Obiad z pracownikiem bez przychodu z nieodpłatnych świadczeń

Obiad z pracownikiem bez przychodu z nieodpłatnych świadczeń

 

Jeżeli pracownik zostaje dłużej w pracy a pracodawca funduje mu obiad, to pracownik nie ma przychodu z nieodpłatnych świadczeń.

 

Skarbówka popiera pracodawców, którzy oferują świadczenia gwarantujące bezpieczne i higieniczne warunki pracy, umożliwiające prawidłowe wykonywanie pracy i które leżą w interesie pracodawcy w celu odpowiedniego zorganizowania własnej działalności.

 

Organy skarbowe zajmują stanowisko, że wydatki poniesione przez pracodawcę ze środków obrotowych firmy na dodatkowe posiłki dla pracowników, którzy pracują w godzinach nadliczbowych zgodnie z regulacjami wynikającymi z Kodeksu pracy nie generują powstania przychodu u pracownika. Celem zapewnienia posiłku pracownikom wykonującym pracę po godzinach leży w interesie samego pracodawcy w celu zapewnienia jak najlepszej efektywności i wydajności wykonywanej pracy. Nie każde świadczenie poniesione przez pracodawcę na rzecz pracownika bez ustalonej za nie zapłaty jest świadczeniem podlegającym podatkowi dochodowemu. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. K 7/13, stwierdził, że ze względu na otwarty i rozwijający się katalog świadczeń oferowanych przez pracodawców nie jest możliwe enumeratywne wyliczenie w ustawie podatkowej wszystkich nieodpłatnych przysporzeń, które zgodnie z zasadą powszechności przedmiotowej podatku dochodowego powinny być przez ustawodawcę uwzględnione.

 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 13 czerwca 2019 roku, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.313.2019.2.ID powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego uznał, że sfinansowanie przez pracodawcę posiłków pracownikom wykonującym pracę w wymiarze nadliczbowym, nie generuje po stronie tych pracowników przychodu do opodatkowania. Wydatki te ponoszone będą bowiem w interesie pracodawcy, a co za tym idzie pracownicy nie otrzymają od pracodawcy jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego, ponieważ świadczenia te pozostają w związku z pracą w godzinach nadliczbowych. Wobec powyższego, na pracodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, biegły rewident

Newsletter