Wynagrodzenie w radzie nadzorczej ze składkami ZUS

Wynagrodzenie otrzymywane na podstawie powołania nie zawsze stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych.

 

Na podstawie art. 6 ust.1 pkt 22 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tej funkcji. Osoby te nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, a ubezpieczenie chorobowe jest dla nich dobrowolne.

 

Podstawą wymiaru składek ubezpieczeniowych za pełnienie funkcji w radzie nadzorczej jest przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynagrodzenie to jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście od którego płatnik pobiera zaliczkę na podatek dochodowy. Płatnikiem jest podmiot w którym działa rada nadzorcza.

 

Osoby wchodzące w skład rad nadzorczych podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym bez względu na posiadanie innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. Jeżeli osoba pełni funkcję w radzie nadzorczej za wynagrodzeniem i prowadzi jednocześnie działalność gospodarczą podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z obydwu źródeł przychodów.

 

Inne regulacje obowiązują wobec członka zarządu. Przepisy o systemie ubezpieczeń społecznych w art.6 nie wymieniają wynagrodzenia powołanego członka zarządu jako tytułu do ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że od wynagrodzenia członka zarządu pełniącego funkcję na podstawie powołania nie pobiera się składek na ubezpieczenia społeczne. W przeciwnym wypadku gdy członek zarządu pełni funkcję na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej jego wynagrodzenie podlega oskładkowaniu.

 

W tym miejscu należy wskazać, że dla powstania obowiązku zapłaty składek ubezpieczeniowych bez znaczenia pozostaje fakt posiadania przez członka zarządu prawa do emerytury.

 

W piśmie organu emerytalno-rentowego z dnia 16 lutego 2018 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, WPI/200000/43/114/2018 czytamy - „w świetle powyższego dla osoby pełniącej funkcją członka zarządu wyłącznie na podstawie stosunku organizacyjnego jakim jest powołanie w rozumieniu przepisu Kodeksu spółek handlowych pomimo, iż pobiera z tego tytułu wynagrodzenie, powyższe powołanie nie stanowi tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym, w konsekwencji pobierane wynagrodzenie z tytułu pełnienia tej funkcji nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, co jest równoznaczne z brakiem obowiązku naliczania i odprowadzania tych składek od wypłacanego wynagrodzenia”.

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

 

Polecamy najbliższe szkolenia on-line z tematyki wynagrodzeń

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE: Lista Płac w 2020 r. – po zmianach w przepisach podatkowe rozliczanie wpłat na PPK, przeliczanie świadczeń chorobowych Tarcza Antykryzysowa, potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2020.11.30 - 2020.11.30 Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ON-LINE: Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS oraz umów cywilnoprawnych 2020.12.09 - 2020.12.09 Transmisja ONLINE

Newsletter