Vouchery na powrót do pracy trzeba opodatkować

Nagrody rzeczowe przyznawane pracownikom to nie darowizna otrzymana od pracodawcy.


Firmy stosują różne programy zachęcające pracowników do powrotu do biur. Jedną z nich jest przyznawanie pracownikom voucherów do spa lub innych świadczeń rzeczowych. Wobec tego powstaje problem czy wartość takich świadczeń przyznawanych pracownikom nieodpłatnie stanowi darowiznę czy też należy wartość takiego nieodpłatnego świadczenia doliczyć do przychodu pracownika?


Organ skarbowy w ostatniej interpretacji uznał, że nie występują przesłanki zakwalifikowania nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników jako darowizny. Zdaniem organu skarbowego pracodawca ma obowiązek doliczyć do przychodu pracownika ze stosunku pracy wartość przekazywanego vouchera lub innej nagrody rzeczowej, ponieważ świadczenie to jest powiązane z umową o pracę.


Zgodnie z art.12 ust.1 ustawy o PIT za przychody m.in. ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności m.in. wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, a także świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
W ocenie organu skarbowego świadczenie nieodpłatne lub częściowo odpłatne to taki rodzaj świadczenia, w przypadku którego otrzymujący uzyskuje określoną korzyść pod tytułem darmowym co oznacza, że nie świadczy nic w zamian lub otrzymuje świadczenie nieekwiwalentne. Ustawa o PIT obok środków pieniężnych do przychodów z umów o pracę zalicza wartość świadczeń w naturze lub innych nieodpłatnych świadczeń. Wobec tego należy przyjąć, że wartość przekazywanego przez pracodawcę vouchera lub innej nagrody rzeczowej jest przychodem pracownika ze stosunku pracy, dotyczy ono wyłącznie pracownika zatem nie jest to darowizna.


Omawiane stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21 lipca 2023 r. sygn. 0114-KDWP.4011.59.2023.1.IG, zgodnie z którą „(…) do świadczeń nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych związanych ze stosunkiem pracy zaliczyć należy również różnego rodzaju świadczenia przekazywane na rzecz pracownika w celu zachęcenia go do wykonywania pracy z biura zamiast pracy zdalnej, gdyż jest ono powiązane z zawartą przez niego umową o pracę (świadczenie to jest skierowane tylko do pracowników).”

 


Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

Newsletter