Przyznanie pracownikowi stopnia niepełnosprawności – co z ubezpieczeniami

Przyznanie pracownikowi stopnia niepełnosprawności – co z ubezpieczeniami oraz czy informować ZUS

 

Pracownik, z którym zawarliśmy jednocześnie umowę zlecenia, przedłożył orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Czy będzie miało to wpływ na zakres ubezpieczeń oraz czy musimy o tym poinformować ZUS?

 

Odpowiedź: Przyznanie umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie wpływa na zakres ubezpieczeń, którymi objęta jest ta osoba, ale płatnik składek będzie musiał poinformować ZUS o tym fakcie.

 

Pracownik, o którym mowa w pytaniu, ma podpisaną jednocześnie z własnym pracodawcą umowę zlecenia. To oznacza, że odpowiednie zastosowanie będzie miał tu art. 8 ust. 2a ustawy systemowej. Zgodnie z nim za pracownika w rozumieniu tej ustawy uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta została z własnym pracodawcą lub praca świadczona w jej ramach wykonywana jest na jego rzecz. W takiej sytuacji, w myśl art. 18 ust. 1a ustawy systemowej, w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a tym samym i na pozostałe rodzaje ubezpieczeń, uwzględnia się również przychód z umowy cywilnoprawnej. Podstawę wymiaru składek stanowi więc tu zsumowany przychód osiągany z tytułu obu umów.

 

Stopień niepełnosprawności i zakres ubezpieczeń

 

Powyższe wyjaśnienia oznaczają, że wspomniana w pytaniu osoba objęta jest ubezpieczeniami pracowniczymi, czyli obowiązkowe są dla niej wszystkie rodzaje ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku pracowników zakres ubezpieczeń nie zależy od posiadania lub nieposiadania stopnia niepełnosprawności. Zaliczenie pracownika do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie będzie wpływało na zakres ubezpieczeń, którymi jest i będzie objęty.

 

Zmiana kodu tytułu do ubezpieczeń

 

Zaliczenie pracownika do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spowoduje zmianę kodu tytułu ubezpieczenia wykazywanego w dokumentach ubezpieczeniowych, a konkretnie – jego szóstej cyfry. Zgodnie z załącznikiem nr 24 do rozporządzenia w sprawie druków ubezpieczeniowych cyfra ta służy do określenia posiadanego przez daną osobę stopnia niepełnosprawności. W przypadku osób nieposiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wpisujemy cyfrę 0, a w stosunku do osób dysponujących orzeczeniem o przyznaniu umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – cyfrę 2.

 

O zmianie kodu tytułu ubezpieczenia płatnik musi poinformować ZUS w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany, stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o ich stwierdzeniu przez ZUS. Aby zmienić kod tytułu ubezpieczenia, składamy wyrejestrowanie z ubezpieczeń, a potem ponowne zgłoszenie z nowym kodem tytułu.

 

Podstawa prawna:

  • art. 8 ust. 2a, art. 18 ust. 1a, art. 36 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.),

rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2018 r. poz.

 

Bogdan Majkowski, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych,"Wiedza i praktyka"

 

Zastanawiasz się, jak prawidłowo przygotować dokumentację ubezpieczeniową?
Skorzystaj z praktycznych wskazówek dot. rozliczeń z ZUS, zawartych w „
Ubezpieczeniach społecznych w praktyce” i prowadź dokumentację ZUS w 100% poprawnie!


ubezpieczeniaspoleczne.wip.pl

Newsletter