Jak w umowie o pracę określa się wysokość wynagrodzenia
24 maj 2019

Jak w umowie o pracę określa się wysokość wynagrodzenia

 

Pracownica obsługi szkoły ma zawartą umowę o pracę na okres 08.04. – 30.04.2019 r. Czy podając na umowie warunki płacy należy podać stawkę zasadniczej płacy w całości (2.900,00 zł), jakby pracowała cały miesiąc? I wtedy dział Rachuby wylicza ją zgodnie z okresem zatrudnienia. Czy tylko wyliczyć i napisać tę stawkę płacy zasadniczej proporcjonalnie do okresu pracy czyli za dni robocze, tj. 16 dni (2.200,00 zł)?

 

Jeżeli wynagrodzenie pracownika jest określone w stawce miesięcznej, w umowie o pracę wskazuje się kwotę brutto przysługująca za pełny miesiąc.

 

W myśl art. 22 § 1 Kodeksu pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Jak z tego wynika wynagrodzenie jest nieodzownym elementem każdego stosunku pracy. Stosownie do art. 29 § 1 Kodeksu pracy, umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

  • rodzaj pracy;
  • miejsce wykonywania pracy;
  • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;
  • wymiar czasu pracy;
  • termin rozpoczęcia pracy.

 

Przepisy prawa pracy nie precyzują tego, w jaki sposób powinno być określone wynagrodzenie w umowie o pracę. W wyroku Sądu Najwyższego z 3 listopada 1976 r. (sygn. akt I PR 165/76) podkreślono, że wynagrodzenie – jako istotny element każdej umowy o pracę – powinno być określone w sposób dokładny i nie pozostawiający wątpliwości co do umówionych przez strony zasad jego zapłaty.

 

Pracodawcy często oferują zatrudnionym osobom płacę wyznaczoną przez stałą stawkę miesięczną. W takim przypadku zakład pracy wpisuje do umowy o pracę kwotę brutto należną za pełny miesiąc (nawet jeśli stosunek pracy nawiązywany jest w trakcie miesiąca), precyzując w umowie, że chodzi o stawkę miesięczną.

 

Podstawa prawna:

  • art. 22, art. 29 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).

 

Mariusz Pigulski
specjalista w zakresie kadr i płac z ponad 10-letnim doświadczeniem

 

Znajdź praktyczne rozwiązania z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatków pomocne w prawidłowym rozliczaniu płac i naliczaniu wynagrodzeń w 2019 r.
www.placewfirmie.pl

 

Najblizsze szkolenia z tematyki wynagrodzeń

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE Tarcza 1.0 - 4.0 Wynagrodzenia i Zasiłki na Liście płac z dofinansowaniem FGŚP. Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych urlopu wypoczynkowego i ekwiwalentu. Zmiana kwot wolnych przy potrąceniach z wynagrodzenia 2020.06.16 - 2020.06.16 Transmisja ONLINE
Lista płac 2020 a koronawirus. PIT 0- - PPK – zasiłki ZUS, wynagrodzenie postojowe, potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2020.06.17 - 2020.06.17 Legnica
Potrącenia z wynagrodzenia za pracę/ umów cywilnoprawnych/ZFŚŚ Błędy a zasady poprawnego potrącania- 2020 rok. 2020.06.24 - 2020.06.24 Wrocław

Newsletter