Kiedy dofinansowanie do szkoleń i studiów podyplomowych wolne jest od PIT i ZUS

Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania w zakresie zawieranych umów o ponoszenie kwalifikacji zawodowych z inicjatywy pracownika za zgodą Pracodawcy pomiędzy Pracodawcą a pracownikiem. Czy dofinansowanie szkoleń na podstawie przedłożonych faktur stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy i powinno podlegać oskładkowaniu i opodatkowaniu? Czy dofinansowanie studiów podyplomowych na podstawie faktur stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy i powinno podlegać oskładkowaniu i opodatkowaniu? W jaki sposób należy dokonać rozliczenia przychodu powstałego w wyniku opłacenia za pracownika kosztów szkolenia/studiów podyplomowych?

 

Odpowiedź: Dofinansowanie będzie korzystało ze zwolnienia podatkowo-składkowego, jeśli dotyczy szkolenia i studiów podyplomowych związanych z aktualną pracą bądź z pracą, która ma być wykonywana na rzecz pracodawcy w przyszłości, np. po awansie lub zmianie stanowiska pracownikowi.

 

Na mocy § 2 ust. 1 pkt 29 rozporządzenia składkowego, do podstawy składek zusowskich nie wlicza się wartości świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyłączeniem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmującym naukę lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych.

 

Podobne zwolnienie – tyle, że w zakresie PIT – przewiduje art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu, zwolniona z opodatkowania jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego.

 

Zaznaczmy, że zgodnie z wyjaśnieniami resortu pracy i PIP, dokształcanie pracownika nie musi mieć związku z aktualnie wykonywanymi w ramach stosunku pracy zadaniami, ale może być podyktowane np.:

 

  • planowaną zmianą lub rozszerzeniem zakresu obowiązków,
  • przyszłym awansem pracownika,
  • zamiarem zaproponowania pracownikowi innych warunków pracy, np. na innym stanowisku, ze względu na zmianę profilu działalności firmy.

 

Podstawa prawna

  • Art. 1031– 1036, art. 300ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).
  • Art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.).
  • § 2 ust. 1 pkt 29 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1949).

 

Mariusz Pigulski
specjalista w zakresie kadr i płac

 

Znajdź praktyczne rozwiązania z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatków pomocne w prawidłowym rozliczaniu płac i naliczaniu wynagrodzeń w 2019 r.
www.placewfirmie.pl

Newsletter