Noclegi dla oddelegowanych pracowników z podatkiem

Wydatki ponoszone na noclegi pracowników oddelegowanych do pracy za granicę stanowią dla nich przychód podlegający opodatkowaniu.

 

Nie w każdym przypadku ratunkiem skutkującym zwolnienie z podatku świadczeń ponoszonych przez pracodawcę na rzecz swoich pracowników jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014r., sygn. K 7/13. Z wyroku wynika, że przychodem z tytułu nieodpłatnych świadczeń mogą być świadczenia, które zostały spełnione za zgodą pracownika, a więc w pełni dobrowolnie, zostały spełnione w jego interesie, a nie w interesie pracodawcy i przyniosły pracownikowi korzyść w postaci przysporzenia majątkowego.

 

Zdaniem organów nie można uznać, że zapewnienie bezpłatnego zakwaterowania oddelegowanemu pracownikowi leży wyłącznie w interesie pracodawcy oraz służy wyłącznie realizacji obowiązku pracowniczego. Nieodpłatne zapewnienie przez pracodawcę noclegów służy zaspokojeniu naturalnych potrzeb życiowych pracownika i leży także w interesie pracownika. Jeśli pracownik nie ponosi kosztów opłaty za noclegi to otrzymuje przysporzenie majątkowe w postaci zaoszczędzenia wydatków, a zatem przysporzenie to stanowi przychód z nieodpłatnych świadczeń.

 

Organy skarbowe uważają, że w przypadku oddelegowania przepisy prawa pracy nie nakładają na pracodawcę obowiązku zrekompensowania pracownikowi wydatków, tak jak to ma miejsce w sytuacji podróży służbowej. Oddelegowanie pracownika polega na czasowej zmianie miejsca wykonywania pracy poprzez wypowiedzenie dotychczasowych warunków umowy o pracę i wskazanie nowego miejsca wykonywania pracy. Natomiast podróżą służbową jest wykonanie zadania służbowego poza stałym miejscem pracy na polecenie pracodawcy.

 

Do stanowiska skarbówki przychylił się Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z 19.09.2019r., sygn. II FSK 3365/17 uznał, że „wydatki ponoszone przez pracodawcę na zapewnienie noclegów dla swoich pracowników w miejscu wykonywania przez nich pracy na jego rzecz, z wyłączeniem podróży służbowej będą stanowić dla nich przychód.(…)Kwatera nie jest narzędziem pracy, lecz służy realizacji pozapracowniczych potrzeb życiowych, socjalnych pracownika.”

 

Należy zauważyć, że zgodnie z art.21 ust.1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku jest wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł. 

 

Zatem według powołanego przepisu przychodem oddelegowanego pracownika z tytułu zapewnienia noclegu będzie wartość świadczenia ponoszonego przez pracodawcę przekraczająca kwotę 500 zł.

 

Lidia Rubińska Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

Newsletter