Karty Multisport bez składek ZUS
15 maj 2019

Karty Multisport bez składek ZUS

 

Organy ZUS zajmują stanowisko, że Karty Multisport są wyłączone z wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, jeśli taki zapis istnieje w regulaminie wynagradzania obowiązującym u pracodawcy.

 

    Zgodnie z  art. 18 ust. 1 i 2, w związku z art. 4 pkt 9 ustawy  o systemie ubezpieczeń społecznych oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podstawę wymiaru tych składek dla osób będących m in. pracownikami stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem m.in. przychodów wymienionych w § 2 w/w rozporządzenia.

 

    Według cytowanego rozporządzenia § 2 ust. 1 pkt 26 z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyłączone są korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług.

 

    A więc, jeśli pracownicy korzystają w firmie z Kart Multisport, które zakupuje częściowo z własnych środków pracodawca i częściowo dopłaca do nich pracownik są zwolnione ze składek ubezpieczeniowych, pod warunkiem, że istnieją ku temu odpowiednie zapisy w regulaminie wynagradzania, układzie zbiorowym pracy lub wynika to z przepisów o wynagradzaniu. Kwota otrzymanej przez pracownika korzyści w postaci otrzymania Karty Multisport po cenie niższej niż rynkowa jest zwolniona ze składek ubezpieczeniowych bez względu na to jaką cenę dopłaci do nich pracownik.

 

    W piśmie ZUS z 10 stycznia 2019 r., sygn. WPI/200000/43/1388/2018 czytamy, że „finansowana przez pracodawcę część świadczenia w postaci Karty Multisport lub innej podobnej wybranej przez pracodawcę formie umożliwiającej dostęp do usług rekreacyjno - sportowych nie będzie, na mocy wskazanego powyżej § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, powodować obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy”.

 

Lidia Rubińska - Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, biegły sądowy

 

Najbliższe szkolenia z tematyki ubezpieczeń społecznych

Newsletter