Koszty pracownicze nadal nasuwają wiele pytań
06 maj 2019

Koszty pracownicze nadal nasuwają wiele pytań

 

Przy zatrudnieniu na umowę o pracę przysługują pracownikowi koszty uzyskania przychodu w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 ustawy o PIT.

 

Koszty te wynoszą:

- 111.35 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie mogą przekroczyć 1 335,00 zł w przypadku gdy pracownik uzyskiwał przychody z tytułu jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych),

- 2 002, 05 zł w przypadku gdy pracownik uzyskiwał przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych),

- wynoszą 139,06 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1 668,72 zł, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika w roku podatkowym było położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy.

- 2 502,00 zł w przypadku gdy pracownik uzyskiwał przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych), a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika było położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy.

   

    Jeżeli pracownik wykonywał pracę przez część roku to nie może stosować kosztów uzyskania przychodu w pełnej wysokości. A więc zakładając, że pracownik był zatrudniony na umowę o pracę przez 10 miesięcy w roku, a pozostałe 2 miesiące nie pracował u żadnego pracodawcy, w zeznaniu rocznym może zastosować koszty uzyskania przychodu tylko za miesiące przepracowane.

   

    Oznacza to, że maksymalnie można uwzględnić koszty uzyskania przychodu w wysokości stanowiącej iloczyn liczby miesięcy, w których pracownik wykonywał pracę i kwoty 111,25 zł miesięcznie, chyba, że pracownikowi przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodu, bo dojeżdża do pracy z innej miejscowości, pracuje u dwóch lub więcej pracodawców albo uwzględnia koszty faktycznie poniesione udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami miesięcznymi.

   

    W przypadku posiadania biletów pracownik ma prawo podwyższyć koszty uzyskania do kwoty jaką faktycznie poniósł na zakup biletów miesięcznych. Pracownik powinien dla celów dowodowych przechowywać wszystkie bilety, ponieważ tylko one stanowią dowód poniesienia wydatku. Jeżeli pracownik dojeżdżał do pracy z innej miejscowości przez część roku, a nie posiada biletów miesięcznych przysługują mu podwyższone ustawowe koszty uzyskania przychodu również tylko za te miesiące, w których faktycznie dojeżdżał do pracy z innej miejscowości.

 

Lidia Rubińska - Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, biegły sądowy

Newsletter