Nowe zmiany dla firm i nowe obowiązki ZUS

Nowe przepisy mają ograniczyć zamykanie działalności i zmniejszyć koszty zatrudnienia.


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada zmiany przepisów dla pracodawców.


Jedną z nich jest planowana zmiana wypłaty zasiłku chorobowego. ZUS przejmie ten obowiązek już od pierwszego dnia choroby pracownika.

 

Obecnie wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy przysługuje pracownikowi przez 33 dni w trakcie roku kalendarzowego lub 14 dni w przypadku osób, które ukończyły 50 lat. Oznacza to, że za ten okres pracodawca ponosi koszty pobytu pracownika na zwolnieniu lekarskim.

 

Ministerstwo planuje nowelizację przepisów dotyczących zasad wypłacania zasiłku chorobowego. Zgodnie z zapowiedzią od 2025 roku ZUS będzie wypłacał zasiłek chorobowy już od pierwszego dnia przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim. W konsekwencji zmiana ta pozwoli zaoszczędzić pracodawcom koszty zatrudnienia. Aktualnie 80 proc. kosztów wynagrodzenia pracownika, który jest nieobecny z powodu choroby obciąża pracodawcę, a po zmianie przepisów obciążenie to przejmie ZUS.

 

Kolejna proponowana zmiana dotyczy uregulowania przepisów dotyczących stażu pracy. Resort pracy planuje aby do stażu pracy wliczało się świadczenie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych oraz prowadzenie firmy w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.

 

Kodeks pracy nie definiuje pojęcia stażu pracy, jednak praktyka pokazała, że za staż pracy uznaje się łączną długość okresów zatrudnienia, które mają znaczenie do nabycia uprawnień pracowniczych. W aktualnym stanie prawnym najczęściej do stażu pracy wlicza się zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania a także w niektórych przypadkach okresy pobierania nauki.

 

Obecnie okresów pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym także na podstawie umowy zlecenia nie wlicza się do pracowniczego stażu pracy. Nie ma znaczenia czy umowa zlecenia jest oskładkowania czy też nie, ponieważ decyduje podstawa prawna zatrudnienia.

 

W wykazie prac legislacyjnych (druk UA1) pojawił się również projekt Ministerstwa Rozwoju i Technologii dotyczący nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Projekt zakłada dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą możliwość wprowadzenia tzw. wakacji składkowych.

 

Projektowana preferencja ma polegać na czasowym nieopłacaniu w ciągu roku obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne oraz nieopłacaniu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Według założeń okres wakacji składkowych początkowo miał wynosić 3 miesiące w danym roku, aktualnie jednak projekt zakłada skrócenie tego okresu do jednego miesiąca w danym roku kalendarzowym.

 

Wakacje składkowe mają dotyczyć wszystkich jednoosobowych przedsiębiorców, niezależnie od wybranej formy opodatkowania i mają opierać się na zasadzie dobrowolności. Projekt jest na etapie opiniowania przez związki zawodowe. Zmiany przepisów w tym zakresie mają obowiązywać jeszcze w tym roku.

 Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

Newsletter