Zmiana wymiaru etatu i nagroda roczna – w jakiej wysokości uwzględnić ją w podstawie wymiaru zasiłku

Do 31 października 2019 r. pracownik był zatrudniony w połowie wymiaru czasu pracy (1/2), a od 1 listopada 2019 r. w pełnym wymiarze. Za 2019 rok jesteśmy zobowiązani wypłacić pracownikowi nagrodę roczną, do której nie zachowuje prawa za okresy pobierania wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków i jest ona pomniejszana proporcjonalnie za te okresy. W lutym 2020 roku pracownik sprawuje opiekę nad chorym dzieckiem i ma prawo do zasiłku opiekuńczego. Czy do podstawy wymiaru zasiłku opiekuńczego nagrodę roczną wliczamy tylko za dwa miesiące, od kiedy pracuje na pełny etat, a jeżeli tak, to w jaki sposób?

 

Odpowiedź: Do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego od lutego 2019 r. do stycznia 2020 r. należy zatem doliczyć nagrodę roczną za pełne miesiące kalendarzowe po zmianie wymiaru czasu pracy.

 

Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy roczne uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłków i wynagrodzenia za czas choroby w wysokości 1/12 kwoty wypłaconej pracownikowi za rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli zatem pracownik jest niezdolny do pracy w 2020 roku, to do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłków należy doliczyć 1/12 składnika rocznego (np. nagrody rocznej, premii rocznej czy trzynastki) wypłaconej za 2019 roku. Zasada ta dotyczy wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków bez względu na to, w którym miesiącu 2020 roku powstanie do nich prawo i bez względu na datę wypłaty składnika rocznego.

 

Jeżeli w momencie ustalania prawa do wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku przysługującego w danym roku nie został jeszcze wypłacony składnik roczny za rok poprzedzający, wtedy do podstawy wymiaru należy przyjąć 1/12 tego składnika wypłaconego za rok jeszcze wcześniejszy. Istotne jest, że po wypłaceniu tego składnika już po dacie ustalenia podstawy wymiaru z uwzględnieniem składnika za rok wcześniejszy nie przeliczamy podstawy wymiaru wypłaconego wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku. Nie należy jej już weryfikować.

 

Jeżeli przed powstaniem niezdolności do pracy pracownikowi ustalono nowy wymiar czasu pracy, to zgodnie z art. 40 ustawy chorobowej podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, za pełne kalendarzowe miesiące po tej zmianie.

 

Zmiana wymiaru czasu pracy ma również wpływ na sposób uwzględniania w podstawie wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków składników przysługujących za okresy roczne. Ważne jest przy tym ustalenie, od kiedy miała miejsce zmiana wymiaru czasu pracy:

 

  • czy w okresie roku poprzedzającego niezdolność do pracy,
  • czy już po upływie roku poprzedzającego niezdolność do pracy.

 

Jeżeli zmiana wymiaru czasu pracy miała miejsce w okresie roku poprzedzającego niezdolność do pracy, składnik roczny należy uwzględnić w podstawie wymiaru proporcjonalnie do liczby pełnych kalendarzowych miesięcy po zmianie wymiaru czasu pracy.

 

W przedstawiony w powyższym przykładzie sposób należy uwzględniać nagrodę roczną w podstawie wymiaru zasiłku opiekuńczego dla pracownika, o którym mowa w pytaniu. W jego przypadku, jak w podanym przykładzie, zmiana wymiaru czasu pracy miała miejsce w okresie roku poprzedzającym powstanie niezdolności do pracy (zmiana wymiaru czasu pracy w 2019 r., niezdolność do pracy w 2020 r.). Do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego od lutego 2019 r. do stycznia 2020 r. należy zatem doliczyć nagrodę roczną za pełne miesiące kalendarzowe po zmianie wymiaru czasu pracy.

 

Jeżeli zmiana wymiaru czasu pracy ma miejsce po zakończeniu roku poprzedzającego niezdolność do pracy, to składnik roczny uwzględnia się w podstawie wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków w kwocie przeliczonej odpowiednio do nowego wymiaru czasu pracy.

 

Podstawa prawna:

  • Art. 42 ust. 3 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 645 ze zm.).

 

Renata Tonder
specjalista w zakresie zasiłków

 

Zastanawiasz się, jak prawidłowo przygotować dokumentację ubezpieczeniową?
Skorzystaj z praktycznych wskazówek dot. rozliczeń z ZUS, zawartych w „
Ubezpieczeniach społecznych w praktyce” i prowadź dokumentację ZUS w 100% poprawnie!
www.ubezpieczeniaspoleczne.wip.pl

 

Polecamy najbliższe szkolenia online

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Transmisja on-line: Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac. Warsztaty dla zaawansowanych zakończone egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2020.11.07 - 2020.12.06 Transmisja ONLINE
Transmisja on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2020.11.24 - 2020.11.24 Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ONLINE. Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2020. 2020.11.24 - 2020.11.25 Transmisja ONLINE
ZASADY RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ 2020/2021 2020.11.24 - 2020.11.25 Transmisja ONLINE
ZASADY KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ JEDNOSTEK POMOCY SPOŁECZNEJ – likwidacja VAT, księgowanie funduszu alimentacyjnego, programu 500plus, świadczeń rodzinnych, świadczeń nienależnych i umorzonych składek ZUS 2020.11.25 - 2020.11.25 Transmisja ONLINE
Transmisja on-line: Warsztaty Inspektora Ochrony Danych Osobowych 2020.11.26 - 2020.12.08 Transmisja ONLINE
Transmisja on-line: Prawo pracy i czas pracy w II połowie 2020 r. – trudne pytania, nowe interpretacje, zmiany obowiązujących przepisów. 2020.11.26 - 2020.11.26 Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ONLINE. Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2020. 2020.11.26 - 2020.11.27 Transmisja ONLINE
BILANSOWE I BUDŻETOWE PRZYGOTOWANIE DO ZAMKNIĘCIA ROKU 2020 w jednostkach sektora finansów publicznych 2020.11.26 - 2020.11.27 Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ONLINE.VAT W TRANSAKCJACH MIĘDZYNARODOWYCH (WDT, WNT, EKSPORT, TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE, USŁUGI) – zmiany od 2020 r 2020.11.27 - 2020.11.27 Transmisja ONLINE
Pracownicze Plany Kapitałowe – Gospodarka finansowa , Schematy księgowe dla PPK , Klasyfikacja budżetowa, Sprawozdawczość w przykładach. 2020.11.27 - 2020.11.27 Transmisja ONLINE
Transmisja on-line: Akademia - kadry i płace w praktyce - Kurs podstawowy 2020.11.28 - 2020.12.13 Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ON-LINE: Lista Płac w 2020 r. – po zmianach w przepisach podatkowe rozliczanie wpłat na PPK, przeliczanie świadczeń chorobowych Tarcza Antykryzysowa, potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2020.11.30 - 2020.11.30 Transmisja ONLINE
Transmisja online. Podatek akcyzowy 2020/2021 - praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz planowanych nowelizacji. 2020.11.30 - 2020.11.30 Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ONLINE. Reprezentacja i reklama, sponsoring, sprzedaż premiowa oraz świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług 2020.11.30 - 2020.11.30 Transmisja ONLINE
Strony 12345wszystkich 80

 

Newsletter