PESEL czy NIP dla cudzoziemca

Zgodnie z ustawą z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (Dz.U.z 2018 r., poz. 1382 ze zm.) cudzoziemcy m.in. z Ukrainy oraz z innych państw trzecich, którzy przyjeżdżają do Polski z zamiarem wykonywania pracy mają obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia licząc od dnia przybycia do tego miejsca, a cudzoziemcy z krajów UE, muszą zameldować się najpóźniej 30 dnia. Wszyscy cudzoziemcy są zwolnieni z obowiązku meldunkowego, jeżeli okres ich pobytu w Polsce nie przekracza 30 dni. Na podstawie art.7 ust.3 w/w ustawy każdy cudzoziemiec mieszkający w Polsce ma prawo uzyskać numer PESEL. Jeżeli cudzoziemiec nie może zameldować się na pobyt stały lub czasowy, a koniecznie potrzebuje numer PESEL np. w celach podatkowych, w celu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, to na podstawie art.18 w/w ustawy powinien złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL w urzędzie gminy lub w urzędzie miasta na terenie, której znajduje się siedziba pracodawcy cudzoziemca. Aktualnie dla rozliczeń podatkowych cudzoziemiec powinien posiadać numer PESEL, a tylko wyjątkowo numer NIP. Numer NIP jest identyfikatorem podatkowym dla cudzoziemca nieobjętego numerem PESEL. Zatem jeśli pobyt cudzoziemca na krótkim zleceniu w Polsce będzie nie dłuższy niż 30 dni, to dla celów podatkowych należy mu nadać numer NIP na podstawie zgłoszenia NIP-7, które trzeba złożyć do urzędu skarbowego właściwego dla opodatkowania osób zagranicznych w Polsce. Pobyt cudzoziemca w Polsce krótszy niż 30 dni nie obliguje do posiadania przez niego numeru PESEL. Z kolei cudzoziemcy, którzy mają nadany numer PESEL muszą zgłosić w urzędzie skarbowym aktualny adres zamieszkania w Polsce na druku ZAP-3. Należy wskazać, że od b.r. płatnicy mają obowiązek składania urzędom skarbowym informacje PIT-11 do 31 stycznia, a pracownikom i zleceniobiorcom do końca lutego. Zmianie nie uległ termin składania informacji o przychodach nierezydentów IFT1/IFT-1R, które należy sporządzić i przekazać urzędowi skarbowemu oraz cudzoziemcowi w terminie do końca lutego. Należy pamiętać o wpisaniu w formularzach podatkowych prawidłowego identyfikatora podatkowego cudzoziemca, gdyż podanie samego numeru paszportu może nie wystarczyć. 

 

Lidia Rubińska, "Doradca prawny, biegły sądowy"

 

Polecamy szkolenia zatrudnianie cudzoziemców

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Zatrudnianie Cudzoziemców w Polsce 2019. Zatrudnianie obywateli Białorusi, Ukrainy, Nepalu, Indii, Chin i innych 2019.06.17 - 2019.06.17 Warszawa
Zatrudnianie Cudzoziemców w Polsce 2019. Zatrudnianie obywateli Białorusi, Ukrainy, Nepalu, Indii, Chin i innych 2019.06.19 - 2019.06.19 Wrocław
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce z uwzględnieniem wprowadzonych i planowanych zmian w przepisach 2018/2019 2019.06.19 - 2019.06.19 Poznań

Newsletter