Obowiązki płatnika związane z przekazaniem pracownikom upominków

Podatnik zamierza przekazywać swoim pracownikom prezenty w związku z przejściem na emeryturę bądź w związku z jubileuszem pracy. Prezenty przekazywane byłyby w postaci zegarka, okolicznościowych monet lub w innej formie. Zakup upominków nastąpi ze środków obrotowych. Otrzymywanie tego rodzaju prezentów nie wynika z umów o pracę, regulaminu pracy lub innych aktów wewnętrznych.

 

Czy w związku z powyższym stanem faktycznym, przekazane prezenty, upominki będą stanowić dla pracowników przychody ze stosunku pracy i czy na podatniku jako płatniku podatku dochodowego od osób fizycznych ciążyć będzie obowiązek pobrania zaliczek na podatek zgodnie z art. 31 ustawy o PIT?

 

Zgodnie z art. 31 ustawy o PIT, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

 

Niezależnie od powyższego wyjaśnić należy, że w art. 2 ustawy o PIT przewidziane zostały sytuacje, w których uzyskanie korzyści majątkowej mieszczącej się w definicji przychodu nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wśród wyłączeń wskazanych w tym przepisie w ust. 1 pkt 3 wskazane zostały przychody podlegające przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn.

 

Pracodawcy, poza wyjątkowymi sytuacjami, nie dokonują darowizn na rzecz swoich pracowników. Jednocześnie jest oczywiste, że wynagrodzenie za pracę może przybierać nie tylko pieniężną postać, lecz także postać różnego rodzaju świadczeń, które – nawet nieujęte w umowie o pracę – w praktyce są postrzegane jako jego element. Gdyby się zdarzyło, że pracodawca rzeczywiście chce obdarować konkretnego pracownika, np. z okazji jubileuszu zatrudnienia wręcza mu np. zegarek, wówczas korzyść tę należałoby potraktować jako podlegającą ustawie o podatku od spadków i darowizn. Przekazanie takie nie jest częścią wynagrodzenia, jest natomiast formą gratulacji, podziękowań.

 

Należy więc uznać, że okolicznościowe prezenty od pracodawcy z okazji jubileuszu lub przejścia na emeryturę jako darowizny nie będą stanowić nieodpłatnego świadczenia ze stosunku pracy ze względu na charakter czynności mającej na celu nieekwiwalentne i jednostronne obdarowanie pracowników i tym samym na podatnikach nie ciążą obowiązki płatnika związane z obliczeniem, pobraniem i odprowadzeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 31 ustawy o PIT.

 

Powyższe stanowisko potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 9 września 2019 r. (sygn. 0115-KDIT2-2.4011.266.2019.1.BK)

 

Ponadto można dodać, że wartość nagród jubileuszowych, przyznawanych w formie rzeczowej, nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. ZUS podkreśla, że istotny jest fakt periodycznego otrzymywania uprawnień do nagrody.

 

Joanna Litwińska, ekspert podatkowy

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Transmisja on-line: Podatek dochodowy od osób fizycznych. 2020.09.14 - 2020.09.14 Transmisja ONLINE
Podatek dochodowy od osób fizycznych. 2020.09.15 - 2020.09.15 Warszawa
Podatek dochodowy od osób fizycznych. 2020.09.16 - 2020.09.16 Katowice
Podatek dochodowy od osób fizycznych. 2020.09.17 - 2020.09.17 Wrocław
Podatek dochodowy od osób fizycznych. 2020.09.18 - 2020.09.18 Poznań

Newsletter