Prawo do urlopu uzupełniającego

Do okresu pracy od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego wlicza się okres nauki.

W rozumieniu art.155 §1 oraz §2 kodeksu pracy przy ustalaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego uwzględnia się okres z tytułu ukończenia:-

  • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  • średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
  • średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
  • szkoły policealnej - 6 lat,
  • szkoły wyższej - 8 lat.

Okresy nauki nie podlegają sumowaniu. Jeżeli jednocześnie pracownik w okresie zatrudnienia pobierał naukę to do okresu pracy od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego wlicza się albo okres nauki albo okres zatrudnienia w zależności co jest korzystniejsze dla pracownika.

 

Regulacja art.154 § 1 pkt 2 kodeksu pracy wskazuje, że wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 26 dni jeśli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. W konsekwencji pracownik nabywa prawo do urlopu uzupełniającego, w dniu w którym osiągnął staż urlopowy wynoszący 10 lat.

 

Na podstawie art.158 kodeksu pracy pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający. Według art. 168 kodeksu pracy urlopu niewykorzystanego zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego.
Jeśli więc pracownik z wyższym wykształceniem zatrudniony na czas nieokreślony nabędzie prawo do urlopu uzupełniającego w wymiarze 6 dni, w dniu 31 grudnia 2023 r w związku z uzyskaniem 10 letniego stażu pracy to prawo do tego urlopu przysługuje mu ostatniego dnia okresu uprawniającego do urlopu w niższym wymiarze, a więc w dniu 31 grudnia 2023r.
Zatem jeżeli pracownik uzyska prawo do urlopu uzupełniającego w ostatnim dniu roku kalendarzowego to w praktyce nie będzie możliwe udzielenie tej części urlopu uzupełniającego w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo. Jednak na mocy przepisów kodeksu pracy ostatecznie urlop ten może być wykorzystany najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego, nie dotyczy to jednak urlopu na żądanie. Ponadto z dniem 1 stycznia 2024r. pracownik uzyska prawo do nowego urlopu wypoczynkowego już w wymiarze 26 dni.


Na podstawie art.153 § 1 oraz § 2 pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym. Z powołanego przepisu wynika zasada, że prawo do urlopu w ułamkowym wymiarze powstaje z upływem każdego miesiąca pracy do końca roku kalendarzowego, w którym pracownik rozpoczął pierwszą pracę. Wymiar pierwszego urlopu stanowi ułamek 1/12 z wymiaru przysługującego pracownikowi po przepracowaniu roku.

 


Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

Newsletter