Modernizacja procesów legalizacji pracy w Polsce

W związku z wprowadzeniem obsługi procesów elektronicznych przy uzyskiwaniu zezwoleń na pracę typ A oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy, zaczęły zostawać wydawane dokumenty w formie elektronicznej, opatrzone podpisem elektronicznym osoby upoważnionej.


Wydawanie dokumentów w firmie elektronicznej zapewnia standaryzację, usystematyzowanie i koordynację przepływu korespondencji między organami administracji, a wnioskodawcami. Pozwala także łatwiej zarządzać dystrybucją dokumentów oraz informacji z uwzględnieniem czynnika czasu.


Szybszy dostęp do dokumentów, łatwy dostęp do nich, czy monitoring ich aktualnego statusu, to jedne najważniejszych zalet wdrożonych rozwiązań. Szczególnie istotny w dzisiejszych czasach jest także wysoki poziom bezpieczeństwa informacji oraz możliwość pracy zdalnej na znajdujących się w systemie dokumentach.


Zgodnie z informacją opublikowaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: ,,w postępowaniu przed konsulem są akceptowane tylko oryginały dokumentów, w tym oświadczenia sporządzone w formie tradycyjnej, jak i w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym”.


Natomiast zgodnie z informacją przekazaną przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną, nie ma przeciwwskazań, aby do celów kontroli przedstawiono oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w formie dokumentu elektronicznego lub wydruku takiego dokumentu.

 

Karolina Chrzanowska, ekspert w zakresie legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców

Newsletter