Czy dodatek funkcyjny należy wliczać do podstawy wymiaru zasiłku?

Pracownik zatrudniony od 4 lat jest niezdolny do pracy z powodu choroby od 28 października do 15 listopada 2019 r. (19 dni). Za część tej niezdolności ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby (10 dni, od 28 października do 6 listopada), a za część do zasiłku chorobowego (9 dni, od 7 do 15 listopada 2019 r.). Pracownik otrzymuje przychód w stałej miesięcznej kwocie wynikającej z umowy o pracę w wysokości 4.600 zł. Dodatkowo na okres od 1 kwietnia do 31 października 2019 r. otrzymywał dodatek funkcyjny w kwocie brutto 400 zł. Wynagrodzenie jest wypłacane pracownikowi do końca miesiąca za dany miesiąc, a dodatek do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wcześniej pracownik chorował w styczniu, lutym i marcu i nie miał jeszcze dodatku. Czy dodatek funkcyjny powinniśmy wliczyć do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego, skoro wypłacaliśmy go pracownikowi przez kilka miesięcy przed powstaniem niezdolności do pracy z powodu choroby, a także 10 listopada za październik 2019 r.?

 

Odpowiedź: Dodatek funkcyjny podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru świadczeń w związku z niezdolnością do pracy z powodu choroby, pod warunkiem że pracownik nie zachowuje do niego prawa za okresy pobierania wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków. O ile ten warunek jest spełniony, dodatek doliczamy do podstawy wymiaru, ale tylko za część okresu niezdolności do pracy przypadającej do ostatniego dnia terminu, na który dodatek przyznano, tj. za okres od 28 do 31 października 2019 r. Dodatek ten należy natomiast wyłączyć z podstawy wymiaru za okres od 1 do 15 listopada 2019 r.

 

Podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłków w razie choroby i macierzyństwa stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku. Jeżeli ubezpieczenie chorobowe trwa krócej niż 12 miesięcy, wówczas do podstawy wymiaru przyjmuje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia.

 

Oprócz wynagrodzenia w podstawie wymiaru uwzględnia się także inne składniki wynagrodzenia, np. premie, dodatki, nagrody i inne składniki (niezależnie od ich nazwy), do których na podstawie umowy o pracę, przepisów o wynagradzaniu, regulaminów premiowania, nagradzania, układów zbiorowych pracy itp., pracownik nie zachowuje prawa za okresy pobierania wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków.

 

Należy jednak pamiętać, że składniki wynagrodzenia, o których mowa wyżej, uwzględniamy w podstawie wymiaru świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa, pod warunkiem że pracownik ma do nich prawo także w okresie niezdolności do pracy. Jeżeli natomiast w trakcie trwania niezdolności do pracy składniki te nie przysługują, albo zaprzestano ich wypłaty zgodnie z decyzją pracodawcy, wówczas nie można ich uwzględnić w podstawie wymiaru. Do takich składników zalicza się składniki wynagrodzenia przysługujące do określonego terminu, których nie uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłków za okres po terminie, do którego przysługiwały.

 

Jeżeli pracownikowi przysługuje składnik wynagrodzenia, którego data przyznania kończy się w trakcie niezdolności do pracy, wtedy składnik ten uwzględniamy w podstawie wymiaru tylko za okres, do którego ten składnik przysługuje. Należy go wyłączyć z podstawy wymiaru za okres po tej dacie.

 

Odpowiadając szczegółowo na zadane przez Czytelnika pytanie, wyjaśniamy, w przypadku  niezdolności do pracy z powodu choroby od 28 października do 6 listopada 2019 r.:

 

  1. Podstawę wymiaru przysługującego pracownikowi świadczeń z tytułu choroby, do których prawo powstało 28 października 2019 r., należy ustalić z uwzględnieniem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres od października 2018 r. do września 2018 r.
  2. W podstawie wymiaru wynagrodzenia za czas choroby przysługującego za okres od 28 do 31 października 2019 r. należy uwzględnić także dodatek funkcyjny przysługujący za miesiące od kwietnia do września 2019 r., wypłacany: 10 maja za kwiecień 2019 r., 10 czerwca za maj 2019 r., 10 lipca za czerwiec 2019 r., 10 sierpnia za lipiec 2019 r., 10 września za sierpień 2019 r. i 10 października za wrzesień 2019 r.
  3. Z podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego za okres od 1 do 15 listopada 2019 r. należy wyłączyć dodatek funkcyjny.
  4. Fakt wypłaty dodatku funkcyjnego 10 listopada za października 2019 r. nie ma żadnego znaczenia, ponieważ w podstawie wymiaru nie uwzględnia się października 2019 r., tj. miesiąca, w którym powstała niezdolność do pracy.

 

Podstawa prawna

  • Art. 3 pkt 3, art. 36 ust. 1 i 2, art. 41 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 645).

 

Renata Tonder
specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

 

Zastanawiasz się, jak prawidłowo przygotować dokumentację ubezpieczeniową?
Skorzystaj z praktycznych wskazówek dot. rozliczeń z ZUS, zawartych w „
Ubezpieczeniach społecznych w praktyce” i prowadź dokumentację ZUS w 100% poprawnie!
www.ubezpieczeniaspoleczne.wip.pl

Newsletter