Dodatek stażowy za okres choroby w podstawie wymiaru trzynastki

W naszej jednostce budżetowej dodatek stażowy podczas choroby jest wypłacany w całości, ale z podziałem na część przypadającą za okres choroby i okres wykonywania pracy. Czy do podstawy trzynastki należy wliczyć cały dodatek stażowy, czy tylko tę część, która dotyczy okresu faktycznego wykonywania pracy?

 

Odpowiedź: Dodatek za wieloletnią pracę powinien być uwzględniany w podstawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownika samorządowego – także w części, która wypłacana jest za okres niewykonywania pracy.

 

Departament Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w stanowisku z 20 stycznia 2010 r. wyjaśnił, że dodatek stażowy przysługujący za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy, powinien być w całości uwzględniony w podstawie wymiaru trzynastki. W stanowisku tym podkreślono, iż w myśl art. 4 ust. 1 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, trzynastkę ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając:

  • wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także
  • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.

 

Przywołany wyżej przepis odwołuje się pośrednio do § 14 rozporządzenia urlopowego. Zgodnie z tą regulacją, ekwiwalent za niewykorzystany urlop kalkuluje się stosując (z pewnymi różnicami) zasady obowiązujące przy wyliczaniu wynagrodzenia urlopowego uwzględnieniem. Oznacza to konieczność uwzględniania przy obliczeniach ekwiwalentu (a tym samym trzynastki) wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem należności wskazanych w § 6 ww. rozporządzenia. Wśród wspomnianych wyłączeń nie ma dodatków stażowych.

 

Część autorów jest odmiennego zdania twierdząc, że kwota dodatku stażowego przypadająca na okres choroby czy opieki, nie powinna być wliczana do bazy obliczeniowej wynagrodzenia rocznego. Argumentują to głównie tym, że trzynastka co do zasady powinna być obliczana jedynie od wynagrodzenia za czas przepracowany.

 

W moim przekonaniu:

  • stanowisko resortu pracy zasługuje na aprobatę,
  • brakuje przepisów dających podstawę do pomijania dodatku stażowego za czas choroby przy kalkulowaniu trzynastki.

 

Podstawa prawna

  • Art. 4 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1872),
  • § 6, § 14 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczególnych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. z 1997 r. Nr 2, poz. 14 ze zm.).

 

Mariusz Pigulski
specjalista w zakresie kadr i płac

 

Znajdź praktyczne rozwiązania z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatków pomocne w prawidłowym rozliczaniu płac i naliczaniu wynagrodzeń w 2019 r.
www.placewfirmie.pl

Newsletter