Zwolnienie ze składek na FP, FS i FGŚP za byłego bezrobotnego 50+

Czy można korzystać ze zwolnienie ze składek na FP, FS i FGŚP za byłego bezrobotnego 50+ w przypadku kolejnej umowy?

 

W naszej firmie 1 lutego 2019 r. zatrudniliśmy na pełny etat na podstawie umowy o pracę na czas określony 53-letniego bezrobotnego. Z tego tytułu korzystamy ze zwolnienia z opłacania składek na FP, FS i FGŚP. Od 1 lipca zawarliśmy z pracownikiem kolejną bezterminową umowę o pracę. Czy z uwagi na ciągłość zatrudnienia (między ww. umowami nie było ani dnia przerwy) możemy korzystać ze zwolnienia ze składek aż wyczerpania 12-miesięcznego okresu zwolnienia?

 

Odpowiedź: Przychody pozostawiane od sierpnia do dyspozycji pracownika, o którym mowa w pytaniu, nie są już wolne od składek na FP, FS i FGŚP, mimo że umowa o pracę na czas nieokreślony została zawarta bezpośrednio po umowie zakończonej w czerwcu.

 

Przypomnijmy, że przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy stanowią, że w pewnych okolicznościach od podlegających oskładkowaniu przychodów nie trzeba odprowadzać składek na:

  • FP,
  • FGŚP oraz
  • Fundusz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (FS), do których zastosowanie znajdują przepisy odnoszące się składek na FP.

 

Kto jest uprawniony do korzystania ze zwolnienia składkowego?

 

Z obowiązku opłacania składek na FP, FS i FGŚP jest zwolniony pracodawca m.in. za zatrudnioną osobę, która łącznie spełnia następujące warunki:

  • została zatrudniona nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2009 r.,
  • w dniu nawiązania stosunku pracy miała ukończone 50 lat, a więc najpóźniej w tym dniu przypadają jej 50. urodziny,
  • pozostawała w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy przez okres co najmniej 30 dni liczonych wstecz od dnia poprzedzającego dzień nawiązania stosunku pracy.

 

Uwaga: Ze zwolnienia składkowego można korzystać maksymalnie przez okres 12 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu zawarcia umowy o pracę.

 

Czy kolejna umowa jest zwolniona ze składek?

 

Omawiana preferencja składkowa przysługuje wyłącznie w czasie trwania pierwszej umowy o pracę zawartej z osobą bezrobotną w wieku 50+. Jeżeli w okresie obowiązywania pierwszej umowa nie zostanie wyczerpany 12-miesięczny okres zwolnienia, płatnik jest pozbawiony możliwości skorzystania z niego po zawarciu kolejnej umowy o pracę z tą samą osobą, nawet gdy między umowami nie było ani jednego dnia przerwy. Takie wytyczne wynikają z poradnika ZUS „Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”. Zgodnie z nim:

  • ulgę należy odnosić do kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania rocznego ograniczenia do 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy), wypłaconych (postawionych do dyspozycji pracownika) w okresie przysługującego zwolnienia (bez znaczenia jest to, za jaki okres należne są to wynagrodzenia);
  • w przypadku gdy bezpośrednio po wygaśnięciu umowy zawartej na czas określony zawierana zostaje kolejna umowa o pracę z pracownikiem spełniającym warunki do przedmiotowego zwolnienia, zwolnienie przysługuje wyłącznie w okresie trwania pierwszej umowy o pracę. Jeżeli umowa o pracę kończy się w trakcie miesiąca (ostatni dzień stosunku pracy w ramach tej umowy przypada na inny niż ostatni kalendarzowy dzień miesiąca), przyjmuje się, że wyłączenie z obowiązku opłacania składek na FP, FS i FGŚP dotyczy wszystkich przychodów stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłaconych (postawionych do dyspozycji) w tym miesiącu.

 

Przykład

 

Pracodawca, który wypłaca pensje w miesiącu, za który są one należne, zawarła z 53-letnim pracownikiem umowę na czas określony (na cały etat) od 1 lutego 2019 r. do 14 lipca 2019 r. Od 15 lipca firma podpisała kolejną umowę terminową do końca 2019 r. Przed zatrudnieniem pracownik pozostawał w ewidencji osób bezrobotnych przez 60 dni. Firma jest zwolniona z obowiązku opłacania składek na FP, FS i FGŚP w stosunku do przychodów stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za marzec, kwiecień, maj, czerwiec i lipiec (a więc wypłaconych w okresie od 1 marca do 31 lipca).

 

Ponieważ w przedstawionej sytuacji lipcową pensję (przysługujące z tytułu zatrudnienia w ramach obydwu ww. umów) wypłacono 30 lipca, to nie trzeba od niej naliczać składek na FP, FS i FGŚP.

 

Podstawa prawna

  • Art. 104, art. 104b ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.).
  • Art. 9, art. 9b ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1433 ze zm.).

 

Mariusz Pigulski, specjalista w zakresie kadr i płac i ubezpieczeń społecznych, ekspert z 20-letnim doświadczeniem

 

Zastanawiasz się, jak prawidłowo przygotować dokumentację ubezpieczeniową?
Skorzystaj z praktycznych wskazówek dot. rozliczeń z ZUS, zawartych w „
Ubezpieczeniach społecznych w praktyce” i prowadź dokumentację ZUS w 100% poprawnie!
www.ubezpieczeniaspoleczne.wip.pl

Newsletter