Funkcja w zarządzie spółki ze składkami zdrowotnymi

Członka zarządu zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego podmiot wypłacający wynagrodzenie.


Po wejściu w życie Polskiego Ładu osoby zasiadające w zarządzie spółek kapitałowych z powołania objęte zostaną obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Ustawą z 29 października 2021 r. o zmianie ustaw o podatkach dochodowych oraz niektórych innych ustaw zmieniono ustawę o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
Po zmianie obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu będą podlegały osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. Przepis dotyczy przede wszystkim członków zarządu spółek kapitałowych, prokurentów, osób wchodzących w skład komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, które pełnią swoje funkcje na podstawie aktu powołania za wynagrodzeniem. Dotychczas osoby te nie podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia powstanie z dniem powołania, a wygaśnie z dniem odwołania.


Omawiany przepis nie odnosi się do wspólnika spółki z o.o., który na podstawie umowy spółki wykonuje na jej rzecz określone powtarzające się świadczenia niepieniężne za wynagrodzeniem. Oznacza to, że wynagrodzenie wspólnika za powtarzające się świadczenia niepieniężne nie powinno stanowić podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Podstawą prawną do wykonywania takich świadczeń przez wspólnika jest art. 176 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych. Na jego podstawie jeżeli wspólnik ma być zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, w umowie spółki należy oznaczyć rodzaj i zakres takich świadczeń. Wynagrodzenie wspólnika za takie świadczenia na rzecz spółki jest wypłacane przez spółkę także w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe nie wykazuje zysku. Wynagrodzenie to nie może przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie..


Jednakże, jeśli wspólnik spółki z o.o., który pobiera wynagrodzenie za powtarzające się świadczenia niepieniężne jest jednocześnie członkiem zarządu z powołania, to wówczas będzie podlegał ubezpieczeniu zdrowotnemu.


Inaczej należy traktować wspólnika jednoosobowej spółki z o.o., wspólników spółki jawnej komandytowej lub partnerskiej oraz akcjonariusza prostej spółki akcyjnej. Na gruncie art. 8 ust.6 pkt 4 i 4a o systemie ubezpieczeń społecznych jedyny wspólnik spółki z o.o. traktowany jest jak przedsiębiorca i podlega ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu jak osoba prowadząca działalność gospodarczą. Ubezpieczeniami społecznymi oraz zdrowotnemu na zasadach jak osoba prowadząca działalność gospodarczą objęty już od 2021 r. został także akcjonariusz prostej spółki akcyjnej, którego wkładem do spółki jest świadczenie pracy lub usług.

 


 Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

Newsletter