Stypendia stażowe – co ze składką zdrowotną

Od września będą u nas odbywały się staże, a osoby je odbywające otrzymają stypendia stażowe. Wiem, że osoby te mają podlegać ubezpieczeniom społecznym, ale mam natomiast wątpliwości, czy powinny być za nie opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Płatnik składek, wypłacając stypendium, nie dokonuje potrąceń zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i tym samym składkę zdrowotną obliczaną za poszczególne miesiące obniża do wysokości 0 zł.

 

Ubezpieczenia społeczne

 

Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami pobierającymi stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty – kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe – dorosłych, jeżeli nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych. Wymienieni – zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy systemowej – jako osoby podlegające obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, obowiązkowo podlegają również ubezpieczeniu wypadkowemu.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi kwota stypendium. Składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających stypendium w okresie szkolenia, stażu i przygotowania zawodowego, kierowanych przez podmioty inne niż powiatowe urzędy pracy, finansują w całości, z własnych środków, podmioty kierujące.

 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

 

Osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez podmiot inny niż powiatowy urząd pracy, podlegają z tego tytułu ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest naliczana od kwoty wypłacanego stypendium.

Pamiętajmy jednak, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zaś zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy zdrowotnej w przypadku nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0 zł. W konsekwencji, wypłacając stypendium, płatnik nie dokonuje potrąceń zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i tym samym składkę obliczaną za poszczególne miesiące obniża do wysokości 0 zł.

 

Podstawa prawna

Art. 6 ust. 1 pkt 9a, art. 9 ust. 6a, art. 16 ust. 9a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 266).

Art. 66 ust. 1 pkt 24a, art. 81 ust. 8 pkt 5a, art. 83 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1373).

 

Andrzej Radzisław

radca prawny, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

 

Skorzystaj z praktycznych wskazówek dot. rozliczeń z ZUS, zawartych w „Ubezpieczeniach społecznych w praktyce” i prowadź dokumentację ZUS w 100% poprawnie!
www.ubezpieczeniaspoleczne.wip.pl

Newsletter