Składki przedsiębiorcy mającego umowę z byłym pracodawcą

Niższe składki dla przedsiębiorcy mającego umowę z byłym pracodawcą – za jaki okres straci prawo do preferencyjnych warunków?

 

Osoba fizyczna od 1 grudnia 2020 r. zgłosiła się do ubezpieczeń (obniżone składki). 31 sierpnia 2020 r. wystawiła fakturę na rzecz byłego pracodawcy. Zakres czynności przy wykonywaniu działalności gospodarczej jest taki sam jak na umowie o pracę. Usługa miała zostać wykonana od 1 do 31 sierpnia 2020 r. Przedsiębiorca nie wykonywał jej jednak w tym czasie. Równolegle przedsiębiorca wykonywał usługi także dla innych swoich kontrahentów. Jak w tej sytuacji określić wykonywanie pracy na rzecz byłego pracodawcy? Czy powinien zostać prowadzony „rejestr dni”? Czy ta osoba traci prawo do obniżonych składek jedynie w ww. okresie, czy za całe 24 miesiące?

 

Jeżeli we wrześniu i w kolejnych miesiącach płatnik nie będzie wykonywał usług na rzecz byłego pracodawcy, to będzie mógł opłacać składki preferencyjne. Ostatnim miesiącem, za który będzie mógł opłacać niższe składki, będzie listopad 2022 roku. Wtedy upłyną 24 miesiące kalendarzowe od daty rozpoczęcia działalności.

 

Osoby, które rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, przez okres 24 miesięcy kalendarzowych od dnia jej rozpoczęcia mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy wymiaru, tj. zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z ulgi

 

Składki od tej podstawy mogą opłacać osoby, które:

 

  • w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
  • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

 

Z tej możliwości mogą skorzystać jedynie osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, w tym wspólnicy spółki cywilnej. Takiego uprawnienia nie mają wspólnicy spółek jawnych, komandytowych, partnerskich, wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., a także twórcy i artyści i osoby prowadzące niepubliczną lub publiczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty.

 

Prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od 30% minimalnego wynagrodzenia przysługuje przez okres 24 miesięcy kalendarzowych od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności.

 

Zgłoszenie do ubezpieczeń na preferencyjnych zasadach

 

Osoba, która rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej i spełnia podane wyżej warunki, zgłasza się do ubezpieczeń z kodem 05 70 xx. Przekazanie zgłoszenia z tym kodem oznacza, że osoba ta spełnia warunki do opłacania składek od niższej podstawy.

 

Później nawiązanie współpracy z byłym pracodawcą

 

Jeżeli później przedsiębiorca rozpocznie współpracę z byłym pracodawcą, to od dnia rozpoczęcia tej współpracy traci możliwość opłacania preferencyjnych składek. Oznacza to, że przedsiębiorca powinien złożyć formularz ZUS ZWUA i z działalności wyrejestrować się z ubezpieczeń, podając jako datę ustania ubezpieczeń 31.07.2020 r. Następnie z tym dniem powinien zgłosić się do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego z kodem 05 10 xx. W takim przypadku należy uznać, że przedsiębiorca usługi na rzecz byłego pracodawcy wykonywał w okresie, jaki wynika z wystawionej faktury, tj. od 1 do 31 sierpnia 2020 r.

 

Za sierpień należy złożyć deklarację z kodem 05 10 xx, gdzie składki na ubezpieczenia społeczne naliczy od kwoty nie niższej niż 3.136,20 zł, a na zdrowotne – od kwoty 4.026,01 zł. W deklaracji za sierpień trzeba uwzględnić także składkę na FP (jeżeli prowadzący nie ukończył 60 lat).

 

Zakończenie współpracy z byłym pracodawcą

 

Jeżeli we wrześniu działalność nie będzie wykonywana na rzecz byłego pracodawcy, prowadzący działalność powinien złożyć druk ZUS ZWUA z kodem 05 10 xx i z działalności wyrejestrować się z ubezpieczeń od 01.09.2020 r. Z tą samą datą na druku ZUS ZUA z kodem 05 70 xx powinien zgłosić się do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. Jeżeli we wrześniu i w kolejnych miesiącach płatnik nie będzie wykonywał usług na rzecz byłego pracodawcy, to będzie mógł opłacać składki preferencyjne. Ostatnim miesiącem, za który będzie mógł opłacać niższe składki, będzie listopad 2022 roku. Wtedy upłyną 24 miesiące kalendarzowe od daty rozpoczęcia działalności.

 

Po upływie 24 miesięcy kalendarzowych składki na ubezpieczenia społeczne muszą być już opłacane od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy.

 

Wówczas należy też złożyć do ZUS-u formularz ZUS ZWUA wyrejestrowanie z ubezpieczeń z kodem 05 70 xx i następnie zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem 05 10 xx.

 

Podstawa prawna

  • Art. 18a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266 z późn. zm.).

 

Andrzej Radzisław

radca prawny, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

 

Zastanawiasz się, jak prawidłowo przygotować dokumentację ubezpieczeniową?
Skorzystaj z praktycznych wskazówek dot. rozliczeń z ZUS, zawartych w „
Ubezpieczeniach społecznych w praktyce” i prowadź dokumentację ZUS w 100% poprawnie!
www.ubezpieczeniaspoleczne.wip.pl

 

Polecamy najbliższe warsztaty dot.problematyki ZUS

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Składki na ZUS w 2021r. Obowiązki płatnika składek, obowiązki związane z PPK. Nowe obowiązki związane ze zgłaszaniem do ZUS umów o dzieło. 2021.02.16 - 2021.02.16 Transmisja ONLINE

Newsletter