Premia kwartalna a podstawa wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

Chcemy wprowadzić dla naszej kadry terenowej premię kwartalną. Rozumiem, że stosowanie takiej premii w postaci składnika kwartalnego powoduje, że nie trzeba go wliczać w podstawę wynagrodzenia urlopowego? Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia za czas urlopu stanowi, że premia kwartalna i np. roczna nie są uwzględnianie w podstawie wynagrodzenia urlopowego z uwagi na fakt, iż przysługują one za okresy dłuższe niż miesiąc. Ale jeżeli premia ta wypłacana byłaby następująco np. za I kwartał – za styczeń jakaś zaliczkowa kwota, za luty jakaś zaliczkowa kwota i za marzec wyrównanie całego kwartału z uwzględnieniem wszystkich zasad tej premii, to czy też można traktować że to składnik kwartalny i nie wliczać go do wynagrodzenia za urlop?

 

Jeśli premia kwartalna jest wypłacana w przyjętych terminach wypłaty, a przy jej przyznawaniu i naliczaniu okres urlopu jest traktowany na równi z okresem wykonywania pracy, wówczas nie powinna ona wchodzić do podstawy wynagrodzenia za urlop.

 

Przy ustalaniu bazy obliczeniowej wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nie uwzględniamy:

 

  • składników wskazanych w § 6 Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop);
  • składników należnych za okresy dłuższe niż miesiąc, w tym np.: premii kwartalnych oraz wynagrodzenia za średniotygodniowe godziny nadliczbowe przy okresach rozliczeniowych dłuższych niż miesiąc (składniki te wypłaca się w przyjętych terminach wypłaty, przy czym okres urlopu jest traktowany na równi z okresem wykonywania pracy – § 12 rozporządzenia urlopowego);
  • premii uznaniowych niemających charakteru roszczeniowego (wyrok SN z 20 lipca 2000 r., sygn. akt I PKN 17/00, OSNP 2002/3/77) – chodzi tu np. o premie przyznawane swobodną decyzją pracodawcy;
  • wynagrodzenia wypłacanego z tytułu zawieranych z macierzystym pracodawcą umów cywilnoprawnych (wyrok SN z 4 marca 2008 r., sygn. akt II PK 183/07);
  • należności wypłacanych celem zrekompensowania zatrudnionemu poniesionych przez niego wcześniej wydatków, np. ekwiwalentów za pranie i konserwację odzieży roboczej, diet i innych należności przysługujących zatrudnionemu w związku z odbyciem podróży służbowej;
  • świadczeń pozapłacowych typu pakiety medyczne finansowane przez zakład pracy, bony z zfśs lub ze środków obrotowych itp.

 

Podstawa prawna

  • Art. 172 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1320).
  • § 6–12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14 ze zm.).

 

Mariusz Pigulski


specjalista w zakresie kadr i płac,ekspert z 20-letnim doświadczeniem

 

Znajdź praktyczne rozwiązania z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatków pomocne w prawidłowym rozliczaniu płac i naliczaniu wynagrodzeń w 2020 r.
www.placewfirmie.pl

 

Polecamy najbliższe szkolenia on-line z tematyki wynagrodzeń

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE: Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS, umów cywilnoprawnych 2021.02.15 - 2021.02.15 Transmisja ONLINE
Transmisja on-line: PRAKTYCZNA AKADEMIA NALICZANIA WYNAGRODZEŃ W 2021R Kurs dla zaawansowanych zakończony egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2021.02.20 - 2021.03.28 Transmisja ONLINE

Newsletter