Od najmu kwater dla pracowników trzeba zapłacić podatek

Niejednolita linia orzecznicza sygnalizuje, że lepiej zapytać fiskusa o rozliczenie noclegów finansowanych przez firmę swoim pracownikom.

 

Wcześniej NSA zajmował stanowisko, że pokrycie przez pracodawcę kosztów noclegu pracownika nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu, ponieważ jest związane z realizacją obowiązków służbowych wykonywanych przez pracowników. Od pewnego czasu nastąpiła zmiana tego stanowiska. Obecnie zarówno sądy oraz organy skarbowe prezentują pogląd, że koszty noclegów finansowane przez pracodawcę na rzecz swoich pracowników są przychodem z nieodpłatnych świadczeń i pracodawca jako płatnik powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 

WSA w ostatnim wyroku poparł skarbówkę i uznał, że pracodawca dobrowolnie i za zgodą pracownika ponosi za niego koszty zakwaterowania a więc pracownik uzyskuje z tego tytułu korzyść, ponieważ nie musi z własnych pieniędzy płacić za swoje noclegi. Przepisy nie nakładają na pracodawcę obowiązku pokrywania pracownikom kosztów noclegów i nie jest to warunek niezbędny do zapewnienia przez pracodawcę prawidłowego wykonywania pracy. Wobec tego na podstawie art. 12 ust.1 ustawy o PIT wartość noclegów stanowi przychód z nieodpłatnych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy. Jednak przy ustalaniu tego przychodu trzeba  uwzględnić kwotę zwolnienia podatkowego. Na podstawie art. 21 ust.1 pkt 19 w/w ustawy wolne od podatku dochodowego są wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł. Zatem wysokość przychodu należy ustalać dopiero powyżej kwoty 500 zł.

 

Omawiany wyrok WSA z 14 lipca 2020 r., sygn. I SA/Kr 1320/19 stanowi, że „ w świetle wyroku TK z dnia 8 lipca 2014 r. (sygn. K 7/13) należy stwierdzić, iż przyjęcie przez pracownika świadczeń w postaci kwater noclegowych w pobliżu miejsca budowy następuje za jego zgodą oraz przynosi mu wymierną korzyść majątkową (w omawianym przypadku korzyść polega na uniknięciu wydatku). Tym samym spełniony jest warunek dobrowolności świadczeń oraz jego udzielenia w interesie pracownika. Jednocześnie ww. korzyść jest przypisana indywidualnie do pracownika. W konsekwencji przyznane przez spółkę pracownikom świadczenia związane z wykonywaniem przez nich pracy, tj. pokrycie kosztów zakwaterowania (noclegu) stanowią dla tych pracowników przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f., podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym”.

 

Lidia Rubińska Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

 

 

Newsletter