Czy dodatek specjalny uwzględnia się w podstawie nagrody jubileuszowej
12 czerwiec 2019

Czy dodatek specjalny uwzględnia się w podstawie nagrody jubileuszowej

 

Nagroda jubileuszowa pracownika samorządowego wypada na dzień 24.05.19. Pracownik za luty, marzec i kwiecień 2019 otrzymał dodatek specjalny w wysokości: luty - 1260,00 zł brutto, marzec 1260,00 zł brutto, kwiecień - 945,00 zł brutto. Czy dodatek specjalny należy wliczyć do podstawy naliczenia nagrody jubileuszowej?

 

Dodatek specjalny trzeba uwzględniać przy kalkulowaniu nagrody jubileuszowej pracownika samorządowego pod warunkiem, że ma on prawo do dodatku w dniu nabycia prawa do ww. nagrody, albo w dniu jej wypłaty.

 

W myśl § 8 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi:

  • w dniu nabycia prawa do nagrody lub
  • w dniu jej wypłaty, jeżeli jest to korzystniejsze dla zatrudnionego.

 

Nagrody jubileuszowe należne w „budżetówce” wylicza się na zasadach kalkulowania pieniężnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Tak przewiduje np. art. 38 ust. 4 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

Powyższe oznacza, że:

  • z podstawy nagrody jubileuszowej wyłącza się wynagrodzenia i świadczenia, wymienione w § 6 rozporządzenia urlopowego (np. trzynastkę, jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie) – w przepisie tym nie wymieniono dodatków specjalnych;
  • przy ustalaniu podstawy omawianego świadczenia należy uwzględniać zarówno składniki o charakterze stałym jak i zmiennym, zgodnie z określonymi regułami.

Dokonując obliczeń wysokości „jubileuszówki” wystarczy poprzestać się na wyliczeniu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego - według zasada kalkulowania ekwiwalentu urlopowego (por. uchwała Sądu Najwyższego z 9 maja 2000 r., sygn. akt III ZP 12/00).

 

Podstawa prawna:

  • art. 36 ust. 2, art. 38 ust. 4 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.),
  • § 8 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 936 ze zm.),
  • § 6, § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczególnych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. z 1997 r. Nr 2, poz. 14 ze zm.); w tekście: rozporządzenie urlopowe.

 

Mariusz Pigulski
specjalista w zakresie kadr i płac z ponad 10-letnim doświadczeniem

 

Znajdź praktyczne rozwiązania z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatków pomocne w prawidłowym rozliczaniu płac i naliczaniu wynagrodzeń w 2019 r.
www.placewfirmie.pl

 

 

Polecamy warsztaty z zakresu płac

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac. Warsztaty dla zaawansowanych zakończone egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2020.07.11 - 2020.08.02 Warszawa
Transmisja on-line: Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac. Warsztaty dla zaawansowanych zakończone egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2020.07.11 - 2020.08.02 Transmisja ONLINE
Transmisja on-line: PPK NA LIŚCIE PŁAC – uczestnictwo i naliczanie wpłat do PPK w praktyce 2020.07.16 - 2020.07.16 Transmisja ONLINE
PPK NA LIŚCIE PŁAC – uczestnictwo i naliczanie wpłat do PPK w praktyce 2020.07.16 - 2020.07.16 Warszawa
PPK NA LIŚCIE PŁAC – uczestnictwo i naliczanie wpłat do PPK w praktyce 2020.07.17 - 2020.07.17 Gdańsk
Przegląd zmian kadrowo-płacowych ze szczególnym naciskiem na rozwiązania antykryzysowe 2020.08.25 - 2020.08.28 Sopot

Newsletter