Dzieło z pracodawcą, z którym zawarta jest umowa o pracę
24 maj 2019

Umowa o dzieło wykonywana na rzecz pracodawcy, z którym zawarta jest umowa o pracę

 

Czy możemy bez konsekwencji względem ZUS zawrzeć umowę o dzieło z fundacją, w której to ona powierza wykonanie dzieła dyrygentowi zatrudnionemu na umowę o pracę w naszej instytucji? Do momentu utworzenia fundacji umowa na kierownictwo muzyczne była zawierana przez instytucję bezpośrednio z dyrygentem na zasadzie osobnej umowy o dzieło od której odprowadzano składki ZUS. Oto zakres obowiązków dyrygenta z tytułu umowy o pracę oraz zakres czynności dotyczący umowy o dzieło:

  • § 1. Zamawiający powierza fundacji, a fundacja zobowiązuje się powierzyć panu ...., zwanemu w dalszej części umowy DYRYGENTEM, wykonanie dzieła polegającego na realizacji autorskiego kierownictwa muzycznego oraz na osobistym artystycznym wykonywaniu w charakterze dyrygenta premierowego spektaklu, tj.: opracowania ogólnej koncepcji muzycznej spektaklu, poprowadzenia przez kierownika muzycznego – dyrygenta prób muzycznych i muzyczno-reżyserskich, prób sekcyjnych z orkiestrą, solistami, prób łączonych z solistami, chórem i orkiestrą, dwóch prób generalnych oraz spektaklu premierowego w dniu ... na scenie ……...

 

W mojej ocenie umowa powinna podlegać oskładkowaniu w pełnym zakresie, gdyż dyrygent będzie w jej ramach wykonywał pracę na rzecz pracodawcy zatrudniającego go na umowę o pracę.

 

 

W myśl art. 8 ust. 2a ustawy systemowej wykonawcę umowy o dzieło uważa się za pracownika, w rozumieniu ww. ustawy, jeżeli umowę taką zawarł z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. W takich okolicznościach obowiązkowe są dla niego ubezpieczenia społeczne wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie zdrowotne.

 

W tym przypadku umowa cywilnoprawna ma być co prawda zawarta między fundacją a dyrygentem, ale finalnie ma ona być realizowana na rzecz podmiotu, z którym dyrygent ma podpisaną umowę o pracę.

 

W świetle uchwały Sądu Najwyższego z 2 września 2009 r. (sygn. akt II UZP 6/09), pracodawca, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z innym podmiotem, jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne za tę osobę. Pracodawca, a więc podmiot, na rzecz którego wykonywana jest praca w ramach umowy cywilnoprawnej, ma obowiązek rozliczać i opłacać należne składki za wyżej wymienione osoby, tak jak za osoby, które wykonują pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z własnym pracodawcą.

 

Podstawa prawna:

 

  • art. 8 ust. 2a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.).

 

Mariusz Pigulski
specjalista w zakresie kadr i płac z ponad 10-letnim doświadczeniem

 

Znajdź praktyczne rozwiązania z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatków pomocne w prawidłowym rozliczaniu płac i naliczaniu wynagrodzeń w 2019 r.
www.placewfirmie.pl

 

Najbliższe szkolenia dotyczące umów cywilnoprawnych

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Potrącenia z wynagrodzenia za pracę/ umów cywilnoprawnych/ZFŚŚ Błędy a zasady poprawnego potrącania- 2020 rok. 2020.06.24 - 2020.06.24 Wrocław

Newsletter