiorcy) w ZUS powstanie niedopłata składek ubezpieczeniowych. Wobec tego przedsiębiorca powinien złożyć z ZUS korektę deklaracji wykazując prawidłową kwotę składek. Zakład po złożeniu korekty i wpłacie różnicy automatycznie przeksięguje kwotę składek z konta osoby współpracującej na konto przedsiębiorcy. Składki na ubezpieczenie społeczne obniżają podstawę wymiaru składki zdrowotnej oraz podstawę obliczenia zaliczki na podatek dochodowy. A więc, jeśli wcześniej powstała niedopłata składek na ubezpieczenia społeczne, to zaniżono również składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Wobec tego za miesiąc listopad powstała także niedopłata zaliczki na podatek dochodowy w związku z potrąceniem składek zdrowotnych. Przedsiębiorca powinien dopłacić na konto urzędu brakującą zaliczkę na podatek za miesiąc listopad do 20 grudnia. Przedsiębiorca przy wpłacie brakującej części zaliczki nie koryguje w urzędzie skarbowym żadnych deklaracji, a po zakończeniu roku sporządza dla osoby współpracującej PIT-11 według stanu faktycznego, a więc według wysokości pobranych w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy.

Lidia Rubińska, "Doradca prawny, biegły sądowy"

 

Polecamy szkolenia z ubezpieczeń społecznych

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Zasiłki w 2019r od teorii do praktyki – jak interpretować przepisy 2019.06.17 - 2019.06.17 Kraków
ZUS w praktyce - składki i zasiłki w 2019 r. 2019.06.25 - 2019.06.25 Wrocław
Kompendium ubezpieczeń społecznych w teorii i praktyce. Kurs dla zaawansowanych 2019.07.06 - 2019.07.14 Wrocław
Zasiłki w 2019r od teorii do praktyki – jak interpretować przepisy 2019.07.11 - 2019.07.11 Warszawa

Newsletter