O zawarciu umowy zlecenia poza działalnością decyduje treść umowy

Nawet jeżeli zakres umowy zlecenia pokrywa się z zakresem prowadzonej działalności w określonych przypadkach można zastosować zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w wysokości 20 %.

 

O rozstrzygnięcie do organów podatkowych zwrócił się podatnik będący radcą prawnym, prowadzącym działalność gospodarczą, której przedmiotem jest świadczenie usług prawnych. Podatnik zamierza zawrzeć umowę zlecenia, której przedmiotem działalności będzie świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, czyli zakres umowy zlecenia będzie się pokrywał z przedmiotem działalności gospodarczej. Pomoc prawna będzie świadczona poza kancelarią podatnika, będzie on korzystać wyłącznie z organizacji oraz infrastruktury zorganizowanej i dostarczonej przez podmiot, na rzecz którego usługa będzie świadczona. Dotyczy to pełnej infrastruktury biurowej i technicznej włącznie z wyposażeniem, m.in. w biurko, krzesło, komputer, drukarkę, szafę do przechowywania dokumentów, oznaczeniem miejsca świadczenia usług oraz materiałami promocyjnymi do celów informacyjnych dla miejscowej ludności, system informacji prawnej oraz wszystkimi niezbędnymi materiałami biurowymi.

 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 15.03.2017 r. (sygn. 2461-IBPB-1-1.4511.7.2017.1.BK) potwierdził, że co do zasady, do przychodów z działalności wykonywanej osobiście nie można zaliczyć przychodów uzyskanych przez podatnika na podstawie umów zlecenia i o dzieło, których zakres pokrywa się z przedmiotem prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku, w którym zakres czynności wykonywanych w ramach umowy zlecenia, czy też umowy o dzieło jest identyczny z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej przychód uzyskany z tytułu tej umowy stanowi przychód z działalności gospodarczej. Każdy przypadek podlega w tym względzie odrębnej ocenie, albowiem nawet niewielkie różnice w przedstawionym stanie faktycznym mogą powodować odmienność skutków podatkowych jakie wywierają one na gruncie prawa podatkowego.

 

Uzyskiwanie przychodów z tytułu umów zlecenia zawartych poza prowadzoną działalnością gospodarczą, pomimo, że zakres świadczonych usług jest tożsamy z zakresem tej działalności, to uzyskane przychody stanowić będą przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 13 pkt 8 ustawy o PDOF o ile zawarcie i realizacja tej umowy zlecenia nie będzie nosić znamion prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, tj. jeżeli w istocie, jak wynika z treści wniosku, zostaną spełnione łącznie wszystkie warunki, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy o PDOF, wykluczające uznanie wykonywanych czynności, za pozarolnicza działalności gospodarczą.

 

Zapisy w umowie kwalifikujące ją jako umowę zlecenie.

  • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat wykonywanych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
  • prace będą wykonywane pod kierownictwem zlecającego, w miejscu wyznaczonym przez zlecającego
  • umowa zawarta jest poza działalnością gospodarczą a wykonujący zlecenie nie będzie ponosić ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

 

Jeżeli więc podatnik podejmując się realizacji umowy zlecenia nie będzie wykorzystywał do tego własnej działalności gospodarczej a całą infrastrukturę niezbędną do jego realizacji dostarczy podmiot, na rzecz którego usługa będzie wykonywana zawarta przez podatnika umowa może zostać uznana za umowę zlecenia z art. 13 pkt 8 ustawy o PDOF tj. za przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia.

 

Joanna Litwińska, ekspert podatkowy

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ONLINE. Podatek u źródła po zmianach 2020 - uregulowania prawa krajowego, umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w oparciu o komentarz do Modelu Konwencji OECD. 2020.08.24 - 2020.08.24 Transmisja ONLINE
Transmisja on-line: Zasady zmiany warunków zatrudnienia i poprawnego rozwiązania umowy o pracę 2020.08.28 - 2020.08.28 Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ON-LINE: Egzekucja z wynagrodzeń zasiłków i umów zlecenia w 2020 r. Zmiany w ustalaniu kwot wolnych 2020.09.18 - 2020.09.18 Transmisja ONLINE

Newsletter