Legalność pobytu i pracy w czasie oczekiwania na kartę pobytu

 W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, weszły w życie zmiany w prawie, które rozszerzyły rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce.

 

W świetle przepisów, podczas oczekiwania na decyzję i kartę pobytu cudzoziemiec przebywa legalnie w Polsce, nawet jeśli jego dotychczasowa karta pobytu lub wiza straciła ważność. Jednak po upływie aktualnie posiadanej wizy lub karty pobytu cudzoziemiec nie może podróżować do czasu wydania nowej karty pobytu. Jeśli wyjedzie z Polski będzie mógł wjechać ponownie dopiero po uzyskaniu wizy w Konsulacie u siebie w kraju. Wniosek o wydanie karty pobytu musi być złożony najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu cudzoziemca w Polsce. Jeśli cudzoziemiec ma dokument legalizujący pracę oraz pieczątkę w paszporcie, może pracować w trakcie oczekiwania na kartę. Wydana decyzja pobytowa nie jest dokumentem uprawniającym do podróży zagranicznych, dokumentem, który uprawnia do podróżowania jest plastikowa karta pobytu wraz z ważnym paszportem.

 

Obowiązujące obecnie przepisy umożliwiają legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

 

Do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni (stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii) przedłużeniu ulegają:

  • legalny pobyt cudzoziemców, który skończyłby się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
  • okresy ważności kart pobytu, tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca, dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany” oraz dokumentów wydawanych na czas określony obywatelom państw członkowskich UE, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Konfederacji Szwajcarskiej i przebywających z nimi członków rodzin,
  • terminy na składanie wniosków o legalizację pobytu,
  • ważność już wydanych zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

 

 

Karolina Chrzanowska, ekspert w zakresie legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców

Newsletter